Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ "กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว” ขึ้น ภายใต้ DTC ONLINE EDUCATION PROGRAMS ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมาย โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล โมเต็ล คอนโดเทล เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือโฮมสเตย์ ฯลฯ ล้วนเป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านที่พัก และบริการหลากหลาย อาทิเช่น ภัตตาคาร การซักรีด ศูนย์ออกกำลังกาย และการบริการจัดเลี้ยง เป็นต้น นอกจากนั้นบางโรงแรมยังมีการให้บริการต่อเนื่องกับแขกผู้เข้าพักควบคู่กันไป นั่นคือ การให้บริการในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการให้บริการภายใต้กฎเกณฑ์ตลอดจนข้อบังคับหรือข้อพึงปฏิบัติที่รัฐบาลออกมาเพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมต้องพึงปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้นผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการหรือก่อความเสียหายต่อองค์กรและสังคมในภาพรวม หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจทั้งในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวไปพร้อมกัน โดยเน้นไปที่ให้มีความเข้าใจปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นอยู่เสมอกับแขกผู้พักที่พักอาศัยในโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาบังคับหรือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องฝากทรัพย์ และวิธีการสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม (ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหารและค่าห้องพัก) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง และพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 หลักสูตรออนไลน์ “กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว” เหมาะสำหรับเจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโรงแรมและกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและยุทธศาสตร์การบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน มาถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมตอบคำถามให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรม 2 วัน ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพียงแค่ 6,900 บาทต่อท่านเท่านั้น www.dtc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล [email protected], ไลน์ [email protected]:dusit.edu
วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ "การบริหารภัตตาคาร” ขึ้นภายใต้ DTC ONLINE EDUCATION PROGRAMS ในวันที่ 30-31 มกราคม 2564 สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ใฝ่ฝันและต้องการพัฒนาเพิ่มความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรนี้จะสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในทุกมิติของการบริหารจัดการภัตตาคารและร้านอาหารให้กับผู้เรียน เพื่อสามารถรักษาความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและนำไปพัฒนาธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ โดยเนื้อหาของหลักสูตรเป็นการเตรียมให้ผู้เรียนได้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นความรู้ทั่วไปในการบริหารธุรกิจร้านอาหาร การเข้าใจกลุ่มลูกค้า และกำลังซื้อ การพัฒนาวางแผนเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ต้นทุนอาหารและการตั้งราคาขาย การจัดวางกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของร้าน ต้นทุนบุคลากร การบริหารลูกค้าภายในและภายนอก การสั่งสินค้าและการรับสินค้า การควบคุมคุณภาพอาหารและต้นทุน สิ่งที่ต้องทำในการเปิดและปิดร้านในแต่ละวัน การตรวจสอบคลังสินค้า การเพิ่มยอดขาย การทำระบบการเงินในร้าน การควบคุมเงินสด และบริหารเงินสดย่อย เรียนรู้การใช้งานเครื่อง POS การทำงบประมาณค่าส่งเสริมการตลาด ไปจนถึงการวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร เป็นต้น หลักสูตรออนไลน์ “การบริหารภัตตาคาร” เหมาะสำหรับผู้สนใจทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่ายการตลาด ผู้ดูแลยอดขายและรายได้ ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ผู้ที่สนใจเปิดร้านอาหารและอยากเริ่มต้นทำธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง คุณมธุรส วงศ์ประดู่ เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ผู้จัดการแผนกจัดซื้อขององค์กรที่ทำธุรกิจด้านภัตตาคาร มาถ่ายทอดความรู้พร้อมตอบคำถามให้กับผู้เรียนในคลาส หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการอบรม 2 วัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพียงแค่ 6,900 บาทต่อท่านเท่านั้น www.dtc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล [email protected], ไลน์ [email protected]:dusit.edu
ชาเทรียม ฮอสพิทัลลิตี้ เซ็นสัญญาบริหารโรงแรมมายเทรียณ์แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ “โรงแรมมายเทรียณ์ โมด สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ - เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น” (Maitria Mode Sukhumvit 15 – A Chatrium Collection) ซึ่งจะเริ่มบริหารในวันที่ 15 มกราคม 2564 หลังการรีแบรนด์จากโรงแรมยู สุขุมวิท โรงแรมมายเทรียณ์ โมด สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ - เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น ตั้งอยู่ในเขตสุขุมวิท ใจกลางกรุงเทพฯ ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และความบันเทิงมากมาย การออกแบบภายในสร้างสรรค์โดยมาร์โค อีวาริสติ ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ แรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ในการออกแบบโรงแรมของเขามีพื้นฐานมาจาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ในสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยควบคู่ไปกับกลิ่นอายของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 82 ห้อง ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 28-40 ตารางเมตร ในภาพ (จากซ้าย) คุณวีรพล อุบลสัจจะ และคุณจรัญ อุบลสัจจะ, เจ้าของโรงแรมมายเทรียณ์ โมด สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ - เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น, คุณสาวิตรี รมยะรูป, กรรมการผู้จัดการชาเทรียม ฮอสพิทัลลิตี้ และ มร.เรเน่ บาล์มเมอร์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มชาเทรียม ฮอสพิทัลลิตี้ มร.เรเน่ บาล์มเมอร์ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มชาเทรียม ฮอสพิทัลลิตี้ กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเข้าบริหารโรงแรมมายเทรียณ์ โมด สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ - เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น ซึ่งเป็นโรงแรมมายเทรียณ์แห่งใหม่ในสุขุมวิท เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ต้อนรับแขกผู้เข้าพักทุกท่านสู่จุดหมาย ที่ใหม่ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจระหว่างเข้าพัก” สิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ ห้องอาหารที่เปิดตลอดทั้งวัน สระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้า ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด และอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดให้บริการห้องอาหารที่นำโดยเชฟที่มีประสบการณ์ระดับมิชลินสตาร์ พร้อมระเบียงดาดฟ้าที่มองเห็นวิวถนนสุขุมวิท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร โรงแรมมายเทรียณ์ โมด สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ - เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น +662 651 3355 เว็บไซต์ www.maitriahotels.com อีเมล [email protected]
โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 บริหารโดยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ชวนจองแพ็กเกจกักตัวทางเลือกหรือ ASQ สุดคุ้มค่า โดยนำเสนอห้องพักที่เชื่อมติดกันหรือ connecting rooms เน้นพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางขึ้นและมีให้ลูกค้าได้เลือกตั้งแต่ขนาดกว้าง 64 ตารางเมตรถึงกว่า 175 ตารางเมตร ตอบโจทย์การกักตัวทั้งแบบคู่รักและครอบครัวที่ผู้ใหญ่สามารถเข้าพักมากที่สุด 2 ท่านและเด็กมากสุดถึง 2 ท่าน ตัวเลือกห้อง connecting rooms ดังกล่าวของโรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 นี้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกหรือโรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ASQ) ในฝันในกรุงเทพสำหรับลูกค้านั่นเอง ลูกค้าสามารถเลือกห้อง connecting rooms จากขนาดความกว้างได้กว่า 20 คู่/แบบ โดยอาจเลือกจากห้องพักเตียงเดี่ยวที่เชื่อมติดกับห้องเตียงควีน 2 เตียงหรือห้องสูทที่เชื่อมติดกับห้องเตียงควีน 2 เตียงก็ได้ ห้อง connecting rooms ดังกล่าวนี้จะทำให้แพ็กเกจการเข้าพักกักตัว 15 คืนของลูกค้าทุกท่านง่ายและสะดวกขึ้นกว่าเดิม โดยสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2564 สำหรับการเข้าพักกักตัวได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 พิเศษสำหรับสมาชิกแมริออท บอนวอย ได้รับส่วนลดแพ็กเกจเพิ่มอีก 5% พร้อมสะสมคะแนนและคืนเข้าพักได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น บริการรถลิมูซีนแบบฆ่าเชื้อรับจากสนามบินสู่โรงแรมฯ ส่วนลด 20% อาหารและเครื่องดื่มและบริการซักรีด ฟรีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เข้าใช้บริการพื้นที่พักผ่อนที่สระว่ายน้ำ บริการสื่อสารทางไกลทางการแพทย์ฟรี และอีกมากมาย ราคาสุทธิเริ่มต้นที่ 49,500 บาทต่อแพ็กเกจกักตัว 16 วัน 15 คืนต่อ 1 ท่าน ลูกค้าสามารถจ่ายมัดจำล่วงหน้า 10 % ได้ สามารถเลื่อนการเข้าพักได้ อีกทั้งโรงแรมฯ ยังยืดหยุ่นให้เมื่อลูกค้าต้องยกเลิกการจองทั้งนี้กรุณาดูข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม ลูกค้าสามารถรับชมวิดีโอสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกหรือโรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ASQ) ที่โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 ได้ที่ https://bit.ly/3ajYR1U หากต้องการจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02 207 7000 อีเมล [email protected] หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://bit.ly/3fiMSSX
เดือนมกราคมนี้ที แอท ล็อบบี้ เปิดตัวเมนูขนมหวานด้วยผลไม้ช่วงฤดูหนาวเป็นส่วนประกอบสำหรับขนมหวานพิเศษโดยใช้ผลไม้ตามฤดูกาล จำพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่นิยมในช่วงฤดูหนาว เชิญแวะมาชิมความอร่อย หอมหวานของเบอร์รีกับหลากหลายเมนูได้วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ขนมหวานที่ต้องแนะนำและไม่ควรพลาดคือ เค้กมูสมิกซ์เบอร์รีโยเกิร์ต มีส่วนผสมโยเกิร์ตเบอร์รี นุ่มละมุนลิ้นแสนอร่อยตลอดทั้งเดือนมกราคมเพียงชิ้นละ 140 บาทสุทธิ และยังมีเมนูอื่น ๆ ที่น่าลิ้มลองไม่ว่าจะเป็น แซนวิช สลัดผัก เค้ก และขนมหวานอื่น ๆ แวะมารับประทานได้ทุกวันเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 - 21.00 น. ที่ “ที แอท ล็อบบี้ เบเกอรีสำหรับทุกคน” ที่บริเวณชั้น G โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ที แอท ล็อบบี้ ชั้น G โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เปิดบริการทุกวัน เวลา 06:00 น. – 21:00 น. โทร. 02 216 3700 ต่อ 20105
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงแรมแนะนำ
Chatrium hospitality is proud to have signed a management contract to operate a new Maitria hotel in Bangkok, Maitria Mode Sukhumvit 15 Bangkok – A Chatrium Collection, opening on January 15th 2021 after rebranding from U Hotel Sukhumvit. Maitria Mode Sukhumvit 15 Bangkok – A Chatrium Collection is located in the heart of Bangkok in the Sukhumvit district, just a short stroll away from the best shopping, dining and entertainment in the city. The interior design was created by internationally renowned artist Marco Evaristti. His inspiration and vision for the design of the hotel was based on the four regions of Thailand in a modern contemporary style coupled with unique local flair and features 82 rooms ranging from 28-40 sqm. Pictured from left, Mr. Veeraphon Ubonsacha and Mr. Charan Ubonsacha, Owners of Maitria Mode Sukhumvit 15 Bangkok – A Chatrium Collection, Ms. Savitri Ramyarupa, Managing Director of Chatrium Hospitality, and Mr. Rene Balmer, Group General Manager of Chatrium Hospitality. “We are excited to open another Maitria hotel in Sukhumvit with Maitria Mode Sukhumvit 15 Bangkok – A Chatrium Collection. We look forward to welcoming savvy travelers who are looking for a unique destination and personalized experience during their stay. Our guests will have all the excitement and adventure of Bangkok right at their fingertips,” said Mr. Rene Balmer, Chatrium Hospitality’s Group General Manager. Facilities include an all-day dining restaurant, rooftop swimming pool, gym, library and free Wi-Fi. There are also plans to introduce a fabulous destination restaurant led by a Michelin star restaurant experienced chef and a gorgeous rooftop terrace overlooking Sukhumvit area. For more information, please call Maitria Mode Sukhumvit 15 Bangkok – A Chatrium Collection on +662 651 3355 or visit www.maitriahotels.com E:[email protected]
14-01-21 13:19:24 | เปิดอ่าน 71 ครั้ง
โรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์
วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดงาน “DTC Chef’s Table” เพื่อเป็นการระดมทุนสนับสนุนนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน 2 เวทีระดับโลกที่จะจัดขึ้นในปี 2564 นี้ ได้แก่เวทีการแข่งขันประกอบอาหารฝรั่งเศส Bocuse d’Or (โบคุสดอร์) และเวทีการแข่งขัน World Skills (เวิร์ลสกิล) ในสาขาประกอบอาหาร โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในครั้งนี้เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีทั้งใน 2 รายการ บรรยากาศงานเลี้ยงระดมทุน “DTC Chef’s Table” ถูกจัดเตรียมขึ้นมาด้วยฝีมือของนักศึกษาและคณาจารย์ของวิทยาลัยโดยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดเตรียมเมนูอาหารที่ถูกคัดสรรและปรุงโดยฝีมือของนักศึกษาเชฟและศิษย์เก่าของวิทยาลัยที่ชนะเลิศการแข่งขันจากเวทีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนการบริการและการตกแต่งโดยนักศึกษาจากสาขาการโรงแรมและนักศึกษาภาคครัวของวิทยาลัย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากแขกที่ให้การสนับสนุนจองที่นั่งเพื่อมาลิ้มลองรสชาติอาหารฝีมือระดับแชมป์ในงานนี้ อาทิเช่น คุณวิภาดา โทณวณิก รองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการสำนักงานและจัดซื้อ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) คุณศิรเดช โทณวณิก กรรมการผู้จัดการ ASAI Hotels รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ Dusit International คุณสุรกิจ เข็มแก้ว (เชฟปิง) เชฟใหญ่จาก Cielo Sky Bar & Restaurant เป็นต้น การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งโดยได้รับการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นำเข้าและวัตถุดิบคุณภาพต่าง ๆ ผู้เป็นแรงเสริมให้งานเลี้ยงระดมทุนสำหรับนักศึกษาที่เป็นตัวแทนการแข่งขันของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ Bocuse d’Or Thailand, JAGOTA น้ำแร่ Evian และน้ำแร่ Badoit ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว Le Creuset, Norwegian Salmon, Pinnacle Gastro น้ำแร่ Perrier กาแฟ Cafés Richard ชา Ronnefeldt ช็อคโกแลต Kad Kokoa, ScanBox, Sturia Caviar, ไก่ Klong-phai Farm ฟัวกรา Rougie, Convotherm และ Siam Winery www.dtc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 - 3 อีเมล [email protected]
13-01-21 13:43:41 | เปิดอ่าน 93 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี
ช่วงฤดูหนาวที่อากาศเย็นไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการได้รับประทานเมนูอุ่นใจอุ่นร่างกายได้เท่ากับซุปร้อน ๆ ห้องอาหารเกาหลีคองจู โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ขอแนะนำเมนูเด็ดแสนอร่อยเหมาะกับอากาศหนาวเย็นยิ่งนัก ซุปกระดูกวัว “Seolleongtang” เป็นหนึ่งในเมนูซุปขึ้นชื่อที่ได้รับความนิยมมากในประเทศเกาหลี ซุปเข้มข้นที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารทั้งโปรตีนและแคลเซียม พร้อมเสิร์ฟความอร่อยเข้มข้นทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ในบรรยากาศสบายเป็นกันเองของห้องอาหารเกาหลี คองจู ในราคาเพียง 250 บาทสุทธิ เท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ห้องอาหารเกาหลี คองจู ชั้น 2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เปิดบริการทุกวัน มื้อกลางวันเวลา 11:30 น. – 14:00 น. และมื้อค่ำเวลา 17:30 น. – 21:00 น. โทร. 02 216 3700 ต่อ 20230
13-01-21 09:49:44 | เปิดอ่าน 79 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย ได้รับ “การรับรองมาตรฐานและคุณภาพ ประเภทห้องประชุมของศรีนครินทร์ ฮอลล์” จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) จัดขึ้นภายใต้โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) เพื่อให้สถานที่จัดการประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือ “อุตสาหกรรมไมซ์” ของประเทศไทย มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศรีนครินทร์ ฮอลล์ หรือห้องประชุมศรีนครินทร์ เป็นห้องประชุมใหญ่ประจำวิทยาลัยดุสิตธานี สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง 300 ท่าน และยังเป็นห้องจัดงานขนาดใหญ่ที่สามารถแบ่งกันเป็นห้องประชุมเล็กได้ตามความเหมาะสมสำหรับงานสัมมนาหรือเวิร์คช็อปขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จได้ โดยสถานที่จัดงานประชุมแห่งนี้ยังมีความพร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยีภาพต่าง ๆ สำหรับงานประชุมอีกด้วย ด้วยพันธกิจหลักของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน( หรือ สสปน. (TCEB) ในการกำหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย เพื่อมุ่งเน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและคุณภาพให้กับภาคการบริการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในตลาดโลก ยังมีการวางเป้าหมายหลักในการเพิ่มรายได้และยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานและกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการที่เป็นศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม รีสอร์ท ขององค์กรภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงาน โดยการจัดทำกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่สถานประกอบการให้ทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เป็นการสรางความน่าเชื่อถือและความนิยมแกผูใชบริการ และจากการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในครั้งนี้ ศรีนครินทร์ ฮอลล์ ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ก็ได้จัดให้เป็นห้องประชุมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในองค์ประกอบการประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ (Physical Component – P) หมายถึง สภาพของห้องประชุม และบริเวณพื้นที่โดยรอบที่เป็นองค์ประกอบในการจัดการประชุม วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ และระบบความปลอดภัย 2) ด้านเทคโนโลยี (Technology Component – T) หมายถึง อุปกรณ์ และการจัดการระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 3) ด้านบริการ (Service Component – Sv) หมายถึง การจัดการด้านบริการการเตรียมพร้อมของบุคลากร และระบบการจัดการ 4) ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability Component – St) หมายถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความใส่ใจในการจัดงานอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ วิทยาลัยดุสิตธานี มีความพร้อมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ การส่งเสริมกิจกรรม ความพร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารและสถานที่ ที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการในด้านต่าง ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 - 3 อีเมล [email protected]
12-01-21 12:42:18 | เปิดอ่าน 103 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี
กรุงเทพมหานคร, มกราคม 2564 – เพลท ห้องอาหาร all-day-dining โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท ขอเชิญท่านมาลิ้มลองเมนูอาหารขึ้นชื่อประจำชาติมาเลเซีย อย่าง “Nasi Kandar” (นาสิ กานดาร์) เมนูพิเศษที่อยากให้คุณได้มาลิ้มลอง พร้อมเสิร์ฟตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องอาหารทักซิโด้ Nasi Kandar เมนูอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ในเซตประกอบไปด้วย ข้าวบาสมาติร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมคู่กับแกงและผักนานาชนิด อาหารเซตนี้เน้นความหลากหลายของรสชาติ แต่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว หากใครก็ตามที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนยังเมืองปีนัง ต้องไม่พลาดที่จะลองลิ้มชิมรสเมนูขึ้นชื่ออย่าง Nasi Kandar เมนูเด็ดประจำเมืองนี้ ความพิเศษของเมนูนี้คือ รสชาติที่แตกต่างของเมนูแกงนานาชนิด เมื่อนำมาทานด้วยกันกลับเข้ากันได้อย่างลงตัว ความหอมของเครื่องเทศ และรสสัมผัสที่กลมกล่อมยิ่งทำให้อาหารเซตนี้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น ในชุดยังมี “โรจัก” อาหารทานเล่นของชนชาติสิงคโปร์ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักจำพวกผักและผลไม้หลากหลายชนิด ราดด้วยซอสรสชาติหวานอมเปรี้ยว ที่ทำมาจาก กะปิ, มะขามเปียก, น้ำตาล และพริก โรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่ว นอกจากนี้ในเซตยังเสิร์ฟมาพร้อมกับ น้ำพริกสไตล์มาเลเซียทานคู่กับกระเจี๊ยบ, ข้าวเกรียบกุ้ง, เรินดังเนื้อ หรือแกงเนื้อ มีรสชาติคล้ายแพนงของไทย แต่เข้มข้นกว่า ซึ่งเชฟใช้เวลาในการเคี่ยวเนื้อกับเครื่องแกงนานนับชั่วโมง, ซัมบัลกุ้ง เป็นอาหารที่ปรุงจากพริกสด คล้ายน้ำพริกในอาหารไทย นำมาคลุกเคล้ากับกุ้งที่ถูกปรุงให้สุกแล้ว และพลาดไม่ได้กับเมนูแสนอร่อยอย่างมัสมั่นไก่ ที่ใครได้ชิมแล้วจะต้องติดใจ Nasi Kandar เสิร์ฟมาในชุดเชตปิ่นโต สำหรับ 2 ท่าน ราคา 790 บาท++ และราคา 450 บาท++ สำหรับ 1 ท่าน ชวนคุณมาร่วมเปิดประสบการณ์อาหารสัญชาติมาเลเซียแบบต้นตำรับได้แล้ววันนี้
12-01-21 10:31:23 | เปิดอ่าน 70 ครั้ง
Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit
HAMA’s (Hospitality Asset Managers Association) member survey of the region’s hotel Ownership was just completed, and results confirm what many industry watchers have been whispering for months. Eric Levy, MD of Tourism Solutions International viewed the results of this survey and commented “In my 30 years in the region, we have had many crises, this one is different. We will see more forced sales of hotels, some by owners freeing up cash to reduce debt, some pressured by lenders and some perhaps even pushed into foreclosure/receivership by impatient lenders…something that lenders in Asian have largely been allergic to do in the past” The HAMA survey isolated Singapore properties and a second category - all others, mostly regional in two sets of questions. Owners in Singapore are more optimistic. This despite asset managers reporting in the survey that in Singapore 78% of the properties (87.5% outside Singapore) will see a greater than 50% drop in RevPAR this year and over three quarters do not expect a rebound to 2019 levels until 2023 or later (10% say 2025). Lenders have been quite flexible with borrowers to date, but the survey indicates that even in Singapore one respondent indicated they may look at selling assets to reduce debt. Outside Singapore 12.5% are thinking about selling assets to reduce debt and almost 19% are considering passing the keys to lenders to resolve situations where liabilities exceed current value. These owners feel that lenders, who themselves will see more pressure from regulators, will become less flexible with hotel owners. In Singapore 71% of those surveyed feel this increased pressure will occur prior to end Q2 and the balance 29% feel this will occur by end of Q3 2021; outside Singapore the consensus is the same, there will be more pressure from lenders all saying by end of Q3 with even 25% thinking this will occur by end 2020. Regionally, this type of unplanned hotel exit by owners has been the exception rather than the rule whilst much more common in North America, Oceania and Europe. Parallel studies by HAMA in North America and Europe provide indications that the same type activity will be common...in fact has already begun. Asia in the past has been spared significant numbers of ‘forced sales” bur Levy indicates “it most certainly will occur this cycle albeit not at levels seen in other markets”. The European HAMA Chapter’s survey highlighted that half its owners are considering alternative uses for their hotels and on the acquisition side more than half do not believe the bottom, in terms of hotel pricing, has been reached yet and we believe they are eying Q2 onwards as timing in which opportunities will surface with increased frequency. In the USA, the major cities have been impacted most severely with estimates of over 60,000 rooms in NYC being closed as hotels with many considering reopening as re-purposed buildings. There is less emphasis on budgets for 2021 than ever before in past decades, frequent forecasting (which most properties have been doing in 2020 with at least twice the normal frequency) will be the focus of hotel ownership. Performance clauses of management contracts with operators are not expected to be in play in 2021 and asset managers report being able to have greater impact of decisions regarding bonuses in 2021 which mitigates a lot of concern/debate on budgets that occurs each budget season. The key is cash flow planning which the increased frequency of forecasts addresses as the unpredictable impact of COVID has made forecasting extremely dynamic. Bonuses are expected to be a relic of the past or minimal in 2021 as we buckle down to get through the recovery stages. These are just three of the key findings from the new study completed by the Hospitality Asset Managers’ Association (HAMA), which necessitates a survival strategy first so the owner is in place for the inevitable recovery for the hotel sector in Singapore in particular and Asia Pacific at large. Even in Singapore, with hotels propped up by SHN/MCO related business and subsidized largely by the JSS, over a third have no bonus in budget (2021) with an equal number at the high end of expectations budgeting a 1 month bonus with the balance budgeting half a month bonus. HAMA A/P Chapter members oversee approximately 400 properties mostly located in Asia although some portfolios include far flung assets. The association has helped to formalize this critical function and in less than 15 short years in Asia, totals a half million hotel rooms including members based in Japan and China. Perhaps the recent professionalism of this function and recognition of the quality of professionalism of Asian asset management today is contributing to lenders expected position of being more aggressive than in the past. The latest HAMA A/P Chapter member survey, which is fresh off the press gathered the opinions of asset managers from only this chapter. The results show that more than 60% of survey respondents have found lenders to be flexible in this unique economic situation. The majority also believed this leniency to diminish by Q2 and Q3 of 2021. With cautious optimism, around half of respondents self-assessed their debt service situation (for Singapore hotels) to be a 2 out of 5 scale (with 1 being “not much trouble” and 5 being “doomed”) as well as over 87% without concern of entering a forced sale situation, heavily outweighing the one respondent looking to sell assets to reduce debt or free up cash. Over 50% of asset managers expect a 50-75% decline in RevPAR compared to their original 2020 budget, according to our survey. Going forward, the biggest concerns relate to demand, followed closely by employee related expenses (JSS is planned to end in March2021), understandable due to the fixed cost structure of hotels. 80% of respondents found their management companies to be effective or somewhat effective partners in addressing the impact of COVID-19. Expectations of RevPAR in 2021 show that generally owners expect RevPAR to be 40-60% less than those achieved in 2019. There also are specific markets such as Maldives, Bali and Phuket that need international arrivals to thrive that have lagged the performance of other markets in 2020 with expectations similar for 2021. When asked about timing of recovery Daniel Yip, HAMA’s President – Asia Pacific shared “Based on the survey results and across the portfolio of hotels that are asset managed by our members, none of our members expect RevPAR levels to return to 2019 levels in 2021, with the vast majority of interviewees expecting a return to pre COVID levels in 2023 and beyond.” With the initial shock of impact behind us, the question becomes how to recover from the ashes, as COVID induced sales of hotels are to be expected. How to manage the eventual ramp up of demand with COVID regulation still up in the air and highly inconsistent between countries obviously largely takes the matters out of the hands of hoteliers. The owners of hotels have to survive this downturn and position themselves to benefit from opportunities which will be significant over the next five years.
11-01-21 12:45:00 | เปิดอ่าน 78 ครั้ง
Thai Hospitality News
ทินิดี ไฮด์อเวย์ ต้นไทร บีช กระบี่ รีสอร์ทแห่งใหม่ในจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวต้นไทรที่คงความงดงามทางธรรมชาติบนชายฝั่งทะเลอันดามันของจังหวัดกระบี่ ให้บริการวิลล่าแบบส่วนตัวที่หันหน้าสู่ชายหาดทุกหลังและที่พักรวมสไตล์โฮสเทล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรวมทั้งสระว่ายน้ำริมทะเล นับเป็นสถานที่พักผ่อนริมชายหาดที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักปีนผา, นักผจญภัย, นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว และสำหรับท่านที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนคลาย ซึ่งขณะนี้ทางรีสอร์ทมอบข้อเสนอพิเศษ    สุดคุ้มกับโปรโมชั่น “Stay Longer, Save More” สำหรับการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป ด้วยส่วนลด 25 เปอร์เซ็นต์ จากราคาห้องพักที่ดีที่สุด (ทั้งการจองเฉพาะห้องพักและห้องพักรวมอาหารเช้า) พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์มากมายอาทิ: อาหารเช้าที่ห้องอาหารคาเฟ่นิดี (สำหรับการจองแบบห้องพักรวมอาหารเช้า) ฟรีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เครื่องดื่มต้อนรับ “น้ำมายา” เช็คอินก่อนเวลาได้ตั้งแต่ 13:00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะนั้น) เช็คเอาท์หลังเวลาได้ถึง 14:00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะนั้น) ยกเลิกการจองก่อนเวลาเข้าพัก 24 ชั่วโมงฟรี
08-01-21 17:06:01 | เปิดอ่าน 98 ครั้ง
MBK Hotels & Tourism Co.,Ltd.
โนโวเทล (Novotel) แบรนด์ชั้นนำจากเครือแอคคอร์ (Accor) ประกาศความร่วมมือกับภาพยนตร์เรื่อง “Soul – อัศจรรย์วิญญาณอลเวง” จากดิสนีย์และพิกซาร์ เพื่อมอบความสนุกสนานและความตื่นเต้นในรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใครแก่แขกผู้เข้าพักและแฟนภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์สนุกๆในโรงแรม Augmented Reality (AR) และอื่นๆอีกมากมาย การร่วมมือระหว่างโนโวเทลและดิสนีย์และพิกซาร์นี้ ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกกับภาพยนตร์เรื่อง ONWARD – คู่ซ่าล่ามนต์มหัศจรรย์ ในขณะนี้การร่วมมือดังกล่าวได้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่สองพร้อมกับการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Soul – อัศจรรย์วิญญาณอลเวง ในประเทศต่างๆ โดยภาพยนตร์ที่เหมาะสำหรับครอบครัวเรื่องนี้จะเริ่มฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะพาผู้ชมเดินทางจากท้องถนนในมหานครนิวยอร์กไปยัง ‘ดินแดนก่อนโลก’ (The Great Before) สถานที่มหัศจรรย์ที่ดวงวิญญาณจะได้รับบุคลิกเฉพาะตัวก่อนไปเกิด ตลอดปลายปี 2563 จนถึงปี 2564 โนโวเทลจะมอบความตื่นเต้นและความสนุก สนานแก่แขกทุกท่าน ด้วยเกมที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน (AR) ในแบบที่ไม่เหมือนใคร ในโรงแรมทั่วโลก และจะมีการเปิดตัว กิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจจากการร่วมมือกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องต่อไปของพิกซาร์ในชื่อ “LUCA” ที่จะพาผู้ชมไปสู่การผจญภัยอันน่าจดจำบนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี การร่วมมือครั้งนี้จะทำให้โรงแรมแบรนด์โนโวเทลเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นผ่านเกมเสมือนจริงและภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกของ SOUL ซึ่งแขกแต่ละท่านสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน โดย QR Code ที่ตั้งอยู่ทั่วโรงแรมจะเชิญชวนให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาแห่งความสุขและความสนุกสนานร่วมกัน นอกจากนี้ยังสามารถสนุกสนานต่อที่บ้านได้ด้วยเกมในช่องทางโซเชียลมีเดียของโนโวเทล “ครอบครัวถือเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจของเรา ดังนั้นการร่วมกับภาพยนตร์จากดิสนีย์และพิกซาร์จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยให้เราสามารถยกระดับประสบการณ์การเข้าพักและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายแก่แขกของเรา” นาเดจ เครีฮิล รองประธานฝ่ายประสบการณ์แบรนด์โนโวเทลของแอคคอร์ กล่าว “เราอยากให้มั่นใจว่าทุกๆการใช้บริการโรงแรมโนโวเทลคือการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และประสบการณ์ใหม่ ๆ เหล่านี้จะทำให้ครอบครัวได้มีโอกาสสร้างความผูกพัน ผ่อนคลาย และเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาที่สนุกสนานร่วมกันมากขึ้น” สำหรับในประเทศไทย แขกสามารถสนุกสนานและดื่มด่ำไปกับโลกของ Soul พร้อมด้วยข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่ โนโวเทลกรุงเทพสยามสแควร์ (Novotel Bangkok on Siam Square), โนโวเทลกรุงเทพสุขุมวิท 20 (Novotel Bangkok Sukhumvit 20), โนโวเทลสวีทกรุงเทพสุขุมวิท 34 (Novotel Suites Bangkok Sukhumvit 34), โนโวเทลหัวหินชะอำบีชรีสอร์ทแอนด์สปา (Novotel Hua Hin Cha AM Beach Resort & Spa), โนโวเทลภูเก็ตซิตี้โภคีธรา (Novotel Phuket City Phokeethra) และโนโวเทลภูเก็ตกมลาบีช (Novotel Phuket Kamala Beach) โดยสามารถเลือกจองแพ็กเกจ Family Fun ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งครอบครัวจะสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมเสมือนจริงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลกของ SOUL อาหารเช้าฟรีทุกวันตลอดระยะเวลาเข้าพัก และเตียงเสริมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองห้องพักสามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://novotel-family.com/en-AU/disneypixarsoul โนโวเทลได้ต้อนรับครอบครัวและเด็กๆ ในฐานะแขกคนสำคัญมาเป็นเวลายาวนาน เด็กๆ จะได้รับของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อเดินทางมาถึง เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่เกิน 2 ท่าน สามารถเข้าพักกับครอบครัวพร้อมอาหารเช้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถเลือกจองห้องสำหรับครอบครัวห้องที่สองในราคาส่วนลด 50% ครอบครัวที่เช็คเอาท์ในวันอาทิตย์สามารถเพลิดเพลินกับวันสบาย ๆ ได้ยาวๆ กับเลทเช็คเอาท์ถึง 17:00 (ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ) เพื่อให้เพลิดเพลินกับความบันเทิงและพื้นที่สำหรับเล่นที่ออกแบบมาสำหรับทุกวัยได้นานยิ่งขึ้น
07-01-21 12:09:38 | เปิดอ่าน 97 ครั้ง
Accor
วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุก ๆ มิติของการศึกษาแบบองค์รวม ซึ่งโครงการ “ส่งมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม” คือหนึ่งในปณิธานที่องค์กรให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน เป็นกิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร คือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการปลูกฝังหลักจริยธรรมให้กับนักศึกษาได้อีกด้วย โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยดุสิตธานี นำโดยนางสาวภัทรียา วโรภาสพิมาน นายภัทร เวทยากร นายวัชรพงษ์ คุ้มสวัสดิ์ และนายอรรถชัย ไชยวงศ์ ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์นลินี พานสายตา ได้นำเสนอโครงการ “การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กล้วยอัดเม็ดของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบล จังหวัดนครสวรรค์” ขึ้น โดยใช้ต้นแบบจากสินค้าจริงและออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงตราสินค้าที่เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันในตลาดให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการ “ส่งมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม” ของวิทยาลัย และเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชา KM3901 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ถือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถ พร้อมทักษะที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โครงการดังกล่าวใช้เวลาดำเนินการภายใน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะทำหน้าที่ตั้งแต่ประสานงานกับชุมชน ร่วมประชุมเพื่อหาแนวคิด ออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งในปัจจุบันตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบได้ถูกส่งมอบแก่ผู้ประกอบการและสามารถนำไปใช้จำหน่ายจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานโดยนักศึกษานั้น นอกเหนือจากเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมของนักศึกษาแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านอุตสาหกรรมบริการที่เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยไปช่วยเหลือสังคม ถือเป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน ได้แก่ ทักษะภาวะผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก www.dtc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 - 3 อีเมล [email protected]
07-01-21 10:39:16 | เปิดอ่าน 96 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี
ภูเก็ต ประเทศไทย - ยูโทเปีย คอร์ปอเรชั่น (Utopia Corporation) หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในภูเก็ต โดยมีโครงการด้านการบริการ ที่อยู่อาศัย ร้านค้า และความบันเทิง ตั้งอยู่ทั่วเกาะภูเก็ต เผยความมั่นใจ ไม่หวั่นต่อวิกฤตโควิด เชื่อมั่น “ประเทศไทย” และ “ภูเก็ต” ยังคงเป็นตลาดท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ส่วนใหญ่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของไทยเป็นอย่างดี ตั้งเป้าวางรากฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งภายใน 3 ปี เตรียมผุดโรงแรมและอสังหาฯ ปีละ 3 แห่ง เชื่อหลังรัฐบาลไทยเปิดประเทศแล้ว สถานการณ์โดยรวมของภาคการท่องเที่ยวจะกลับมาดีเหมือนเดิม มร.ฮาชิ หยิน (Hachi Yin) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูโทเปีย คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้เลือกภูเก็ตในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมบนเกาะภูเก็ตหยุดชะงัก แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ยังมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าภูเก็ตยังจะคงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกหลังจากเปิดประเทศ” นายฮาชิ กล่าว ยูโทเปีย คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 และเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในภูเก็ต ปัจจุบันดำเนินธุรกิจโรงแรมในเครือ 3 แห่งในภูเก็ต ได้แก่ ยูโทเปีย กะตะ (Utopia Kata) ยูโทเปีย ลอฟท์ (Utopia Loft) และ ยูโทเปีย ในหาน (Utopia Naiharn) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของเอเชีย “Asia’s Top Emerging Hotel” จากรางวัล Now Travel Asia รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ รวม 10 แห่ง โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 7,000 ล้านบาท ล่าสุดได้ร่วมมือกับ “โทนิโน ลัมโบร์กีนี” (Tonino Lamborghini) ลักซัวรี่แบรนด์ในตำนานของอิตาลีที่มีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่หรูหรา เตรียมเปิดให้บริการโรงแรมแห่งใหม่บนเกาะภูเก็ต ภายใต้แบรน “โทนิโน ลัมโบร์กีนี” แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการลงทุนกว่า 800 ล้านบาท ส่วนแผนการดำเนินงานหลังจากนี้ จะมีการพัฒนาโรงแรมในช่วง 3 ปี (2564 - 2566) อย่างน้อยปีละ 3 แห่ง และมีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและความแข็งแกร่งให้กับบริษัท “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือครั้งสำคัญกับ โทนิโน ลัมโบร์กีนี เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำแบรนด์ในตำนานของอิตาลีที่มีชื่อเสียงนี้มาสู่อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทยเป็นครั้งแรก แบรนด์ของพวกเขาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์แห่งความหรูหรา ความพิเศษ และความสมาร์ท เมื่อรวมกับความเชี่ยวชาญด้านการบริการและการพัฒนาของ ยูโทเปีย คอร์ปอร์เรชั่น เรามั่นใจว่า จะนำไปสู่ยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูเก็ต ทำให้เราสามารถดึงดูดตลาดใหม่ ๆ มาได้อย่างแน่นอน” มร.ฮาชิกล่าว “โทนิโน ลัมโบร์กีนี บูติค โฮเทล ภูเก็ต” (Tonino Lamborghini Boutique Hotel Phuket) รีสอร์ทใหม่ล่าสุดบนเกาะภูเก็ต จะเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งจะเป็นรีสอร์ทสุดหรูที่ไม่เหมือนใคร ออกแบบโดย “อเล็กซานเดอร์ หว่อง” (Alexander Wong) ผู้ก่อตั้ง Alexander Wong Architects สถาปนิกผู้เลื่องลือด้านการออกสไตล์เปรี้ยวจี๊ด และได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย แรงบันดาลใจและคอนเซปต์การสร้างสรรค์ “โทนิโน ลัมโบร์กีนี บูติค โฮเทล ภูเก็ต” มาจากความรู้สึกที่ว่า “ภูเก็ต” คือ “ไมอามีแห่งเอเชีย” เกาะภาคใต้ของไทยที่มีเสน่ห์ในระดับสากล ทั้งเสน่ห์ทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และชายหาดที่สวยงาม โดยการออกแบบจะสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของย่าน “เซาท์บีช” (South Beach) ในไมอามี ประกอบด้วยสระว่ายน้ำสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรม พร้อมบีชคลับสไตล์ฟลอริเดียน (Floridian Beach Club) สุดชิก และร้านอาหารที่อบอวลด้วยบรรยากาศปาร์ตี้คื้นเครง เสิร์ฟอาหารเลิศรสกับเมนูร่วมสมัยที่หลากลาย
06-01-21 17:43:57 | เปิดอ่าน 92 ครั้ง
Thai Hospitality News
ให้เราส่งขนมสุดคลาสสิคสไตล์ฝรั่งเศสถึงบ้านคุณ! พายนี้มีชื่อว่า ‘Galette des rois’ โดยเชฟโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ พายนี้ถูกคิดค้นมามากกว่า 300 ปี นิยมรับประทานในช่วงวันที่ 6 มกราคม ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาคริสต์ พบกับพายที่มาพร้อมไส้อัลมอนด์คัสตาร์ด โดยข้างในพายก้อนนี้จะมีจี้เล็กๆซ่อนอยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ความสนุกของการรับประทานพายนี้คือถ้าใครตัดได้ชิ้นที่มีจี้พอดี ก็ได้รับบทเป็นกษัตริย์ไปเลย และต้องซื้อพายชิ้นต่อไปให้ครอบครัวหรือเพื่อนอีกด้วย รีบสั่งเลยก่อนสินค้าหมด https://bit.ly/3hDytBU หรือสามารถมาซื้อได้ที่เอราวัณ เบเกอรี่ซึ่งจำหน่าย 2 ไซต์ ด้วยกัน ขนาดเล็ก 660 บาท และ ขนาดใหญ่ 990 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เอราวัณ เบเกอรี่ โทร 02-254-1234 หรือ อีเมลล์ [email protected]
04-01-21 15:33:33 | เปิดอ่าน 120 ครั้ง
Grand Hyatt Erawan Bangkok
กรุงเทพมหานคร 2563, ห้องอาหารจีนวาล็อค ขอขยายเวลาความอร่อย เพื่อคนรักล็อบสเตอร์โดยเฉพาะ กับเมนู “บะหมี่ผัดกุ้งล๊อบสเตอร์บอสตัน” จานนี้ถูกปรุงอย่างพิถีพิถันด้วยเชฟฝีมือดี เชฟแลม ก๊อก เวง เชฟใหญ่รสมือเด็ดจากห้องอาหาร ซึ่งเมนูพิเศษนี้มีให้ชิมตลอดทั้งเดือนมกราคม 2564 กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่เนื้อหวานฉ่ำคือหัวใจหลักของเมนูพิเศษประจำเดือนนี้ โดยเชฟจะนำกุ้งล็อบสเตอร์ไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดให้เนื้อสะดุ้งกำลังดี จากนั้นนำมาผัดคลุกเคล้ากับเส้นบะหมี่ที่ลวกสุกำลังดี ผัดกับซอสกุ้งรสเด็ดที่ถูกเคี่ยวจนเข้มข้นนานนับชั่วโมง ตามด้วยขิง, หัวหอม และต้นหอมซอย ผัดด้วยไฟที่แรงจัด เมนูบะหมี่ผัดกุ้งล๊อบสเตอร์บอสตันจานนี้กลิ่นหอมหวลชวนน้ำลายสอ จนคุณต้องห้ามพลาด! กุ้งล็อบสเตอร์บอสตัน 100 กรัม ราคา 240 บาท++ ห้องอาหารจีนวาล็อค ชั้น 2 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท เปิดให้บริการทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ มื้อกลางวัน เวลา 11:30 น. – 14:30 น. มื้อเย็น เวลา 18:00 น. – 22:30 น. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ โทร 02 090 7888 หรืออีเมล์ [email protected] เกี่ยวกับโรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในทำเลยุทธศาสตร์บนถนนสุขุมวิท ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อโศกและพร้อมพงษ์ แขกที่มาพักที่โรงแรมสามารถเพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ ร้านอาหาร และสถานบันเทิงยามค่ำคืน โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท เป็นโรงแรมชั้นนำระดับหรู มีห้องพักและห้องสวีทที่กว้างขวางและตกแต่งอย่างดีถึง 338 ห้องไว้บริการ มีร้านอาหารที่หลากหลายให้เลือกสรร รวมถึง Wah Lok (วาล็อค) ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งที่เป็นเอกลักษณ์ของคาร์ลตัน และคูลลิ่ง ทาวเวอร์ รูฟท็อป บาร์ บนชั้นดาดฟ้า นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงที่มีเนื้อที่กว่า 1,200 ตารางเมตร ทั้งห้องบอร์ดรูมที่เหมาะสำหรับการประชุมขนาดเล็กไปจนถึงงานเลี้ยงขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับแขกได้มากถึง 600 คน พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการ อาทิ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง พื้นที่เล่นสำหรับเด็ก สปา และห้องออกกำลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครัน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมโรงแรมได้ที่เว็บไซต์ www.carltonhotel.co.th สื่อมวลชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท ทิพวรรณ จิตมั่น ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด +66-81-720-0140 [email protected] พนิดา ทิพยาพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด +66-65-359-2363 [email protected]
28-12-20 16:27:11 | เปิดอ่าน 180 ครั้ง
Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit
“พิมาลัย รีสอร์ทแอนด์สปา” (Pimalai Resort & Spa) ลักชัวรี่รีสอร์ทบนเกาะลันตา ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวรรค์ลับแห่งการพักผ่อน” (Secret Paradise Sanctuary) ยอดนิยมของเหล่าเซเลบคนดังระดับโลก มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนแบบยาว ๆ เพื่อเริ่มต้นปี 2564 ที่ดีที่สุด จองและเข้าพักระหว่างวันที่ 1 - 10 มกราคม 2564 สุดคุ้ม! พัก 7 คืน จ่ายแค่ 5 คืน! ราคาเริ่มต้น 17,530 บาท (รวม 7 คืน) สำหรับห้องดีลักซ์ (Deluxe) และเพียง 42,000 บาท สำหรับ ฮิลล์ไซด์โอเชียนวิวพูลวิลล่า (Hillside Ocean View Pool Villa) (เมื่อร่วมกับแคมเปญ “เราเที่ยวด้วยกัน”) รวมอาหารเช้าทุกวัน และรถรับ-ส่งจากสนามบิน หรือจะเพิ่มเวลาแห่งความสุขด้วยการเข้าพัก 15 คืนขึ้นไปจนถึง 60 คืน จองและเข้าพักระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 30 เมษายน 2564 ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 2,275 บาทต่อห้องต่อคืนเท่านั้น ส่วนใครที่อยากลองไปเคาท์ดาวน์ริมทะเลภายในรีสอร์ทแสนสวยบน “เกาะลันตา” จองและเข้าพักตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 ราคาเริ่มต้น 5,555 บาทต่อคืน (รวมอาหารเช้า และรถรับ-ส่งจากสนามบิน สำหรับ 2 ท่าน) พร้อมร่วมสนุกกับงานดินเนอร์และปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “White Party On The Beach” ณ “รักษ์ทะเล” (Rak Talay) ร้านอาหารสุดหรูริมชายหาดของพิมาลัย ในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดสด ๆ บาร์บีคิว และอีกหลากหลายเมนู เพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ การแสดงดนตรีสด และการแสดงดอกไม้ไฟ ราคาเพียง 4,999 บาทสุทธิต่อท่าน (ผู้ใหญ่) รวมเครื่องดื่ม ไวน์และเบียร์แบบไม่จำกัด เด็กอายุ 5-12 ปี ราคา 2,499 บาทสุทธิ (รวมเครื่องดื่มไม่จำกัด) สำหรับผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 900 บาท สำรองห้องพักสำหรับวันหยุดพักผ่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ [email protected] หรือโทร. 02 320 5500 หรือเยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.pimalai.com
24-12-20 20:39:28 | เปิดอ่าน 176 ครั้ง
Thai Hospitality News
ดิ โอลิมปิค คลับ จัดโปรโมชั่นร้อนแรง 4 ต่อส่งท้ายปีเอาใจสายรักสุขภาพ ต่อแรก มอบส่วนลดค่าสมัครสมาชิกรายปีสูงสุด 40% ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาปทุมวัน ปริ๊นเซส สาขาพาราไดซ์ พาร์ค และสาขาบางกอก กอล์ฟ คลับ ต่อที่สอง ฟรี! ระยะเวลาสมาชิกเพิ่มอีก 1 เดือน (เฉพาะสมัครสมาชิกที่สาขาปทุมวัน ปริ๊นเซส) ต่อที่สาม ผ่อนจ่าย สบายกระเป๋าด้วยโปรแกรมแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ (เฉพาะสมัครสมาชิกที่สาขา ปทุมวัน ปริ๊นเซส) และต่อสุดท้าย รับฟรี! โปรแกรมฝึกสอนส่วนตัวกับเทรนเนอร์มืออาชีพ จำนวน 3 ครั้ง มูลค่า 3,600 บาท (ทุกสาขา) โปรโมชั่นปังขนาดนี้ ไม่ลองไม่ได้แล้วนะ! สมัครเลยตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563เท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครสมาชิกได้ที่ • ดิ โอลิมปิค คลับ สาขา ปทุมวัน ปริ๊นเซส โทร. 02 216 3700 ต่อ 20805 • ดิ โอลิมปิค คลับ สาขาพาราไดซ์ พาร์ค โทร. 02 780 2281 • ดิ โอลิมปิค คลับ สาขา บางกอก กอล์ฟ คลับ โทร. 02 147 5858 • คุณโจอี้ โทร. 062 245 4658
21-12-20 11:06:26 | เปิดอ่าน 174 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมกับ “ซือจิ” สถาบันอันดับหนึ่งด้านการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเปิดประสบการณ์และสัมผัสกับปรากฏการณ์แห่งการเรียนทำอาหารญี่ปุ่นกับ “หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ” หลักสูตรคุณภาพเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้เรียนรู้จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูงกับมาสเตอร์เชฟมืออาชีพชาวญี่ปุ่น โดย เชฟโยชินาริ โอตะ และ เชฟยูกิ ชินตานิ ผู้ออกแบบและถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ทุกขั้นตอน เปิดบริการสำหรับบุคคลทั่วไปตลอดเดือนมกราคม - เมษายน 2564 นี้ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการประกอบอาหารให้แก่คนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ความงามแห่งศาสตร์และศิลปะของอาหารญี่ปุ่น” สถาบันสอนทำอาหารซือจิ (Tsuji Culinary Institute) จึงได้รับความเชื่อถือและเป็นสถาบันอันดับหนึ่งด้านการสอนการประกอบอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีหลักสูตรสอนการประกอบอาหารญี่ปุ่น และอาหารนานาชาติ ก่อตั้งในปี 1960 ปัจจุบันมีสถาบันทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศฝรั่งเศสรวม 5 สาขา กว่าครึ่งศตวรรษที่สถาบันได้ผลิตบุคคลากรเชฟที่มีฝีมือมาแล้วกว่า 140,000 คน ซึ่งเชฟผู้เปี่ยมด้วยคุณภาพเหล่านี้ได้เข้าร่วมงานกับโรงแรมชั้นนำ และภัตตาคารที่มีชื่อเสียงทั่วโลก หลักสูตรการประกอบอาหารอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ เป็นหลักสูตรการเรียนระยะสั้น 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับทุกวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บ้าน บุคคลทั่วไปที่หลงใหลในวัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่น เจ้าของกิจการที่ต้องการปรับปรุงเมนูหรือเปิดร้านอาหารใหม่ เชฟที่ต้องการพัฒนาฝีมือหรือสานฝันกับอาชีพหัวหน้าพ่อครัวในโรงแรมและร้านอาหารญี่ปุ่นในอนาคต ฯลฯ ด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะเจาะลึกทั้งทางด้านเทคนิคและเคล็ดลับในภาคทฤษฎี พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติทำอาหารในทุกเมนูและทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการทำซุปแบบญี่ปุ่นพื้นบ้าน เทคนิคการหั่น การแล่เนื้อปลาดิบ การทำซาชิมิ การปิ้งย่าง การตุ๋น การทำบะหมี่ ซูชิ ท่านจะสามารถแล่ หั่น สับ นึ่ง ผัด ทอด ต้ม อาหารญี่ปุ่นอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้คุณภาพและรสชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุด แบบญี่ปุ่นแท้ พร้อมทั้งศิลปะการจัดตกแต่งจานอาหารให้สวยงามแบบต้นตำรับรวมไว้ที่นี่ที่เดียวให้ได้เรียนรู้ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าจากสถาบันซือจิ (Tsuji Culinary Institute) โดย เชฟโยชินาริ โอตะ และ เชฟยูกิ ชินตานิ เชฟระดับอาจารย์ผู้มากประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลหลักสูตร หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับสำหรับบุคคลทั่วไป เปิดสอนตั้งแต่: เดือนมกราคม – เมษายน 2564 หลักสูตรและค่าธรรมเนียม: หลักสูตร Donburi ราคา 14,900 บาท 30 มกราคม 2564 หลักสูตรปลาไหลย่าง (Eel Dishes) ราคา 25,900 บาท 31 มกราคม 2564 หลักสูตรของทอดเทมปุระ (Deep Fried Dishes) ราคา 15,900 บาท 6 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรแกงกะหรี่ญี่ปุ่น (Curry) ราคา 14,900 บาท 7 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตร ซูชิ 1 (Sushi 1) ราคา 25,900 บาท 13–14 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตร ซูชิ 2 (Sushi 2) ราคา 25,900 บาท 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตร Salmon Dishes ราคา 22,900 บาท 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรราเมน 1 (Ramen 1) ราคา 19,900 บาท 6-7 มีนาคม 2564 หลักสูตรราเมน 2 (Ramen 2) ราคา 25,900 บาท 8-10 มีนาคม 2564 หลักสูตรปลาย่าง (Grilled Fish) ราคา 15,900 บาท 13 มีนาคม 2564 หลักสูตร Japanese Home Cooking ราคา 19,900 บาท 14 มีนาคม 2564 หลักสูตรเบนโตะ 1 (Bento Box 1) ราคา 19,900 บาท 20 มีนาคม 2564 หลักสูตรเบนโตะ 2 (Bento Box 2 ) ราคา 19,900 บาท 21 มีนาคม 2564 หลักสูตรอุด้ง (Udon) ราคา 13,900 บาท 27 มีนาคม 2564 หลักสูตรโซบะ (Soba) ราคา 13,900 บาท 28 มีนาคม 2564 หลักสูตร Japanese Desserts & Tea Desserts ราคา 13,900 บาท 3 เมษายน 2564 หลักสูตรเนื้อวากิว (Wagyu) ราคา 27,900 บาท 4 เมษายน 2564 หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่น 1 ราคา 25,900 บาท 10-11 เมษายน 2564 หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่น 2 ราคา 32,900 บาท 17-18 เมษายน 2564 หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่น 3 ราคา 32,900 บาท 24-25 เมษายน 2564 เวลาเรียน: ทุกหลักสูตรเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าธรรมเนียมข้างต้น: รวมผ้ากันเปื้อน วัตถุดิบ และเอกสารประกอบการสอน ภาษาที่ใช้ในการอบรม: ภาษาญี่ปุ่นและแปลโดยล่ามเป็นภาษาไทย วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรออกร่วมโดย วิทยาลัยดุสิตธานี และสถาบันสอนทำอาหารซือจิ ด้วยพันธกิจและปณิธานดังกล่าวที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ของ วิทยาลัยดุสิตธานี ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมบริการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยการเรียนการสอนด้วยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงมั่นใจได้ว่า “หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ” จะผลิตบุคลากรเชฟประกอบอาหารญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 อีเมล train[email protected] หรือ Line:@dusit.edu เว็บไซต์ www.dtc.ac.th
18-12-20 12:56:44 | เปิดอ่าน 177 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี
ดิ โอลิมปิค คลับ แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ชวนน้อง ๆ มาออกกำลังกายพร้อมความสนุกกับ Kid Class แพ็กเกจ กิจกรรมสนุกสนานเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงมีให้น้อง ๆ ได้เลือกสนุก 2 คลาส ได้แก่ 1. Circuit for Kid น้อง ๆ จะได้ทำกิจกรรมออกกำลังกายตามฐานต่าง ๆ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างง่ายที่ได้ประโยชน์ในเรื่องการออกกำลังแบบคาร์ดิโอและแอโรบิคในขั้นพื้นฐานรวมถึงการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ภายในเวลา 60 นาที 2. SH’BAM การออกกำลังกายด้วยการเต้นประกอบกับเสียงเพลงด้วยท่าเต้นแบบง่ายไม่ซับซ้อน สนุกสนานทั้งจังหวะดนตรีแบบแอโรบิก แจ็ส ฮิปฮอป ฟังก์ ลาตินอเมริกัน และบัลเลต์ ภายใน 60 นาที คลาสออกกำลังกายสนุกกับแพ็กเกจสุดคุ้ม Kid Class Package สำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปี ราคาเพียง 3,210 บาทสุทธิ เท่านั้น สามารถใช้ได้ 12 ครั้ง ระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่สมัครแพ็กเกจ รีบชวนเพื่อน ๆ มาออกกำลังกายที่ ดิ โอลิมปิค คลับ แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ กันด่วน! สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดิ โอลิมปิค คลับ แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ เปิดบริการทุกวัน 06:00 น. – 22:00 น. โทร. 02 147 5858
17-12-20 17:14:13 | เปิดอ่าน 170 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เซี่ยงไฮ้ 17 ธันวาคม 2563 - ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านบริหารจัดการโรงแรมในภูมิภาคเอเชีย ได้ลงนามในสัญญาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ไห่หนาน ซันอัพ กรุ๊ป อินเวสเมนต์ จำกัด (หรือที่รู้จักกันในประเทศจีนภายใต้ชื่อบริษัท ไห่หนาน ซินหัว กรุ๊ป อินเวสเมนต์ จำกัด) เปิดให้บริการรีสอร์ทแห่งแรกภายใต้แบรนด์ชามา ในชื่อชามา ยาลองเบย์ ซานย่า รีสอร์ทแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นโรงแรมหลักแห่งใหม่ล่าสุดภายใต้แบรนด์ชามา แต่ยังเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองซานย่า จุดหมายปลายทางเพื่อการพักผ่อนที่เป็นที่นิยมในเขตมณฑลไห่หนาน ประเทศจีน หาดยาลองเบย์ ได้รับการขนานนามเป็นหาดที่สวยที่สุดในประเทศจีน ตั้งอยู่ในพื้นที่ชานเมืองทางทิศตะวันออกของเมืองซานย่า ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลไห่หนาน ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ และการเป็นเมืองท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น มหาสมุทร ทะเลแสงแดด พื้นที่สีเขียว และอากาศที่สดชื่น เมืองท่องเที่ยวระดับประเทศแห่งนี้จึงเหมาะสำหรับการพักผ่อนตากอากาศได้ตลอดทั้งปี ชามา ยาลองเบย์ ซานย่า มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตั้งอยู่ในพื้นที่ริมชายฝั่งของเขตที่ตั้งรีสอร์ทบริเวณหาดยาลองเบย์ ไม่ไกลจากชายหาด สามารถมองเห็นวิวที่งดงามของทั้งมหาสมุทร ทะเลสาบและพื้นที่สีเขียวบนเนินเขา รีสอร์ทแห่งนี้ประกอบด้วยห้องพักและห้องสวีททั้งหมด 285 ห้อง โดยภายในห้องพักประกอบด้วยห้องครัวและอุปกรณ์ครัวครบครัน นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในรีสอร์ท ได้แก่ ห้องอาหารที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน ห้องประชุม และพื้นที่พักผ่อน ห้องออกกำลังกาย และสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ชามา ยาลองเบย์ ซานย่า ได้รับการออกแบบด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย งดงาม ผสมผสานเข้ากับความอบอุ่นและความสะดวกสบายอย่างลงตัว เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนและผู้ที่เดินทางมาเพื่อเจรจาธุรกิจในเมืองซานย่า เมืองที่ได้รับการขนานนามเป็น “ฮาวายแห่งประเทศจีน” ชามา อยู่ภายใต้การบริการจัดการโดยออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เป็นแบรนด์ผู้นำที่ได้รับรางวัลด้านการให้บริการเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ระดับพรีเมี่ยม ที่มีจุดเด่นด้านความสะดวกสบาย การตกแต่งที่มีสไตล์หรูหราและมุ่งนำเสนอไลฟ์สไตล์แบบ ไร้พรมแดน (no boundaries) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวในละแวกใกล้เคียงระหว่างการเข้าพัก ชามา ยาลองเบย์ ซานย่า แห่งใหม่นี้ จะเป็นรีสอร์ทแห่งแรกภายใต้แบรนด์ชามา ที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายและการบริการที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้บริการแก่แขกผู้เข้าพักที่เดินทางมายังจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่รู้จักกับแบรนด์ชามาจะได้สัมผัสกับการบริการตามมาตรฐานของแบรนด์ที่ชื่นชอบในบรรยากาศรีสอร์ทริมชายหาด นายดักลาส มาร์เทล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “ชามา เป็นแบรนด์ผู้นำในอุตสาหกรรมเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ และเป็นผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมนี้มานานกว่า 24 ปี ปัจจุบันมีเครือข่ายกระจายตัวอยู่ในฮ่องกง จีนและไทย เรามีแผนรุกขยายเครือข่ายในตลาดจีน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดให้บริการโรงแรมในเครือในเมืองซานย่า ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2564 การมอบบริการที่แตกต่าง และประสบการณ์ร่วมกับชุมชนได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีในเขตพื้นที่ในเมือง และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราเพื่อเปิดให้บริการโรงแรมในเครือแห่งใหม่ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งนี้” “นอกจากนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับซันอัพ กรุ๊ป เพื่อยกระดับการให้บริการโรงแรมภายใต้แบรนด์ชามาในรีสอร์ทแห่งใหม่” นายเจิงฮุย เซิน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไห่หนาน ซันอัพ อินเวสเมนต์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “บริษัท ไห่หนาน ซันอัพ กรุ๊ป เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 30 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยูในมณฑลไห่หนาน บริหารจัดการสามธุรกิจหลัก ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ในเมืองให้ทันสมัย (urban renewal and transformation) การปรับภูมิทัศน์พื้นที่ชนบทให้สวยงาม (rural revitalisation and beautification) การบริหารจัดการและบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (operation and integration of cultural tourism) ชามา ยาลองเบย์ ซานย่า ได้รับงบประมาณการลงทุนจากซันอัพ กรุ๊ป และบริหารจัดการภายใต้แบรนด์ชามา ในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เป็นรีสอร์ทที่ให้บริการแบบเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ แห่งใหม่ล่าสุด ด้วยความพร้อมทางด้านทรัพยากรท้องถิ่น ข้อได้เปรียบด้านตำแหน่งที่ตั้ง และวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมระดับนานาชาติ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโรงแรมของออนิกซ์ฯ เรามั่นใจได้ว่า การร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเปิดให้บริการชามา ยาลองเบย์ ซานย่า จะประสบความสำเร็จด้วยดี กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง ที่มอบประสบการณ์พิเศษให้กับแขกผู้เข้าพักที่เดินทางมาพักในรีสอร์ทแห่งนี้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบริหารจัดการโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ทั้งหมด มากกว่า 50 แห่ง และมีแผนรุกขยายเครือข่ายใหม่อีกกว่า 20 แห่งในตลาดต่าง ๆ อาทิ ประเทศจีน ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์และศรีลังกา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นบริษัทขนาดกลางด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ทและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
17-12-20 15:56:35 | เปิดอ่าน 180 ครั้ง
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป
Celebrate this festive season at Salvia for a fabulous dining experience, with extraordinary moments and a memorable night in an Italian neighbourhood-inspired Osteria. Chef Roberto Parentela has created a delightful menu of delicacies for everyone to enjoy while sharing dishes and relaxing during this special festive season. Menu features Tagliere misto della casa (chef selection of Italian and homemade artisanal cold cuts, cheese and pickles), Carpaccio di Pesce spade (smoked Sicilian swordfish, fennel salad, Pantelleria caper, citrus dressing), Pork Tonnato (slow-cooked pork loin, tuna sauce, capers), Risotto ai funghi porcini (Carnaroli rice, porcini mushroom, Grana Padano, parsley), Reginette all’astice (jagged ribbon pasta, half Boston lobster, cherry tomatoes, basil), Orata al cartoccio (baked Mediterranean sea bream, seasonal vegetables, herbs breadcrumb in clams broth), Costata di Wagyu (grapevine grilled 1.5kg bone-in Wagyu prime rib served with choice of two side dishes and beef jus). For sweet treats, Salvia invites you to try our festive desserts and selection of ice cream, featuring Panettone, Gianduja chocolate, “Bronte” Pistachio, Tiramisu and much more. Come celebrate our festive menu on the following date; New Year’s Eve, 31 December 2020 ·New Year’s Eve Dinner from 5:30 PM to 10:00 PM New Year’s Day, 1 January 2021 · New Year Lunch from 11:30 AM to 2:30 PM · New Year Dinner from 5:30 PM to 10:00 PM For reservations, please book at https://www.tablecheck.com/en/shops/salvia/reserve Please contact hotel directly if you require any information via 02-254-1234 or email: [email protected]
17-12-20 15:42:35 | เปิดอ่าน 67 ครั้ง
Grand Hyatt Erawan Bangkok
พบกับการจับมือร่วมกันครั้งแรกของ Erawan Tea Room และ Charm Eatery and Bar เพลิดเพลินกับเมนูอาหารซิกเนเจอร์ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษกับอาหารไทยทานง่ายแสนอร่อย และโดดเด่นด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะทำให้คุณได้เต็มอิ่มในบรรยากาศอบอุ่นและสุดคลาสสิคของเอราวัณ ที รูม กับรางวัลห้องอาหารมิชลิน เพลท พร้อมช่วงเวลาของ Happy Hour กับเครื่องดื่มพิเศษที่เลือกมาโดยเฉพาะ ระหว่างช่วงเวลา 17.00 น. - 20.00 น. โดย Pop up อีเว้นท์นี้ จัดขึ้นพิเศษ 3 วัน เท่านั้น ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.- 24.00 น. -Happy Hour 17.00 น. - 20.00 น. -สถานที่ ชั้น 2, ห้องอาหารเอราวัณ ที รูม, ตึกเอราวัณ แบงค๊อก, โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ -สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 02 254 6295
16-12-20 11:07:11 | เปิดอ่าน 153 ครั้ง
Grand Hyatt Erawan Bangkok
คริสมาสต์นี้ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศคริสมาสต์มาเก็ตของยุโรปกับบ้านไม้ในสไตล์สวิสชาเล่ต์ ที่ได้ดัดแปลงร้านเอราวัณ เบเกอรี่ มาในสไตล์ยุโรปช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมาย ทั้งเมนูอาหารพิเศษช่วงคริสมาสต์ มูไวน์ ช็อกโกแลต คุ๊กกี้ กระเช้าของขวัญเพือคนพิเศษของคุณ มาสัมผัสประสบการณ์ช่วงคริสมาสต์และปีใหม่ที่ได้ตกแต่งและจำลองบรรยากาศในสไตล์ยุโรปที่เต็มไปด้วยความสนุก การเฉลิมฉลอง เสียงดนตรี พร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษที่มีจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศบริเวณชั้น Lower Lobby และสัมผัสประสบการณ์เฟสทีฟสุดพิเศษที่ทุกคนรอคอย ถึง 4 กิจกรรม ด้วยกัน ห้ามพลาดกับการช้อปปิ้งของขวัญคริสต์มาสจากเอราวัณ เบเกอรี่ ฟังดนตรีสดพร้อมทานฮอทพอต และต่อด้วยดื่มสังสรรค์ที่ [email protected] ประสบการณ์ทั้งหมดนี้พร้อมมอบให้คุณครบจบในที่เดียว 1. Swiss Chalet - ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านไม้ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ดัดแปลงร้านเอราวัณ เบเกอรี่ เป็นร้านขายเบเกอรี่ ขนม ไอศกรีม เมนูอาหารคริสมาสต์ เครื่องดื่ม และหากมองหาของขวัญน่ารักๆ ซื้อฝากคนที่คุณรัก หรือรับประทานที่ร้าน ก็มีให้เลือกมากมาย พร้อมหามุมถ่ายรูปเก๋ๆ ก็ได้เช่นกัน 2.ฟังดนตรีสดเหมือนอยู่ท่ามกลางตรอกคริสมาสต์มาเก็ต บริเวณข้าง Swiss Chalet ไปด้วยกัน ทุกวันอาทิตย์รอบเวลา 12.00 น. และรอบเวลา 18.00 น.นำโดยคุณฉัตร นักร้องคุณภาพจาก The X Factor Thailand 3. อิ่ม อร่อย และอบอุ่นสำหรับช่วงฤดูหนาว เหมาะสำหรับการทาน Hot Pot ที่ร้าน You&Mee ในราคา 1,290 บาท สำหรับ 2ท่านต่อเซ็ต มีให้เลือกระหว่างเซ็ตอาหารทะเล และเนื้อ สามารถซื้อบัตรล่วงหน้าได้ที่ https://www.hyatterawanshop.com/.../hotpot-fiesta-at-youmee/ 4. ให้วันหยุดของคุณให้สนุกมากยิ่งขึ้น ช่วงบ่ายๆ วันเสาร์ หรืออาทิตย์ พบกับบุฟเฟ่ต์ไวน์จาก [email protected] ในราคาสุทธิเพียง THB 999 บาท และ Happy hour ซื้อ 1 แถม 1 เฉพาะไวน์พิเศษที่เราคัดสรรมาให้คุณ นอกเหนือจากนี้ เรายังมีกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลคริสมาสต์และวันปีใหม่กับห้องอาหารอื่นๆ ของทางโรงแรม อย่างเช่น เดอะ ไดนิ่งรูม, เดอะ บรีซเวย์ และซาลเวีย ซึ่งสามารถมาทานกันได้ทั้งครอบครัวหรือกับคนรักเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญ สามารถดูโปรแกรมเฟสทีฟทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3a9w4xi สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือจองรับประทานอาหาร โทร 0 2254 1234 หรืออีเมลล์ [email protected] เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.grandhyatterawanbangkok.com
15-12-20 17:53:47 | เปิดอ่าน 154 ครั้ง
Grand Hyatt Erawan Bangkok
สมุทรปราการ, 14 ธ.ค. 63 - เนื่องในเดือนของวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ร่วมกับศิลปินสุวรรณภูมิ อาจารย์วัฒนา พูลเจริญและนที เกวลกุล จัดงานนิทรรศการภาพจิตรกรรมและประติมากรรม "น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนำเสนอผลงานปฏิมากรรมรูปปั้นหินอ่อน ผลงานของคุณนที เกวลกุล ประติมากรฝีมือเยี่ยม ผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นสำคัญอย่างพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี และภาพวาดจากอาจารย์วัฒนา พูลเจริญ ศิลปินจากบางพลี สมุทรปราการ ผู้ที่มีความชื่นชอบในศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม์ ภายใต้ลักษณะผลงานศิลปะไทย ที่มีลายเส้นโดดเด่น ชัดเจน และหนักแน่น นิทรรศการฯ จัดแสดง ณ บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม โดยตั้งแต่วันนี้ - 29 ธันวาคม 2563 รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานในครั้งนี้ นำทูลเกล้าถวายให้กับโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15-12-20 13:17:47 | เปิดอ่าน 112 ครั้ง
Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel
บีดับเบิลยูเอช โฮเทล กรุ๊ป เครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก ฉลองความสำเร็จติดต่อกันเป็นปีที่ 6 กับรางวัลอันทรงเกียรติจากเวที Travel Weekly Asia 2020 Readers’ Choice Awards ในสาขา “เครือโรงแรมขนาดกลางยอดเยี่ยม (Best Midscale Hotel Chain)” รางวัลนี้มีผลมาจากคะแนนโหวตของผู้อ่าน Travel Weekly Asia นิตยสารธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยปีนี้ มีการจัดพิธีมอบรางวัลในรูปแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ซึ่งทางนิตยสารได้มอบรางวัลให้บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย จำนวนทั้งหมด 16 รางวัล จาก 3 สาขา (ได้แก่ โรงแรม เรือสำราญ และจุดหมายปลายทาง) มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย บีดับเบิลยูเอช โฮเทล กรุ๊ป กล่าวว่า “พวกเรามีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล เครือโรงแรมขนาดกลางยอดเยี่ยม (Best Midscale Hotel Chain) จากเวที Travel Weekly Asia Readers’ Choice Awards อีกครั้งติดต่อกันเป็นเป็นปีที่ 6 ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้ นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีความสำเร็จของบีดับเบิลยูเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในกลุ่มแบรนด์หลักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรงแรมชัวร์สเตย์ โฮเทล กรุ๊ป ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งแขกผู้เข้าพักและกลุ่มพันธมิตรนักลงทุน” “รางวัลและความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากซึ่งความเป็นมืออาชีพและความทุ่มเทอย่างหนักของทีมพนักงาน เพื่อส่งมอบการบริการและประสบการณ์การเข้าพักอันยอดเยี่ยมในแบบฉบับของบีดับเบิลยูเอช โฮเทล กรุ๊ป ให้แก่แขกผู้เข้าพักทุกท่าน ผมขอถือโอกาสนี้ในการขอบคุณเพื่อนพนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญของบีดับเบิลยูเอช โฮเทล กรุ๊ปเสมอมา” มร. โอลิเวียร์ กล่าวเสริม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บีดับเบิลยูเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้ที่เว็บไซต์ www.bestwesternasia.com #### ในภาพจากซ้ายไปขวา 1. มร. วีนูเชอ วิคครามาราดเนอ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ภูมิภาคเอเชีย บีดับเบิลยูเอช โฮเทล กรุ๊ป 2. มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย บีดับเบิลยูเอช โฮเทล กรุ๊ป
15-12-20 10:24:02 | เปิดอ่าน 124 ครั้ง
Best Western Hotels & Resorts - Asia
BWH Hotel Group has triumphed again at the Travel Weekly Asia 2020 Readers’ Choice Awards, after it was named as the “Best Midscale Hotel Chain” for a sensational sixth year in a row! The Travel Weekly Asia 2020 Readers’ Choice Awards are a highlight of the travel industry calendar, and attended by many leading figures from Asia’s tourism and hospitality sectors. This year, the honor was presented to the company in a virtual award ceremony on Friday, December 11, 2020. “We are delighted and deeply honored to have been named as Asia’s ‘Best Midscale Hotel Chain’ for the sixth consecutive year. Our continued success shows the strength of the BWH Hotel Group, and how it remains the benchmark for the midscale sector. The growth of many of core brands in Southeast Asia, especially the SureStay Hotel Group’s success has been a testament in our commitment to our guests and partners alike,”. commented Olivier Berrivin, BWH Hotel Group’s Managing Director of International Operations – Asia. “Of course, none of this could have been achieved without the dedication, professionalism and talent of our entire Asian team, who work tirelessly each day to ensure that we provide the finest experiences for every guest and partner. I would like to take this opportunity to thank all our partners, associates and every single one of our team members for their efforts in 2020,” he added. The Travel Weekly Asia 2020 Readers’ Choice Awards were created to “salute brilliance” by recognizing the stars of the travel trade. Each award is voted for by the readers of Travel Weekly Asia – one of the region’s most popular travel trade publications. This ensures that every winner has earned the respect of their customers and industry peers alike. In total, 16 Travel Weekly Asia Readers’ Choice Awards were presented in 2020, covering three different categories which are Hotel, Cruise and Destination. BWH Hotel Group has now held the title of “Best Midscale Hotel Chain” every year since 2015. To learn more, please visit www.BestWesternAsia.com. #### The photo shows from left to right: 1. Venushe Wickramarathne, Regional Director of Commercial - Asia of BWH Hotel Group 2. Olivier Berrivin, Managing Director of International Operations – Asia of BWH Hotel Group
15-12-20 10:23:30 | เปิดอ่าน 76 ครั้ง
Best Western Hotels & Resorts - Asia
"คิดถึงเธอทุกที..ที่อยู่คนเดียว" เพลงฮิตติดอันดับ ที่เชื่อว่าใครหลายๆคน ก็ร้องตามและจดจำเพลงนี้ได้ เราอยากชวนคุณมาส่งท้ายปี 2020 นี้อย่างสุดพิเศษที่ร้านมาลิบรูว์ พัทยา กับค่ำคืนแสนวิเศษที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง กับ Malibrew Pattaya presents: Jennifer Kim X Koh Mr.Saxman ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ครั้งสำคัญที่จะทำให้คุณต้องมา Pattaya #พัทยาไม่มาได้ไง กับการแสดงจากนักร้องหญิงดีว่าอันดับ 1 ของประเทศไทย Jennifer Kim เจ้าของเสียงร้องสุดโรแมนติกในบทเพลง คิดถึงเธอทุกที(ที่อยู่คนเดียว) และครั้งนี้พิเศษสุดๆ กับการกลับมาขึ้นเวทีร้องแบบสบายๆในบรรยากาศร้านอาหารสุดชิค พร้อมคุณ โก้ Mr. Saxman โดยมี Takeshi Band ร่วมบรรเลงบทเพลงสุดฮิตให้กับ 2 ศิลปินแนวหน้าของประเทศไทย ที่จะทำให้ค่ำคืนนี้ที่ Malibrew Pattaya เป็นค่ำคืนของประสบการณ์ดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา ส่งความสุขพิเศษส่งท้ายปี 2020 กับเราไปพร้อมกันที่นี้ Malibrew Pattayaในค่ำคืนเย็นวันที่ 30 . 12 . 2020 มาลิบรูว์ พัทยา เป็นอีกหนึ่งที่ ที่คุณไม่ควรพลาดกับประสบการณ์ดนตรีที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในพัทยา การบริการจากใจ เครื่องดื่มที่ให้มากกว่าแค่รสชาติและรสสัมผัส กับเมนูอาหารที่คุณคุ้นเคยแต่นำเสนอมาในแบบของเรา Malibrew ขั้นตอนวิธีการพิถีพิถันจากเครื่องครัวระดับโลก พร้อมกับเชฟของเราที่ใส่ใจในทุกๆขั้นตอนรายละเอียดเพื่อให้มื้ออาหารนั้นๆของคุณพิเศษกว่าในทุกๆครั้ง เราคงความเป็น Malibrew มาเสมอและเราเชื่อว่ามีกลุ่มคนที่รักและชื่นชอบคลั่งไคล้ในความเป็นไปของ Malibrew Pattaya มาร่วมเข้าชมประสบการณ์ฟังเพลง Jazz Blues และ Soul ครั้งนี้ ไปกับเรา ที่ร้าน Malibrew Pattaya, ถนนเลียบชายหาด-พัทยาเหนือ ซอย 3 - ค่าเข้าร้าน 1000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ LINE Official และ Facebook Page: @malibrewpattaya สำรองค่าเข้าล่วงหน้าได้ที่ www.hatcha.live
14-12-20 20:38:45 | เปิดอ่าน 145 ครั้ง
A-One Group
ตลอดเดือนธันวาคมศกนี้ ขอเชิญทุกท่านมาเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง กับเทศกาลคริสมาสต์ และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับของต้นคริสต์มาสสูงสง่าภายในล้อบบี้อันโอ่โถงของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ซึ่งพร้อมต้อนรับทุกท่านสำหรับช่วงเวลาสุดพิเศษที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม ด้วยเมนูอาหารจากห้องอาหารชั้นนำของทางโรงแรมไม่ว่าจะเป็น ห้องอาหารเอสเพรสโซ่ (Espresso) ที่พร้อมเสิร์ฟบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติกับเมนูสุดพิเศษตลอดช่วงเทศกาล ห้องอาหารไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์ (Fireplace Grill and Bar) ห้องอาหารชื่อดังที่ให้บริการมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ด้วยสุดยอดเมนูสเต็กและซีฟู้ดกริลล์ในบรรยากาศสุดหรูเป็นกันเอง และหากคุณชื่นชอบอาหารอิตาเลียน เชิญสัมผัสบรรยากาศแห่งความรื่นเริงพร้อมอาหารอิตาเลียนตามสั่งตลอดเดือนธันวาคมที่ ห้องอาหารทีโอ มีโอ (Theo Mio – Italian Kitchen) พิเศษปีนี้ทางโรงแรมเปิดคลับ อินเตอร์คอนติเนนตัล (Club InterContinental) บนชั้น 37 สำหรับวันคริสมาสต์อีฟ และในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้ท่านได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารชั้นเลิศพร้อมชมความงดงามยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานคร เคล้าเสียงเพลงขับกล่อมจากวงดนตรีชั้นนำตลอดค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองนี้ รายละเอียด และ ราคาแต่ละห้องอาหาร ห้องอาหารเอสเพรสโซ่ (ESPRESSO) ห้องอาหารเอสเพรสโซ่ นำเสนอความความอร่อยหลากหลายจากทั่วโลกในแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติตลอดทั้งวัน ทั้งมื้อสาย และมื้อค่ำสุดอลังการ ด้วยเมนูพิเศษมากมาย อาทิ เนื้อวากิวอบหอมกรุ่น กุ้งล๊อบสเตอร์เนื้อแน่น ไก่งวงอบตัวใหญ่ ปูอลาสก้าเนื่อแน่น หรือจะเป็นเมนูอาหารตะวันตกยอดนิยมอย่าง ตับห่านทอดพร้อมซอสมะม่วง ราดซ็อสบัลซามิก และเมนูอาหารนานาชาติยอดนิยมอีกหลายรายการให้คุณได้สังสรรค์ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะกับเพื่อนสนิทและครอบครัว สุดพิเศษสำหรับช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองแห่งปี 24 ธันวาคม 2563 บุฟเฟ่ต์นานาชาติวันคริสต์มาส อีฟ มื้อค่ำ 1,990 ++ บาท ราคาค่อท่าน 950++ บาท (ราคาเด็ก อายุ 6-12 ปี) 25 ธันวาคม 2563 บุฟเฟ่ต์นานาชาติวันคริสต์มาส มื้อสาย 1,990++ บาท ราคาค่อท่าน 950++ บาท (ราคาเด็ก อายุ 6-12 ปี) บุฟเฟต์นานาชาติ วันคริสต์มาส มื้อค่ำ 1,400++ บาท ราคาค่อท่าน 700++ บาท (ราคาเด็ก อายุ 6-12 ปี) 31 ธันวาคม 2563 บุฟเฟ่ต์นานาชาติวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มื้อค่ำ 2,700++ บาท 1,350++ บาท (ราคาเด็ก อายุ 6-12 ปี) 1 มกราคม 2564 บุฟเฟ่ต์นานาชาติวันขึ้นปีใหม่ มื้อสาย 1,900++ บาท 950++ บาท (ราคาเด็ก อายุ 6-12 ปี) * ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อท่าน รวมเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ชาและกาแฟ * เด็กอายุ 6-12 ปีชำระเงินครึ่งราคา เติมเต็มอาหารมื้อพิเศษด้วยแพคเกจเครื่องดื่มนานาชนิดเพิ่มเติม ทั้งแชมเปญ สปาร์คลิงไวน์ ค็อกเทล เบียร์ น้ำผลไม้ ที่ให้คุณเพลิดเพลินตลอดมื้ออาหารแบบไม่จำกัด ห้องอาหารเอสเพรซโซ่ให้บริการ มื้อสายตั้งแต่เวลา 12:00 – 15:00 น.และมื้อค่ำตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.30 น. ห้องอาหารไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์ (FIREPLACE GRILL AND BAR) นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่อย่างเหนือระดับ ในแบบเป็นส่วนตัว ณ ห้องอาหารไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์ ห้องอาหารเสต็กที่มีชื่อเสียงและมีประวัติมาอย่างยาวนานมากว่าครึ่งศตวรรษที่คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมนำมาทำเป็นเมนูสุดหรูกับเซ็ตเมนู 5 คอร์ส สุดหรูสำหรับพิเศษสำหรับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้เท่านั้น วันที่ โปรแกรม ราคา 24 ธันวาคม 2563 ชุดอาหารค่ำ 5 คอร์ส วันคริสมาสต์ อีฟ 4,000++ บาท 24 ธันวาคม 2563 ชุดอาหารค่ำ 5 คอร์ส วันคริสมาสต์ 4,000++ บาท 31 ธันวาคม 2563 ชุดอาหารค่ำ 5 คอร์ส วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 4,500++ บาท * ราคาข้างต้นไม่รวมเครื่องดื่ม และไม่มีเมนูสำหรับเด็ก จ่ายเพิ่มเพียง 2,021++ บาท สำหรับแพคเกจเครื่องดื่มแชมเปญ หรือ ไวน์แดง และ ไวน์ขาว ห้องอาหารไฟร์เพลส กริลล์ แอนด์ บาร์ให้บริการสำหรับมื้อค่ำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.30 - 22.30 น. ห้องอาหารทีโอ มีโอ (THEO MIO – ITALIAN KITCHEN BY THEO RANDALL) สัมผัสบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองพร้อมเพลิดเพลินกับความงามของดวงไฟระยิบระยับนับล้านดวงตลอดทั้งย่านราชประสงค์ ณ ห้องอาหารอิตาเลียน ทีโอ มีโอ พร้อมลิ้มรสอาหารพิเศษตามสั่งตลอดเดือนธันวาคมนี้ และในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับเมนูตามสั่งสุดพิเศษ อาทิ รีซอตโต้ไส้กรอกอิตาเลียนรสเลิศ สเต็กปลาแซลมอนรมควัน ซี่โครงวัวตุ๋น เป็นต้น ที่เชฟอาหารอิตาเลียนมากประสบการณ์ที่พร้อมมอบความสุขผ่านเมนูอาหารรสเลิศให้กับทุกท่านได้มีความสุขตลอดช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้เมนูตามสั่งพร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 11:30 เป็นต้นไป พบกับวงดนตรีบรรเลงสดในคืนวันนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ได้ที่นี่ ตั้งแต่ 21:00 น. เป็นต้นไป ห้องอาหารทีโอ มีโอให้บริการตลอดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 - 23.30 น. บัลโคนี่ เล้าจ์น (Balcony Lounge) ให้ยามบ่ายของท่านเต็มไปด้วยสีสันแห่งการเฉลิมฉลองอย่างมีสไตล์ในบรรยากาศสุดผ่อนคลายด้วยชุดชายามบ่ายพิเศษกับขนมเค้กและช๊อกโกแลตในธีมคริสมาสต์สีสันสดใสน่ารับประทานให้ท่านได้ฉลองเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้กับคนที่คุณรักพร้อมกับเครื่องดื่มสุดโปรดของท่านตลอดเดือนธันวาคมนี้ ชุดชายามบ่ายในธีมคริสมาสต์มีให้บริการทุกวัน ตลอดเดือนธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:30 น. ถึง 17:30 น. ราคา 550++ บาทต่อหนึ่งท่าน และ 850++ บาทต่อสองท่าน คลับอินเตอร์คอนติเนนตัล เลานจ์(Club InterContinental Lounge) โอกาสพิเศษที่ท่านจะได้เฉลิมฉลองในวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บนชั้น 37 รับประทานอาหาร 4 คอร์สเมนูในวันคริสมาสต์อีฟ และในแบบ semi buffet ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่พร้อมเสิร์ฟเมนูหลักถึงโต๊ะท่าน รวมไปถึงเมนูอาหารอื่นๆในไลน์บุฟเฟ่ต์ที่มีให้เลือกมากมายในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมดื่มด่ำกับแสงไฟยามค่ำคืนของกรุงเทพฯอันสวยงาม เคล้าเสียงเพลงจากวงดนตรีชั้นนำ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ชุดอาหารค่ำ 5 คอร์ส วันคริสมาสต์อีฟ 3,000++ บาท ราคาต่อท่าน 31 ธันวาคม 2563 ชุดอาหารค่ำ 5 คอร์ส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 3,500++ บาท ราคาต่อท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่ง โทร +66 (0) 2656 0444 email: [email protected] หรือ www.bangkok.intercontinental.com
14-12-20 16:18:24 | เปิดอ่าน 140 ครั้ง
InterContinental Bangkok
Discover a grand festive experience and cozy European style in a Swiss Chalet environment at Erawan Bakery and be delighted by our Christmas market featuring traditional Christmas dishes, mulled wine, sweet and savory items as well as Christmas gifts for your loved ones. Be the first to explore our hidden winter treasures for this glamorous Christmas and New Year on our Lower Lobby floor of Grand Hyatt Erawan Bangkok featuring some extraordinary events, and take a great photo in our fur chair to feel as if you are in Wonderland! Come celebrate and visit our hidden winter paradise to elevate your day with these special festive happenings: · Swiss Chalet - It's a Christmas market in the Alps when you stroll by our bakery. And, it smells like one, too, with seasonal cookies and cakes, hot Christmas dishes like roasted capons and hams, and perfectly spiced mulled wine. • Live Music -- The public squares of Europe are filled with live music this time of year. Every Sunday from 12:00 PM onwards, the lower lobby transforms into a lively busking scene reminiscent of the best in Europe. • Winter delicacies -- The best food for a cool Swiss winter is a hot pot. Choose between seafood or meat varieties for just THB 1,290 for two at You&Mee. Purchase your tickets here: https://www.hyatterawanshop.com/hotpot-fiesta-at-youmee/ • Weekend drinks - Savor a European aperitvo in the early afternoon. [email protected] opens early on Sat and Sun with great deals to lounge away a relaxing weekend. Enjoy our wine buffet at THB 999 net and buy 1 get 1 free on selected wines. Furthermore, enjoy festive programs across other dining venues such as The Dining Room, The Breezeway and Salvia to celebrate this extraordinary moment. Plenty of glitz and dining experiences featuring an array of culinary delights like no other. At Grand Hyatt Erawan Bangkok, the festive season is a time of joy and celebration for family and friends. See all of our festive programs and book now via https://bit.ly/3nldPbn For more information and reservations, please call 0 2254 1234 or email [email protected] Visit www.grandhyatterawanbangkok.com for exclusive deals and exciting news.
10-12-20 14:15:06 | เปิดอ่าน 145 ครั้ง
Grand Hyatt Erawan Bangkok
10-12-20 11:39:04 | เปิดอ่าน 134 ครั้ง
Centra by Centara Government Complex Hotel &am
นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนซ้ายสุด) ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คนขวาสุด) และนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คนกลาง) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “มะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”และสัมมนาเครือข่ายรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
09-12-20 17:20:19 | เปิดอ่าน 135 ครั้ง
Centra by Centara Government Complex Hotel &am
กรุงเทพฯ 9 ธันวาคม 2563 - สิ้นปีนี้มีแพลนไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนกันหรือยัง? ถ้ายังไม่รู้จะไปไหน ยังไม่มีไอเดีย หรือกำลังลังเลเพราะอยากไปงานเคาท์ดาวน์สนุกๆ แต่ไม่อยากเจอคนเยอะ อมารีขอชวนทุกคนมาเช็คอินที่โรงแรมอมารีในจุดหมายปลายทางยอดฮิตทั้ง 3 จุด ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต เพราะนอกจากจะได้ดูพลุสุดปังอลังการจากโลเคชั่นอันยอดเยี่ยมแล้ว ยังมีอาหารอร่อยๆ ให้คุณได้นับถอยหลังต้อนรับปีใหม่พร้อมหน้ากันกับคนที่คุณรักอย่างเป็นส่วนตัวในห้องพัก ไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครที่ไหนให้ปวดหัว เตรียมนัดครอบครัว นัดเพื่อน นัดแฟน แล้วเก็บกระเป๋าไปนอนเคาท์ดาวน์ที่อมารีได้เลย 1. แวะชิมของอร่อย ถ่ายรูปตามคาเฟ่เก๋ๆ แล้วรอดูพลุเปรี้ยงปร้างเหนืออ่าวพัทยา หนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับการเคาท์ดาวน์ที่ขึ้นชื่อว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ทุกปีก็คงจะหนีไม่พ้นพัทยา เมืองริมทะเลที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสนุกๆ แห่งนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพไม่ถึงสองชั่วโมง ขับรถมาพัทยาทั้งที่จะให้พลาดชิมของอร่อยระหว่างทางอย่างข้าวหลามหนองมนหรือก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงได้อย่างไร ส่วนตัวเมืองพัทยาเองก็เต็มไปด้วยคาเฟ่เก๋ๆ ริมหาดที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน นับเป็นสวรรค์สำหรับคนชอบถ่ายรูปอัพลงโซเชียลเลยทีเดียว เที่ยวกันมาทั้งวันแล้วก็ต้องหาที่พักรอดูการแสดงพลุริมอ่าวพัทยาตอนเที่ยงคืน ซึ่งพลุวันปีใหม่ริมอ่าวพัทยาเนี่ยขึ้นชื่อว่าอลังการงานสร้างประมาณว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเลยนะ! อมารี พัทยา ตั้งอยู่ด้านเหนือของอ่าวพัทยา มองเห็นวิวอ่าวพัทยาตั้งแต่หัวจรดท้าย เหมาะแก่การนอนจิบไวน์ กระดิกเท้าดูพลุเป็นที่สุด สำหรับผู้ที่อยากเห็นพลุแบบพาโนราม่าเต็มๆตาโดยตรงจากในห้องพัก ขอแนะนำให้จองห้องพักประเภท Club Grand Deluxe Ocean View ราคาเริ่มต้นที่ 25,423 บาทสุทธิ รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน สำหรับการเข้าพักในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 63 นอกจากนี้ อมารี พัทยา ยังเตรียมแพ็คเกจดินเนอร์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ ในราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท++ ต่อท่าน และ 10,000 บาท++ ต่อท่าน รวมเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ ไม่ต้องห่วงว่าถ้าไม่ออกไปหน้าหาดแล้วจะอดดูพลุ เพราะแขกของเราสามารถดูพลุได้โดยตรงจากบริเวณด้านหน้าโรงแรมที่จัดดินเนอร์และคอนเสิร์ต หรือจะดูพลุจากห้องพักแบบส่วนตัวก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน รับรองว่าเห็นพลุโดดเด่นเต็มตาแน่นอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสำรองห้องพัก กรุณาไปที่ www.amari.com/pattaya 2. เสพย์งานศิลป์ย่านปทุมวัน ก่อนรอดูพลุสุดปังอลังการกลางย่านราชประสงค์ ถ้าจะพูดถึงสถานที่ยอดฮิตเคาท์ดาวน์ปีใหม่ในกรุงเทพ ใครๆก็คงนึกถึงเซ็นทรัลเวิลด์เป็นอันดับแรก ทุกๆปี ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพแห่งนี้จะมีการประดับไฟแสงสีสวยงามต้อนรับปีใหม่ เรียกได้ว่าจัดหนัก จัดเต็ม นับเป็นหนึ่งในสถานที่เคาท์ดาวน์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในกรุงเทพ อีกทั้งยังมีคอนเสิร์ตสนุกๆในคืนส่งท้ายปีเก่า พร้อมการแสดงพลุและดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับคนที่อยากจะมาเคาท์ดาวน์แถวนี้แต่ไม่รู้จะไปไหนดีช่วงกลางวัน อาจจะแวะไปเดินเล่นเสพย์งานศิลป์แถวย่านปทุมวัน เริ่มจากสำรวจหมู่เรือนไทยในพิพิธภัณฑ์จิมทอมป์สัน ตามด้วยงานศิลป์ร่วมสมัยที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่กำลังจัดนิทรรศการบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ยิงยาวไปถึงต้นปี 2564 เรียกว่าเดินเล่นเพลินๆ ได้ทั้งวันเลยทีเดียว สำหรับคนที่อยากจะมาดูพลุสุดปังบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แต่ไม่อยากไปเบียดเสียดกับคนอื่น ขอแนะนำให้มาพักที่อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ที่เพิ่งกลับมาเปิดให้บริการสดๆร้อนๆ หลังจากปิดปรับปรุงเพื่อปรับโฉมห้องพักให้โดดเด่นในสไตล์โมเดิร์น แต่ยังคงเสน่ห์แบบไทยร่วมสมัย สำหรับช่วงปีใหม่ อมารี วอเตอร์เกท ขอเสนอแพ็คเกจห้องพักพร้อมดินเนอร์ส่งท้ายปีเก่า เริ่มต้นเพียง 5,999 บาทสุทธิ สำหรับห้องพักประเภท Premier โฉมใหม่* เมื่อเข้าพักในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 63 พร้อมดินเนอร์สุดพิเศษสำหรับสองท่าน ที่สวนลอยฟ้าบนชั้น 8 ได้เวลาแต่งชุดสวยไปทานอาหารค่ำ แล้วรอดูพลุจากสวนลอยฟ้า หรือจะขึ้นมาดูพลุจากห้องพักก็ได้เช่นกัน รับรองว่าเห็นวิวพลุสุดปังแบบเต็มๆตาแน่นอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสำรองห้องพัก กรุณาไปที่ www.amari.com/watergate 3. สำรวจเมืองเก่า นอนเล่นริมทะเล แล้วรอดูท้องฟ้าเหนือหาดป่าตองระยิบระยับไปด้วยแสงไฟ ส่วนใครที่อยากใช้เวลาช่วงปีใหม่เงียบๆ ไกลจากความวุ่นวายของเมืองกรุง อาจจะตีตั๋วพาตัวเองและคนรู้ใจไปติดเกาะภูเก็ต แล้วลองใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ก่อนนับถอยหลังขึ้นปีใหม่ เดินสำรวจเมืองเก่า ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีส กรุ่นกลิ่นอายประวัติศาสตร์ หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศมานอนเล่นริมทะเล ให้เท้าสัมผัสผืนทราย นอนหลับใต้แสงแดดอันอบอุ่น คลอเสียงคลื่น ก่อนจะปิดท้ายปิใหม่ด้วยอาหารค่ำแสนอร่อย ริมทะเล นับถอยหลังรอชมการแสดงพลุหาดป่าตอง อมารี ภูเก็ต ตั้งอยู่ในทำเลอันยอดเยี่ยมบริเวณปลายสุดของหาดป่าตอง ทำให้เป็นสถานที่เหมาะแก่การชมพลุหาดป่าตองเป็นที่สุด เพราะอยู่ห่างจากความวุ่นวายของหาด ทำให้มีบรรยากาศเป็นส่วนตัว แต่ก็อยู่ใกล้เพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้แขกมองเห็นพลุได้แบบเต็มๆตา พิเศษสุดสำหรับช่วงปีใหม่ อมารี ภูเก็ต พร้อมมอบแพ็คเกจฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ เริ่มต้นเพียง 12,800 บาท สุทธิ สำหรับการเข้าพัก 2 คืน ในห้องซูพีเรียร์ หันหน้าสู่ทะเล เมื่อเข้าพักระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 หรือ 31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 พร้อมดินเนอร์สุดพิเศษในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 63 ที่ห้องอาหารริมทะเล บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า เช็คอินก่อนเวลาได้ตั้งแต่ 10.00 น. และเช็คเอ้าท์ได้จนถึงเวลา 16.00 น. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสำรองห้องพัก กรุณาไปที่ www.amari.com/phuket สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ที่: อมารี วอเตอร์เกท: +66 (0) 26539000 อมารี พัทยา: +66 (0) 38418448, (0) 38419499 อมารี ภูเก็ต: +66 (0) 76340106 *ห้องพรีเมียร์พร้อมวิวพลุเซ็นทรัลเวิล์ดสามารถจัดสรรได้ตามคำขอของผู้เข้าพัก
09-12-20 17:20:15 | เปิดอ่าน 653 ครั้ง
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป
คุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ (ที่ 6 จากขวา) อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ฝึกสอน ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศประเภท “นวัตกรรมพร้อมใช้” ในกับผลงานแยมและลูกอมแปรรูปจากผลพิลังกาสาเพื่อความยั่งยืน ในโครงการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยวครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นโดยคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันก่อน โดยโครงการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Contest 2020) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง STREAM4INNOVATOR จากสำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตร์ และภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี ได้คิดค้นสูตรแยมและลูกอมแปรรูป โดยเลือกวัตถุดิบเป็นผลพิลังกาสา ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรโบราณ ผลมีลักษณะกลมโต ออกผลเป็นกระจุกมีก้านช่อยาวห้อยย้อยลงมา และก้านผลยาวเรียงสลับรอบก้านช่อ ผลอ่อนเป็นสีแดง เมื่อแก่หรือสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำ ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาโรคมากมาย เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระไปทำลายเซลล์ในร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดในสมองอุดตัน นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งเชื้ออีโคไลในระบบทางเดินอาหาร ที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษได้อีกด้วย ผลงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมชิ้นเอกที่ทำให้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวนักศึกษาเองและวิทยาลัย พร้อมเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ให้ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมต่อไป www.dtc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3 อีเมล [email protected]
09-12-20 01:24:36 | เปิดอ่าน 132 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี
THE GROUP HAS SIGNED 4 NEW PROPERTIES IN SOUTH KOREA EXPANDING ITS PRESENCE ACROSS 10 CITIES SEOUL, SOUTH KOREA – Accor Ambassador Korea has announced the signing of four new hotels in South Korea. The latest addition of Mercure Ambassador Jeju, ibis Styles Ambassador Incheon Airport, Mercure Ambassador Pyeongtaek, and Mercure Ambassador Mokpo will see the group enter Pyeongtaek, Mokpo and Jeju for the very first time. With this expansion, Accor Ambassador Korea will operate 33 hotels and resorts across 10 destinations in South Korea by 2025. “I am very proud to see the strong development of our footprint in South Korea with the recent signings of Mercure Ambassador Jeju, ibis Styles Ambassador Incheon Airport, Mercure Ambassador Pyeongtaek, and Mercure Ambassador Mokpo. These signings represent our commitment to South Korea, leveraging our global distribution network and extensive history as a world-leading hotel operator. We are so excited to launch our first resort in Jeju, the most visited island destination in the country, welcoming an average of 1.25 million people each month in 2019 or 41,000 tourists per day. I am also pleased to see the trendy and economical ibis Styles brand arrive at Incheon International Airport, which will serve as a great gateway hotel for visitors traveling through Seoul. With the destinations of Pyeongtaek and Mokpo added to our offering, we will provide even more opportunities for international and domestic travellers to explore Korea,” said Garth Simmons, Chief Executive Officer, Accor, Southeast Asia, Japan and South Korea. Andrew Langdon, Senior Vice President Development, Accor, Southeast Asia, Japan and South Korea added “2021 will be a milestone year for our group with two key luxury hotels opening in South Korea. The first Fairmont and Sofitel hotels will debut in Seoul next year offering an array of luxurious accommodation and facilities. We will also be unveiling the Grand Ambassador Seoul associated with Pullman following its extensive transformation. Despite the current economic climate, our partners remained committed to working with us and share our belief that the long term future of the tourism sector is very bright. Accor offers a collection of renowned brands and has a proven track record for operational excellence, which is recognised by owners and investors.” Featuring 72 guest rooms, Mercure Ambassador Jeju is set to open in mid of 2021. Boasting an array of dining outlets, a pool, spa and indoor driving ranges, the resort is located 30 minutes’ drive from Jeju International Airport and 10 minutes’ by car to Jungmun Tourist Complex. Located in International Business Complex II of Incheon International Airport, the 360-room ibis Styles Ambassador Incheon Airport is slated to open in 2022. Featuring quirky and creative design, the hotel is renowned for its “all-inclusive” offer for travellers looking for budget friendly accommodation at an affordable price. Boasting 219-rooms, Mercure Ambassador Pyeongtaek is located in the high-tech industrial area nearby to the US army base and residential district. Set to open in 2024, the hotel features a restaurant and bar, meeting room and business centre. Leisure facilities include a swimming pool, spa and fitness centre. As the first internationally branded hotel in the historic port city of Mokpo, the 235 room Mercure Ambassador Mokpo is located within walking distance to KTX station, Mokpo Ferry Passenger Terminal and surrounding tourist attractions. Opening in 2025, the hotel features a restaurant and bar, a 500-seat convention and meetings facility, fitness centre, pool and a kid’s club. “We are delighted with the continued expansion of our network in South Korea. This fast pace of development is the result of our successful joint partnership with the Ambassador Hotel Group. With local expertise and international marketing and distribution capabilities, we believe that we can provide an enhanced guest experience, giving travellers the opportunity to explore new destinations across the Accor network in South Korea,” said Vincent Lelay, Vice President of Operations for Accor Ambassador South Korea. Accor Ambassador Korea Hotel Management Co., Ltd. currently operates 26 hotels across seven cities in the country with the recent openings of Mondrian Seoul Itaewon and Mercure Ambassador Seoul Hongdae. ###
08-12-20 11:30:21 | เปิดอ่าน 117 ครั้ง
Accor
The Beach House to host bountiful buffet dinners on Christmas Eve and Christmas Day, followed by a glamorous evening dinner and countdown party on New Year’s Eve, accompanied by rewarding “two-for-one” suite and villa promotions Koh Samui, THAILAND – Santiburi Koh Samui, the high-end, experience-driven beachfront retreat, is inviting Thai residents to enjoy a magical festive season on Samui’s sun-kissed north shore. With joyous Christmas celebrations on 24th and 25th December 2020 and a glamorous New Year’s Eve dinner and party on 31st December 2020, every guest will be able to end the year in style. Christmas is the most wonderful time of the year, and Santiburi Koh Samui is celebrating this enchanting occasion with a choice of bountiful buffets at The Beach House, its serene seafront restaurant overlooking Mae Nam Beach and the glistening Gulf of Thailand. Executive Chef Stephen Dion, a German-Canadian gastronomic expert with more than 15 years of experience at leading hotels and restaurants in Thailand, and a deep passion for local and sustainable ingredients, will delight diners with his unique culinary style and mouth-watering creations. On Christmas Eve (24th December 2020, 18:30 – 22:00 hrs), families and friends can come together and enjoy an amazing array of dishes from around the world. Diners’ taste buds will be tempted by vibrant Asian salads, soups and appetisers, including freshly-shucked oysters, tuna tartare and more. A live “surf & turf” barbecue will present grilled squid, rock lobster, succulent river prawns and premium Australian beef, and our expert chefs will be on hand to serve whole baked sea bass and our Christmas turkey – twice cooked (sous-vide and roasted) to maximise the flavour, then accompanied with wide range of side dishes all the usual trimmings, including Chef Stephen’s grandma’s stuffing recipe. Concluding with a delectable selection of desserts, including traditional Christmas cake and stollen, this amazing occasion will live long in the memory. Then on Christmas Day (25th December 2020, 18:30 – 22:00 hrs), Chef Stephen and his team will embark on another epicurean adventure at The Beach House. This fantastic feast will feature many of the same delicacies as Christmas Eve, along with alternative delights such as house-smoked Scottish salmon, a special Caesar salad with soft shell crab, and Thailand’s favourite spicy and sour soup, tom yam, with pork shank. The barbecue will showcase squid, rock lobster, river prawns and Australian lamb cutlets, guests will be able to enjoy roast turkey with all the trimmings, and Chef Stephen will also highlight his German heritage with crispy pork knuckle, served with cabbage and bacon. And of course, no Christmas Day would be complete without a series of sweets, such as molten lava cake, flambéed Christmas crêpe Suzette, passionfruit tiramisu, and many more. No matter which day guests choose to celebrate, Santiburi Koh Samui will make it a family affair with a dedicated Children’s Corner that contains everything kids love, such as mini burgers, pizzas, healthy salads and more, followed by tropical fruit salads and two flavours of ice cream. Youngsters will also be able to decorate their own gingerbread men in a live demonstration! Finally, on 31st December 2020 (20:00 – 01:00 hrs), couples can come together and wave farewell to 2020 with a glittering evening at The Beach House. The New Year’s Eve “Golden Coconut” buffet transports gourmands on a global gastronomic journey with a selection of sublime salads, exquisite appetisers, tuna and salmon sashimi, ocean-fresh oysters, creamy seafood chowder and more. The sizzling barbecue will feature marinated squid, rock lobster, river prawns and sea bass, along with plenty of side dishes, sauces and dips, and the carving station will present crispy French duck leg confit and mustard & herb-crusted lamb rack. Indulgent desserts include pistachio crème brûlée, raspberry cheesecake, and Amaretto zabaglione with strawberries The evening does not end there; as the moon rises above the island and casts a soft glow over the sea, revellers will be entertained until 1am with a live band at the glamorous “black and gold” themed countdown party. What a wonderful way to end the year! The Christmas Eve and Christmas Day dinners are both priced at THB 2,100 net per person*, and the New Year’s Eve meal and countdown party is available for THB 2,900 net per person*, including one glass of Prosecco. Thai residents can combine their dining experience with a highly rewarding seafront stay at Santiburi Koh Samui! A series of enticing room promotions are available this festive season; under the “Buy One Get One Free” offer, customers who book one night will receive a second night free-of-charge, including breakfast! A third night can be booked with a 50% discount. This tempting two-for-one deal is also applicable for airport transfers, dining at any of the resort’s five culinary venues*, activities and spa treatments. Rates start from just THB 6,507 net. Alternatively, a special three-day/two-night package includes a festive feast for two people (Christmas Eve, Christmas Day or New Year’s Eve, depending on the dates of stay), daily breakfast, private roundtrip airport transfers, in-room fresh fruit, and daily afternoon tea at The Lounge. Rates for this amazing promotion start at THB 11,260 for two nights. For more information and to book your enchanting end-of-year stay or festive dinner at Santiburi Koh Samui, please email [email protected], call +66 (0) 77 425 031 or visit santiburisamui.com. * The “Buy One Get One Free” discount is not applicable for the Christmas and New Year’s Eve dinners For further information or high-resolution photography, please contact:
07-12-20 12:53:25 | เปิดอ่าน 126 ครั้ง
deliveringasia
พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท (Phi PhiIsland Village Beach Resort) รีสอร์ทแนวธรรมชาติบนเกาะพีพีจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ “ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี!” สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะให้ได้มา “ปลดล็อก”ผ่อนคลายกับสายลมและแสงแดดริมทะเลอันดามัน ซึ่งห่างไกลจากความวุ่นวาย และมั่นใจได้ว่าอากาศสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยตลอดการเข้าพักอย่างแน่นอน    โปรโมชั่น“ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี!” มอบความคุ้มค่าสำหรับคนรักการเดินทางเพียงซื้อ Voucher ห้องพัก 1 คืน แถมฟรี Voucher ห้องพักอีก 1คืนทันที พร้อมอาหารเช้า (สำหรับ 2 ท่าน)เครื่องดื่มต้อนรับเย็น ๆ ผลไม้สด ๆ และฟรี Wifi ราคาเริ่มต้นเพียง 5,500บาท จะได้รับสิทธิพิเศษ “ซื้อ 1 ฟรี 1” สำหรับอาหารเครื่องดื่ม สปา บริการรถ+เรือรับส่ง แพ็คเกจทัวร์ของที่ระลึก บริการซักรีด และมินิบาร์ ระหว่างเข้าพักที่รีสอร์ทอีกด้วย สิทธิพิเศษนี้ สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น พลาดไม่ได้! จองวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 สามารถเข้าพักได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564  ดื่มด่ำกับความสุขภายใน“พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท” รีสอร์ทบรรยากาศหมู่บ้านภาคใต้ของไทย ที่ตั้งอยู่บนอ่าวโละบาเกาเกาะพีพีดอน ท่ามกลางทิวต้นมะพร้าวที่พลิ้วไหวครอบคลุมพื้นที่กว่า 160 ไร่และหาดทรายสีขาวละเอียดทอดยาวไปตามทะเลอันดามันสีฟ้าใสถึง 800 เมตร สะดวกสบายกับห้องพักที่กว้างขวางและมีให้เลือกหลากสไตล์ตั้งแต่บังกะโลแบบไทยริมทะเลไปจนถึงวิลล่าพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวริมหน้าผา (Hillside PoolVilla) ภายในรีสอร์ทอัดแน่นด้วยกิจกรรมสำหรับวันพักผ่อนมากมาย อาทิ ห้องอาหารไทย นานาชาติ ซีฟู้ด และบาร์ สระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ริมทะเล ห้องสปาแบบ“Jungle Cottage” ที่ “WanaSpa” สำหรับคู่รักจูงมือมารีแลกซ์ด้วยกัน กิจกรรมริมทะเล รวมถึง “ศูนย์การค้นพบทางทะเล” (The MarineDiscovery Centre)ที่อยู่ภายในรีสอร์ทให้ผู้เข้าพักได้เปิดโลกใต้ท้องทะเลไปพร้อม ๆ กับการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยอาทิ ปลูกปะการัง และปล่อยปลาการ์ตูน ยังมีสนามเด็กเล่น“ชาวเกาะน้อย” (LittleIslanders) สำหรับหนูน้อยวัย 3-10ปี พร้อมด้วย “โปรแกรมการสำรวจ” (Explorers Programme) และการผจญภัยทางทะเลเชิงนิเวศ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและสนุกสนานเพลิดเพลินบนเกาะแห่งนี้ และสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับโปรแกรม “Mobile Concierge Application Service”ผู้ช่วยพกพาส่วนตัวที่จะช่วยดูแลอย่างไร้รอยต่อและปลอดภัย 24 ชั่วโมง  เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนริมชายหาดที่ดีที่สุดตอบโจทย์ทั้งครอบครัว คู่รัก และกลุ่มเพื่อนซี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์075628 900 อีเมล์ [email protected] หรือเวบไซต์ www.phiphiislandvillage.com และอัพเดทข่าวสารโปรโมชั่นพิเศษได้ทาง Facebook: Phi Phi Island Village BeachResort
07-12-20 12:37:45 | เปิดอ่าน 143 ครั้ง
deliveringasia
เดือนธันวาคมนี้ ที แอท ล็อบบี้ ชั้น G โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ออกเมนูเอาใจคนรักสุขภาพ เพิ่มพลังงานพร้อมความสดชื่นให้กับร่างกาย และรับประทานได้ไม่ต้องกลัวอ้วน ด้วยน้ำสลัดสูตรพิเศษของคนรับประทานคีโตโดยเฉพาะพร้อมซอสมิกซ์เบอร์รี แคลอรีต่ำ ครบเครื่องไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่าง ไก่ย่างเนื้อนุ่ม มะเขือเทศเชอร์รี่ แตงกวา อัลมอนด์ น้ำมันมะกอก น้ำส้มสายชูไวน์แดง และน้ำผึ้ง ในราคาพิเศษจานละ 260 บาทสุทธิ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ทีแอท ล็อบบี้ ชั้น G โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 น. – 21:00 น. โทร. 02 216 3700 ต่อ 20105
06-12-20 01:20:17 | เปิดอ่าน 143 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนซ้าย) ให้การต้อนรับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(คนขวา) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ได้ให้เกียรติมาเปิดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
05-12-20 11:36:23 | เปิดอ่าน 142 ครั้ง
Centra by Centara Government Complex Hotel &am
05-12-20 09:08:23 | เปิดอ่าน 137 ครั้ง
Centra by Centara Government Complex Hotel &am
03-12-20 17:44:48 | เปิดอ่าน 138 ครั้ง
MBK Hotels & Tourism Co.,Ltd.
วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึง 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564(อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แบบเจาะลึกทุกภาคส่วนของโรงแรม อาทิเช่น กฎหมายโรงแรม การบริหารงานบุคคล การบริหารงานแม่บ้าน กลยุทธ์การตลาด การขาย การบริหารรายได้ เป็นต้น โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และเทคนิคต่างๆให้แก่ผู้เข้าอบรมในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมเสริมมุมมองธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานในประเทศ โดยผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี สามารถนำไปยื่นเพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้จัดการโรงแรมได้ตามเกณฑ์ที่กรมการปกครองกำหนดเมื่อโรงแรมเปิดทำการเรียบร้อย สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร.092 254 2018 (ลภัสรดา) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ https://dtc.ac.th/event/executive-program-in-hotel-management-20/
03-12-20 15:08:02 | เปิดอ่าน 151 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย เปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจการบริการ ทางด้านอาหาร โรงแรม และการท่องเที่ยวได้เข้ามารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ พบปะพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์โดยตรง โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มาบรรยายในหัวข้อ “New Norms, New Forms of Hospitality Industry - ธุรกิจการบริการ กับวิถีชีวิตใหม่” เพื่อเตรียมความพร้อมและเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและบริการ "ปรับ" เพราะโลก "เปลี่ยน" โดยภายในงานคุณศุภจี ได้ส่งมอบประสบการณ์ให้กับผู้เข้าฟังถึงสิ่งที่ต้องนำมาใช้กับวิถีชีวิตใหม่ในธุรกิจการบริการ เช่น การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการบริหารงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อมูล ความแม่นยำและรวดเร็วซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นผู้นำในโลกของธุรกิจ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์สำหรับนักบริหารและนักลงทุนที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น รวมไปถึงการให้ความสำคัญในรายละเอียดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Wellness Industry ซึ่งธุรกิจการบริการต่างใช้แนวคิดนี้ในการสร้างเม็ดเงิน ด้วยการบริการที่มีเอกลักษณ์ไม่ซํ้าแบบใคร และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ โดยในอนาคตอันใกล้นี้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) จะได้รับความนิยมอย่างเป็นแนวกว้าง ด้วยสภาวะสังคมที่เร่งรีบทำให้เกิดความเครียด รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกระแสคนรักสุขภาพและชะลอวัย จนสามารถทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข คุณศุภจี ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงส่วนของการบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ เพราะการบริหารธุรกิจไม่ควรมุ่งเน้นแค่เฉพาะส่วนแต่ควรมีสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมธุรกิจด้วยเช่นกัน หรือกับธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยไม่มองว่าเป็นคู่แข่งขันแต่คือการร่วมมือและก้าวเดินไปด้วยกันซึ่งจะช่วยส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ดังคำกล่าวที่ว่า “เดินคนเดียวเราสามารถเดินได้เร็ว แต่การเดินไปด้วยกันจะไปได้ไกลและปลอดภัยกว่า” สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA – ในกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และกลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม เป็นการเรียนการสอนแบบ Hybrid โดยผสมผสาน การเรียนแบบห้องเรียน เข้ากับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกศาสตร์ของการบริหารธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญและตัวจริงในอุตสาหกรรมบริการระดับโลก เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งกว่าในวิชาชีพ Dusit Thani College – MBA พร้อมมอบรากฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะครบเครื่อง ทั้งในด้านการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทักษะในการนำเสนอ และการเจรจาสื่อสาร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำระดับประเทศ ด้วย 4 จุดเด่นของหลักสูตร • สะดวก เพราะเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน ในวันเสาร์ • รวดเร็ว เรียนจบได้ใน 1 ปีครึ่ง หรือ เพียงแค่ 1 ปีหากร่วมโครงการ DTC Fast Track 4+1 • เข้มข้น สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพในด้าน Hospitality Business Management และ Innovative Entrepreneur อย่างแท้จริง • ทันสมัย ด้วยการเรียนการสอนแบบ Hybrid ผสมผสาน “การเรียนแบบห้องเรียน” เข้ากับ “การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย” ทำให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต MBA – ในกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และกลุ่มผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ทางบัณฑิตวิทยาลัยที่ Dusit Thani College จะเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจทดลองเข้าฟังการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญชื่อดังมากประสบการณ์ ในวันที่ 30 มกราคม 2564 เปิดบรรยายให้กับบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบริการ หลักสูตร 1 ปีครึ่ง เรียนเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น www.dtc.ac.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายรับสมัคร โทรศัพท์ 0-2 361-7811-3 หรือ 064-9614402 คุณศุภาวีร์, 095-8068871 คุณสุทธิรักษ์ อีเมล [email protected]c.th ที่ ID Line: DTCMBA หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th
02-12-20 18:31:28 | เปิดอ่าน 125 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี
ยู แอนด์ หมี่ ขอเสนอเซ็ต ฮอท พอต สุดพิเศษครั้งแรกที่อยากให้ทุกท่านได้มาลิ้มรสกับรสชาติความอร่อยกับวัตถุดิบที่สดใหม่และมีคุณภาพ กับเซ็ตฮอท พอต เนื้อ และ เซ็ตฮอท พอต ทะเล คนรักเซ็ตอาหารแบบคุ้มๆไม่ควรพลาด ที่เสิร์ฟพร้อมกับผักสดและน้ำจิ้มรสเด็ด ที่จะทำให้เมนูนี้อร่อยยิ่งขึ้น ในราคาเพียง เซ็ตละ 1,290 บาทเท่านั้น สำหรับเซ็ตเนื้อประกอบไปด้วย เนื้อริบอาย เนื่อเซอร์ลอย ลูกชิ้นเนื้อและหมู เนื้อไก่ สันคอหมู ผักสดต่างๆ เห็ด ไข่ไก่ และน้ำซุปไก่รสชาติกลมกล่อม สำหรับเซ็ตทะเล อิ่มอร่อยไปกับกุ้งล๊อบสเตอร์ภูเก็ต กุ้งแม่น้ำ หอยเชล หอยแมลงภู่ ปลาหหมึกสด ปลากระพง ผัดสดต่างๆ ไข่ไก่ และน้ำซุปมีให้เลือกระหว่างซุปปลาหรือซุปต้มยำ พิเศษทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.30 น. – 15.00 น. เพลิดเพลินไปกับเสียงร้องเพลงจากนักร้องคุณภาพ ที่จะทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและอบอุ่นในระหว่างวันหยุดพักผ่อนของคุณ สามารถซื้อบัตรกำนัลรับประทานอาหารได้ที่ https://www.hyatterawanshop.com/product/hotpot-fiesta-at-youmee/ ยู แอนด์ หมี่ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 11.00 น. – 21.00 น. มีบริการสั่งกลับบ้านและเดลิเวอรี่อีกด้วย ตั้งอยู่บนชั้น LL โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองโต๊ะรับประทานอาหาร โทร 02-254-1234 อีเมลล์ [email protected] เยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.grandhyatterawanbangkok.com
02-12-20 15:59:01 | เปิดอ่าน 131 ครั้ง
Grand Hyatt Erawan Bangkok
ตลอดเดือนธันวาคมนี้ เชฟจิออดาโน รอซชินี ห้องอาหารอิตาเลียน เทอราซซ่า จัดเมนูสุดพิเศษส่งท้ายปีจากเวนิสมาเสิร์ฟถึงที่ เคล้าบรรยากาศริมสระว่ายน้ำ ชั้น 8 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส อย่าง “Fegato Alla Veneziana” เมนูที่ผสมผสานระหว่างตับวัวและหัวหอมผัดสไตล์อิตาเลียนอย่างลงตัว มีรสสัมผัสนุ่ม หอมกลิ่นเนยและเครื่องเทศแบบตะวันตก เสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งทอด ทานได้ทั้งมื้อเที่ยงและมื้อเย็น เพียงจานละ 340 บาทสุทธิเท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ห้องอาหารอิตาเลียน เทอราซซ่า ชั้น 8 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:00 น. – 22:00 น. โทร. 02 216 3700 ต่อ 20818
01-12-20 10:36:01 | เปิดอ่าน 146 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เดือนธันวาคมนี้ ที แอท ล็อบบี้ ชั้น G โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ออกเมนูเอาใจคนรักสุขภาพ เพิ่มพลังงานพร้อมความสดชื่นให้กับร่างกาย และรับประทานได้ไม่ต้องกลัวอ้วน ด้วยน้ำสลัดสูตรพิเศษของคนรับประทานคีโตโดยเฉพาะพร้อมซอสมิกซ์เบอร์รี แคลอรีต่ำ ครบเครื่องไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่าง ไก่ย่างเนื้อนุ่ม มะเขือเทศเชอร์รี่ แตงกวา อัลมอนด์ น้ำมันมะกอก น้ำส้มสายชูไวน์แดง และน้ำผึ้ง ในราคาพิเศษจานละ 260 บาทสุทธิ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ทีแอท ล็อบบี้ ชั้น G โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 น. – 21:00 น. โทร. 02 216 3700 ต่อ 20105
01-12-20 10:19:53 | เปิดอ่าน 121 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เชฟจิออดาโน รอซชินี รังสรรค์เมนูพิเศษเนื่องในเทศกาลช่วงคริสต์มาส วันที่ 24 และ 25 ธันวาคม 2564 ให้ทุกคนได้ร่วมฉลองและดื่มด่ำไปกับ 5 คอร์ส อาหารมื้อค่ำสไตล์อิตาเลียนในบรรยากาศสุดโรแมนติกของห้องอาหารอิตาเลียน เทอราซซ่า ชั้น 8 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เริ่มต้นกับเมนู ปลาค็อดและครีมเสิร์ฟพร้อมโพเลนต้าย่าง ซุปซีฟู้ดทัสคาน พาสต้าคาเนลโลนีสอดไส้เนื้อและชีสริคอตต้า ตามด้วยเมนูหลักให้เลือกสรร 3 แบบ สเต็กแซลมอนบนหน่อไม้ฝรั่งและมะเขือเทศ ซอสพาร์เมซาน หรือเมนูรวมเนื้อแกะและไก่งวงย่างกับซอสเห็ดพอร์ซินีเสิร์ฟพร้อมมันอบ หรือ ไส้กรอกหมู โคเตชิโน่ เสิร์ฟคู่กับถั่วเลนทิลอบ และตบท้ายด้วยของหวานอย่างขนมที่นิยมทานในช่วงวันคริสต์มาสในอิตาลี แพนโดโรและช็อคโกแลตซาลามี รับรองว่าอิ่มอร่อยในราคาสุดคุ้มเพียงท่านละ 720 บาทสุทธิ จากปกติ 1,200 บาทสุทธิ (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ราคา 360 บาทสุทธิ) สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ห้องอาหารอิตาเลียน เทอราซซ่า ชั้น 8 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เปิดบริการวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563 เวลา 18:00 น. – 22:00 น. (เฉพาะโปรโมชั่นนี้) โทร. 02 216 3700 ต่อ 20818
01-12-20 09:29:20 | เปิดอ่าน 114 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย กำหนดจัดงานเปิดตัวครั้งใหม่ภายใต้แนวคิด “Dusit Thani College…MOVING FORWARD” ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยดุสิตธานี ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนา การตอกย้ำในแบรนด์ของวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมแนะนำอธิการบดีคนใหม่ผู้ที่จะนำองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยภายในงานเริ่มด้วยการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและทิศทางของภาคธุรกิจการศึกษา จากคุณศิรเดช โทณวณิก ทายาทรุ่นที่ 3 ของกลุ่มดุสิตธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ASAI Hotels รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ Dusit International และรักษาการกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการศึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ซึ่งในภาคธุรกิจการศึกษาในเครือดุสิตธานี ประกอบด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นต้น โดยในส่วนของวิทยาลัยดุสิตธานีนั้นมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และองค์กรในภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งยังมีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง อาทิเช่นการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม การปรับแผนการสอนให้เป็นระบบดิจิทัลก้าวทันสถานการณ์ การสร้างความสมดุลในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความหลากหลาย การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารสถานที่ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจการศึกษาของกลุ่ม ดุสิต ก็ยังคงวางแผนพัฒนาธุรกิจทางด้านการศึกษาให้มั่นคงและครอบคลุมเพื่อต่อยอดธุรกิจในระยะยาว การมุ่งเน้นหลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้นที่มีความแตกต่างสร้างความหลากหลาย และการเป็นสถาบันให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการบริการอีกด้วย จากนั้นเป็นการเปิดตัวอธิการบดีคนใหม่ มิส ฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ นักบริหารการศึกษาชาวดัตช์ ซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางในการต่อยอดเพื่อพัฒนา บวกกับประสบการณ์ของมิส เกอร์เบนส์ กว่า 25 ปีทางด้านการบริหารและการศึกษา โดยตั้งเป้าจะนำพาวิทยาลัยดุสิตธานีให้กลายเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการต่อยอดในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในธุรกิจ พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย สร้างความพร้อมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ จากนั้นอธิการบดียังได้แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป โดยตั้งวางเป้าหมายสำหรับก้าวต่อไปของวิทยาลัยดุสิตธานีให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและศูนย์กลางการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการบริการที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาค เป้ฯสถาบันที่มีความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมยกระดับสู่ความเป็นสากล ภายในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล คุณศุภจี สุธรรมพันธ์ ขึ้นกล่าวบรรยายในหัวข้อพิเศษสำหรับงานนี้ คือ “New Norms, New Forms of Hospitality Industry ธุรกิจการบริการ กับวิถีชีวิตใหม่” ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้โดยตรงให้กับแขกที่มาร่วมงาน โดยครอบคลุมไปถึงการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ในธุรกิจบริการ โดยการรวมเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นผู้นำในโลกของธุรกิจพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ แนวทางการสร้างธุรกิจการบริการในแบบต่าง ๆ โดยใช้แนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซํ้าแบบใครพร้อมการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้รับบริการ การบูรณาการและทำความร่วมมือกับพันธมิตร ไปจนถึงการปรับการบริหารธุรกิจบริการให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตใหม่ ปิดท้ายของงาน “Dusit Thani College…MOVING FORWARD” ด้วยการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าของวิทยาลัยดุสิตธานี ที่สร้างชื่อเสียงซึ่งเป็นการตอกย้ำความมีคุณภาพทางด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริการอย่างแท้จริงเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจการศึกษาออกสู่ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ลงลึกทุกรายละเอียด เพื่อสร้างคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยตรง และในภาคปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ” และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 - 3 อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th
30-11-20 17:54:35 | เปิดอ่าน 91 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี
The 25-room luxury boutique hotel takes design inspiration from the nearby Nijo Castle and offers a tranquil atmosphere in the historic city of Kyoto Accor has introduced its second MGallery Hotel in Japan with the opening of Kyoto Yura Hotel Nijo Jo Bettei MGallery. Situated in the quiet cityscape of Kyoto, the hotel is designed by renowned architect Yukio Hashimoto and is centred around a Japanese garden, offering an elegant portal to the four seasons. Hashimoto Yukio’s philosophy focusses on designing ambience rather than focussing solely on materials, allowing him to create timeless and minimalistic interiors. The luxury boutique hotel offers a collection of 25 rooms, from the 40-45 square metre Deluxe Room, to the 53 square metre Rikyu Suite. Select rooms feature balconies with views towards Nijo Castle and all rooms overlook the Japanese gardens, along with amenities including espresso machines, air-purifiers, mini-bar facilities and separate bathrooms. The hotel’s restaurant and bar, Singular, will specialise in French offerings, inspired by Japan's beauty and the rich culinary traditions of Kyoto. Chef Susumu Okubo, whom trained under the French culinary masters Alain Ducasse and Pierre Gagnaire, will lead the restaurant; inviting guests to experience culinary masterpieces prepared using local ingredients gathered from carefully select producers across the region. Okubo most recently served as Chef de Cuisine of the one-star Michelin restaurant, Pierre, in Osaka. Patrick Basset, Chief Operating Officer for Accor, Upper Southeast & Northeast Asia and the Maldives commented: “The opening of our second MGallery hotel in Japan signals our confidence in this brand to offer something truly distinctive to travellers. We know that our guests are continually seeking authentic and original experiences, and we predict this to be an even stronger trend in the years to come. With the opening of Kyoto Yura Hotel Nijo Jo Bettei MGallery, we look forward to welcoming guests to come and experience many memorable moments in Kyoto, a charming city with countless unique stories to tell.” The hotel is located in close proximity to Nijo Castle – one of the seventeen Historic Monuments of Ancient Kyoto, which has been designated by UNESCO as a World Heritage Site. The central Kyoto district offers an array of sights and attractions including Kyoto Gosho, the Imperial Palace. Nijo Jo Mae Station is also just a short walk away, offering guests convenient accessibility via the Tozai Subway Line. For the convenience of guests who travel by train, the hotel offers a private transfer service from Kyoto Station. “We are very excited to introduce this truly special hotel in Kyoto which is sure to become one of Japan’s most mysterious hideaways. We look forward pursuing the highest levels of excellence and crafting an array of authentic experiences for our guests on their next visit to this historic city”, commented Yuko Sato, General Manager of Kyoto Yura Hotel Nijo Jo Bettei MGallery. To celebrate the hotel’s opening, guests can experience a sumptuous ten-course menu paired with five glasses of wine at the hotel’s signature restaurant, Singular, from JPY77,000 until 17th March 2021. Members of Accor’s lifestyle loyalty program, ALL - Accor Live Limitless can enjoy 20% discount on the best available rate including breakfast starting from JPY48,800 on weekdays from Sundays to Thursdays until 17 March 2021. ###
30-11-20 09:52:22 | เปิดอ่าน 125 ครั้ง
Accor
นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนขวา) ให้การต้อนรับ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (คนซ้าย) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิ๔ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ได้ให้เกียรติมาเปิดประชุมทางวิชาการ "Symposium" เพื่อเผยแพร่ผลงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
27-11-20 16:35:30 | เปิดอ่าน 136 ครั้ง
Centra by Centara Government Complex Hotel &am
สมุทรปราการ, 26 พ.ย. 63 - ท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติร่วมชมงานนิทรรศการภาพถ่าย “The Silence Project” โดยมี มร. คริสตอฟ เจอโฟรย์ ผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับ โรงแรมโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เปลี่ยนบาร์ที่หยุดให้บริการชั่วคราว มาเป็นแกลอรี่อาร์ตภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินท้องถิ่นรุ่นใหม่ให้มีพื้นที่แสดงผลงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสชื่นชมงานโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพถ่าย มอบให้กับมูลนิธิเด็กโสสะ ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กขาดไร้อุปการะในหมู่บ้านเด็กโสสะ สมุทรปราการ “The Silence Project” ผลงานของศิลปินท้องถิ่นรุ่นใหม่จังหวัดสมุทรปราการ คุณแก๊ป - เทพรักษ์ จันทร์อำนวยชัย ร่วมกับแคนนอน ประเทศไทย นำเสนอภาพเมืองกรุงเทพฯในอีกมุมมองตั้งแต่ช่วงเริ่มล็อกดาวน์จนถึงสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ผ่านภาพถ่ายสไตล์นีออนที่สะท้อนสีสัน และสื่อถึงบรรยากาศของเมืองกรุงเทพฯ ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย ทั้งในแง่การเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตของผู้คน สังคม เมืองและการปรับตัวที่เกิดขึ้นในชั่วขณะหนึ่งในกรุงเทพฯ โดยจัดแสดงในเอเทรี่ยมเล้าจน์ จากบาร์ที่หยุดให้บริการ ถูกเปลี่ยนโฉมเป็นแกลอรี่อาร์ตตกแต่งด้วยแสงไฟนีออนสะดุดตาดูกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยภายในงาน ได้มีกลุ่มอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย พนักงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สือมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจร่วมชมงาน นิทรรศการภาพถ่าย “The Silence Project” จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. ที่เอเทรี่ยม เล้าจน์ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต สามารถชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพ มอบให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภาพจากซ้ายไปขวา มร. คริสตอฟ เจอโฟรย์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต, คุณแก๊ป - เทพรักษ์ จันทร์อำนวยชัย ศิลปิน และท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
26-11-20 17:16:30 | เปิดอ่าน 125 ครั้ง
Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel
เข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปี ห้องอาหารอัลบริเซียส์, ชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นครอบครัว, กลุ่มเพื่อน หรือคนรัก กับหลากหลายโปรโมชั่นอาหารสเปนต้นตำรับโดยเชฟชาวสเปน ในราคาสุดคุ้มที่คัดสรรมาให้ท่านได้อิ่มอร่อยกันอย่างจุใจ บนทำเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ บุฟเฟ่ต์ทาปาส วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2564 หากคุณกำลังมองหาทาปาสสไตล์สเปนแท้ๆ ห้องอาหารอัลบริเซียส์คือคำตอบของคุณ ขอแนะนำโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดกับบุฟเฟ่ต์ทาปาส เพียงท่านละ 590++ บาทสุทธิ สั่งรับประทานกันได้แบบไม่อั้น ที่ห้องอาหารอัลบริเซียส์และโฟลว์ โอเอซิส พูล เลาจน์ โปรโมชั่นสำหรับวันพ่อ 5 ธันวาคม 2563 บอกรักคุณพ่อด้วยเมนูอะลาคาร์ทอาหารสเปน พร้อมส่วนลด 20% สำหรับทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ที่ห้องอาหารอัลบริเซียส์ และพิเศษต่อที่ 2 เมื่อรับประทานอาหารขั้นต่ำ 2,020 บาท รับสิทธิ์เข้าพักฟรีที่ห้องดีลักซ์ สตูดิโอ (45 ตร.ม.), ชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ เฉลิมฉลองวันคริสต์มาส 24 ธันวาคม 2563 มาทำให้คริสต์มาสปีนี้น่าจดจำกว่าทุกปีที่ผ่านมากับ อาหารสเปนมื้อค่ำ 5 คอร์ส ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษโดยเชฟ จวน ทานา ดอท เช่น ไอเบอร์ริโก ทาแทร์ ‘โจเซลิโต’, บาสเชอร์รี่-เบรสท์ ไอเบอร์ริโก พอร์ค ชีค และสโนว์ฟิช ที่ห้องอาหารอัลบริเซียส์ เฉพาะอาหารเพียง 1,990++ บาท และจับคู่ไวน์ 1,399++ บาท โปรฯส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 31 ธันวาคม 2563 บอกลาปี 2563 กับอาหารสเปนมื้อค่ำ 5 คอร์สพิเศษเพียงปีละครั้งเท่านั้น ลิ้มลองอาหารเมนูขึ้นชื่อโดยเชฟ จวน ทานา ดอท เช่น สลัดคิงแคร็บ, ซัคลิ่งพิก, คาตาลัน แคเนลโลนี พลัส มิเชล คลุยเซล 72% ดาร์ก ช็อกโกแลต ครีมมี ชีสเค้ก แล้ววันส่งท้ายปีเก่าของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและสมบูรณ์แบบกว่าที่เคย เฉพาะอาหารเพียง 2,021++ บาท และจับคู่ไวน์ 1,499++ บาท ด้วยประสบการณ์การทำอาหารกับห้องอาหารระดับมิชลิน 3 ดาวของเชฟจวน ทานา ดอท และวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียม คุณจึงมั่นใจได้ว่าอาหารทุกจานที่ห้องอาหารอัลบริเซียส์จะทำให้คุณและคนที่คุณรักประทับใจในรสชาติของอาหารสเปนแท้คุณภาพสูงที่หาทานได้ยาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 2672 0200 อีเมล [email protected] เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.chatrium.com
26-11-20 12:22:49 | เปิดอ่าน 131 ครั้ง
โรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์
As the end of the year approaches, it’s time to get together with friends, family and colleagues to reconnect with each other and celebrate, and the best location in town to do this is Albricias at Chatrium Residence Sathon Bangkok. Join us for some fun and choose from a range of enticing dining options that everyone will love and have an unforgettable time at Chatrium with all of those you truly care about. All you can eat tapas fiesta From now – 10th February 2021 If you have been searching for authentic Spanish food in Bangkok, then look no further. Come to Albricias, as we invite you to enjoy our remarkable all you can eat tapas fiesta featuring refined Mediterranean cuisine. Priced at just THB 590++, this remarkable dining experience is available from 10am to 10 pm at both Albricias and Flow Oasis Pool Lounge. Fabulous Father’s Day 5th December 2020 Show your dad just how much you love him and how special he is to you with this incredible offer. Enjoy an authentic a la carte Spanish menu with your dad with 20% off on both food and beverages at Albricias. Plus, spend a minimum of THB 2,020 & get a FREE night in a gorgeous Deluxe Studio (45 sqm.). Christmas is coming! 24th December 2020 Make your festive season in 2020 better than ever before with a memorable visit to Albricias. Celebrate a dazzling Christmas Eve in perfect Chatrium style with our delicious 5-course Mediterranean dinner, featuring delights such as Iberico Tartare ‘Joselito’, Basque Country Spider Crab Bisque, Sherry-Braised Iberico Pork Cheek and Snow Fish ‘a la Catalana’. Food only THB 1,990++ & Wine pairing THB 1,399++ A New Year to remember 31st December 2020 Say goodbye to 2020 in the very best way possible at Albricias. Enjoy our remarkable 5-course Mediterranean dinner including delicious dishes such as King Crab Salad, Suckling Pig, Traditional Catalan Cannelloni plus Michel Cluizel 72% Dark Chocolate Creamy Cheesecake and make unforgettable memories this New Year’s Eve with your loved ones. Food only THB 2,021++ & Wine pairing THB 1,499++ A wide range of delicious dishes is offered by Executive Spanish Chef Joan Tana Dot, our incredible chef who has worked at no less than 3 separate Michelin star establishments. Whatever dishes you decide to taste, you can be sure they will highlight the fresh seasonal and premium imported ingredients used. For more information or to make a reservation, please contact 0 2672 0200 Email: [email protected], www.chatrium.com
26-11-20 12:08:45 | เปิดอ่าน 91 ครั้ง
โรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์
เชฟจิออดาโน รอซซินี หรือ เชฟโจ และทีมเชฟที่มากความสามารถนำเสนอเมนูอิตาเลียนที่คุ้นเคย เพิ่มเติมรสชาติความเข้มข้น อร่อยยั่วยวนให้ทุกท่านติดใจในรสชาติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบอาหารทะเลเราจัดเต็มทุกเมนู อาทิเช่น สลัดปูอะโวคาโด สปาเกตตี้กุ้งแม่น้ำ และพาสต้าเส้นดำกับเนื้อปูและหอยเชลล์ เป็นต้น และอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของเชฟโจอีกเมนูนั้นคือพิซซ่า เนื่องในโอกาสที่เราเปิดห้องอาหารอีกครั้งขอแนะนำพิซซ่าน้องใหม่คือ “พิซซ่าหน้ากะเพรากุ้ง” รับรองรสชาติต้องถูกปากถูกใจทุกคนแน่นอน และเพื่อฉลองก้าวแรกให้กับเมนูใหม่ของห้องอาหารฯ ห้องอาหารอิตาเลียน เทอราซซ่าขอมอบส่วนลด 40 % สำหรับทุกเมนูอาหารและเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์ ให้แก่ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้เรายังเปิดตัวเครื่องดื่มม็อกเทลตัวใหม่ (เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์) สีสันสดใส “ยูนิคอร์น” ที่คุณต้องไม่พลาดเพียง 140 บาทสุทธิ และอย่าลืมแวะมาเพลิดเพลิดยามเย็นกับเครื่องดื่มหลากหลายรวมทั้งไวน์ในราคาแค่ 150 บาทสุทธิต่อแก้วเท่านั้น (สำหรับช่วงเวลาแฮ็ปปี้ อาวร์ เวลา 17:00 น. – 20:00 น.) ห้องอาหารเทอราซซ่าเป็นห้องอาหารที่คุณจะได้สัมผัสในบรรยากาศที่เป็นกันเองเพลิดเพลินสนุกสนานกับการได้รับประทานอาหารนอกบ้านและอร่อยไปกับเมนูใหม่มากมายในราคาที่น่าสนใจไม่แพงอย่างที่คิด เหมาะที่จะชวนทั้งครอบครัวและเพื่อนสนิทมารับประทานอาหารร่วมกันแบ่งปันความอร่อยแบบไม่ซ้ำ ห้องอาหารของเรายังมีห้องที่เหมาะสำหรับการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอีกด้วย สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ห้องอาหารอิตาเลียน เทอราซซ่า ชั้น 8 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:00 น. – 22:00 น. โทร 02 216 3700 ต่อ 20818
25-11-20 10:19:18 | เปิดอ่าน 123 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ขยายระยะเวลาต่อถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 ยืดระยะเวลาแห่งความสุขให้คนไทยได้เต็มอิ่มกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ “กิน ดื่ม ชิล” ในแพ็กเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของ ลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่นักท่องเที่ยว นักกิน สายชิล ไม่ควรพลาด พร้อมพักผ่อนแบบสบายๆ ในรีสอร์ทระดับ 5 ดาว บนชายหาดพระแอะความยาวกว่า 3 กิโลเมตร บนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ที่ห้องการ์เด้นพาวิลเลียน ปกติราคา 4,000 บาทสุทธิต่อคืนรวมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน และรถรับส่งสนามบิน และรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าห้องพักถึง 40% จ่ายจริงราคาเริ่มต้นเพียง 2,400 บาทสุทธิเท่านั้น • สายกินต้องไม่พลาดกับเมนูใหม่ที่ชนะใจกรรมการโดยสุดยอดเชฟผู้พิชิต แพทริค วิทที้ จากรายการเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย ได้แก่ สามสหายแห่งท้องทะเล, หมึกยักษ์สองใจ, โอเชียนทวิสต์ และทะเลหวาน ซึ่งได้กลายมาเป็นเมนูยอดนิยมที่ห้องอาหารซี สกาย หรือเลือกรับประทานอาหารนานาชาติรสเลิศ และเครื่องดื่ม พร้อมรับส่วนลด 30% ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 • หากคุณเป็นสายชิล เลือกผ่อนคลายกับทรีทเมนท์เลื่องชื่อของ Linger Longer Spa อาทิเช่น Layana Signature Massage หรือ Garden of Deep Calm พร้อมรับส่วนลดสปาทรีทเมนท์ 50% หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายในรีสอร์ท อาทิ โยคะ, Paddle Board, Hobie Wave พักผ่อนด้วยบริการประทับใจ ณ ชายหาดที่สวยงามของจังหวัดกระบี่ จองและเข้าพัก วันนี้ – 31 มกราคม 2564 พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย เช่น การเช็คอินและเช็คเอาท์เวลาใดก็ได้ภายใน 24 ชั่วโมงของวันถัดไป พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับท่านที่ลงทะเบียนร่วมกับรัฐบาลผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เรียบร้อยแล้วรับสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกับโครงการของรัฐบาลรับ *E-Voucher เพิ่มขึ้นอีก มูลค่า 900 บาทสำหรับวันธรรมดา และ 600 บาทสำหรับวันสุดสัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลและโรงแรมฯ กำหนด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่โทร. 075 607 100 หรือ www.layanaresort.com
24-11-20 18:02:46 | เปิดอ่าน 143 ครั้ง
MBK Hotels & Tourism Co.,Ltd.
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวเหมาะกับทุกวัย พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษดีๆ ให้กับครอบครัวได้สนุกสนานไปกับแพ็กเกจ “Family One Siam” ที่ผู้ใหญ่จำนวน 2 คนและเด็ก 1 คน (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี) สามารถเข้าพักห้องดีลักซ์ คลาสสิก ได้อย่างสบายๆ พร้อมบริการระดับห้าดาวในราคาเริ่มต้นเพียง 3,900 บาทสุทธิต่อคืน พร้อมอาหารเช้า นอกจากห้องพักและอาหารเช้า แพ็กเกจนี้ยังมอบบัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอก ที่สยามพารากอนให้คุณได้ผจญภัยในอาณาจักรสัตว์ใต้น้ำ และกระทบไหล่คนดังที่มีชื่อเสียงระดับโลกกับหุ่นขี้ผึ้งที่ มาดาม ทุสโซ สยามดิสคัฟเวอรี ทั้งสองสถานที่ท่องเที่ยวห่างจากโรงแรมเพียงไม่กี่นาที สามารถเดินไปยังทางเชื่อมสกายวอร์ค นอกจากนี้โรงแรมฯ ยังมอบสิทธิประโยชน์อื่นๆให้แก่ลูกค้าดังนี้ - ส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ ที่ห้องอาหารเกาหลี คองจู ห้องอาหารอิตาเลียน เทอราซซ่า และที แอท ล็อบบี้ - ส่วนลด 20% สำหรับค่าบริการซักรีดอบแห้ง - ส่วนลด 25% สำหรับเมนู À la carte ทรีตเมนต์ที่บางกอก สปา ชั้น 8 ของโรงแรมฯ โปรโมชั่นคุ้มค่าได้ทั้งห้องพักพร้อมอาหารเช้าและบัตรเข้าชมซีไลฟ์ แบงคอก และ มาดาม ทุสโซ กิน นอน เที่ยวครบจบในครั้งเดียว ไม่ควรพลาดแพ็กเกจดี ๆ อย่างนี้รีบจองเลย! ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 โทร. 02 216 3700 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โทร. 02 216 3700 เว็บไซต์: www.pprincess.com
23-11-20 16:55:17 | เปิดอ่าน 168 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส มอบส่วนลดห้องพักและห้องพักพร้อมอาหารเช้าถึง 30% จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม ฉลองโปรโมชั่นสุดยอดแห่งปี “แบล็ค ฟรายเดย์” เมื่อสำรองห้องพักตั้งแต่วันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเข้าพักระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2564 พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” รับส่วนลดเพิ่มขึ้นอีก 40% เมื่อสำรองห้องพักช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อเข้าพักระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 เท่านั้น นอกจากนี้ โรงแรมฯ ยังมอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีก อาทิเช่น • สามารถเข้าพักได้ก่อนเวลาเช็คอินและเช็คเอาท์หลังจากเวลาปกติ • มอบส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหารสำหรับห้องอาหารของโรงแรมฯ ที่ ทีแอทล็อบบี้ คองจู และเทอราซซ่า (ยกเว้นภัตตาคารปิงไทย-แต้จิ๋ว ปิงฮอตพอตและทัตซึมิ) • ฟรี Wi-Fi 30+ Mbps สนใจสำรองห้องพักได้ที่เว็บไซต์ของโรงแรมฯ ได้โดยตรง www.pprincess.com หรือ 02 216 3700 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โทร. 02 216 3700 Website: www.pprincess.com
23-11-20 16:30:11 | เปิดอ่าน 170 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
Celebrate Thanksgiving with family and friends this year and enjoy a special menu selected by our chefs at The Dining Room on Thursday, 26 November 2020. This year, enjoy all that Thanksgiving has to offer with the premium flavorful selections from our Live Cooking Stations at The Dining Room, featuring traditional highlights including traditional roasted turkey (slow-roasted turkey, stuffing, giblet gravy, cranberry sauce), pineapple-glazed roasted Paris ham (honey gravy, double mustard, cherry) and a variety of carving stations including roasted beef sirloin, grilled Korean short rib, Moroccan spiced lamb shoulder, roasted lamb rack, sustainable fish of the day and many more delights. In addition, enjoy a selection of seafood on ice featuring snow crab leg, sea snail, sustainable white shrimp, European black mussel, fresh sustainable French oyster and steamed mud crab, only for dinner. Our international stations - Italian, Korean, Thai and Japanese - are also ready to serve you, dishes such as “Bi-Bim-Bab” vegetable rice bowl, pasta hand-crafted live, assorted sashimi, an artisanal cheese selection as well as a soup and salad station. Finish off the meal with a variety of classic Thanksgiving desserts such as tiramisu, burnt cheesecake, milk chocolate Thai tea tart, salted cashew caramel, coconut panna cotta, pomelo jelly, mango sticky rice and a choice of homemade ice cream. Lunch: THB 1,690 net per adult and THB 845 net per child Dinner: THB 2,390 net per adult and THB 1,195 net per child Available for lunch from 12:00 PM to 2:30 PM and dinner from 5:30 PM to 9.30PM Reserve your table now. For reservations, please call on 0 2254 1234 or email: [email protected]
23-11-20 14:27:55 | เปิดอ่าน 123 ครั้ง
Grand Hyatt Erawan Bangkok
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ขอเสนอสเตเคชั่นสุดพิเศษ ต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ให้คุณได้จองและเข้าพักก่อนใครเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกับคนสำคัญของคุณ โดยโปรโมชั่นนี้สามารถจองได้แล้ววันนี้ และสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 พบกับข้อเสนอห้องพัก 3 แบบ ที่เหมาะสมกับสไตล์ของคุณ • ห้องพัก King / Twin Room ราคาคืนละ 2,021 บาทสุทธิ รวมอาหารเช้า ใช้สิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน จ่ายเพียง 1,212.60 บาทสุทธิ พิเศษ จองพักภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้รับเข้าใช้บริการคลับเลาจ์ฟรี • ห้องพัก Grand Executive Suite ราคาคืนละ 5,021 บาทสุทธิ รวมอาหารเช้าและการเข้าใช้บริการคลับเลาจ์ ใช้สิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน จ่ายเพียง 3,012.60 บาทสุทธิ • ห้องพัก Garden Villa ราคาคืนละ 7,021 บาทสุทธิ รวมอาหารเช้าและการเข้าใช้บริการคลับเลาจ์ ใช้สิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน จ่ายเพียง 4,212.60 บาทสุทธิ หมายเหตุ : -โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเข้าพักช่วงวันที่ 23-24 และ 30-31 ธันวาคม 2563 -หากจองใช้สิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” ต้องเข้าพักภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เท่านั้น โดยจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม -สามารถซื้อบัตรกำนัลห้องพักได้ที่ https://www.hyatterawanshop.com/product/2021-staycation/ พิเศษ รับส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อลงทะเบียนในเว็ปไซต์ https://www.hyatterawanshop.com/my-account/ และซื้อสินค้าในครั้งแรก ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ • โปรโมชั่นนี้สามารถเข้าพักได้ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น หากต้องการใช้สิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” ต้องเข้าพักภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยทำการจองล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเข้าพัก และระบุชื่อแคมเปญนี้ และการเข้าพักขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ขณะนั้น หากต้องการทำการจองตรงกับโรงแรม โทร 02-2541234 • เมื่อทำการจองห้องพักผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอรับคืนเงินได้ • ราคานี้สำหรับผู้ใหญ่สองคน และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 2 คน • ห้องพักสามารถรองรับผู้ใหญ่ได้ 3 คน โดยคิดค่าบริการเพิ่มเติมคนที่ 3 ราคา 500 บาทสุทธิ • สามารถขอ Early Check-in และ Late Check-out (ขึ้นอยู่กับห้องพักว่างในขณะนั้น) • สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเวลาให้บริการของร้านอาหารและสปา อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน สนใจจองห้องพักได้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2254 1234 อีเมล์ [email protected]
20-11-20 16:17:24 | เปิดอ่าน 220 ครั้ง
Grand Hyatt Erawan Bangkok
เรียนรู้การตกแต่งจานอาหาร “ให้โดดเด่น” ด้วยการปลุกทักษะความเป็น “Food Stylist แบบมืออาชีพ” ผ่านการเรียนรู้ ความเข้าใจ โครงสร้าง ความสมดุล และการสร้างเรื่องราวผ่านจานอาหารอย่างมีศิลปะ วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย ได้จัด “หลักสูตรการจัดตกแต่งอาหารแบบมือโปร – Food Stylist” ซึ่งเป็นการฝึกสอนแนวทางการจัดตกแต่งจานอาหาร โดยจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบอาหารนำมาประยุกต์ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการที่จะจัดอาหารใส่ในภาชนะที่เหมาะสม ศิลปะในการสร้างสรรค์ตกแต่งจานอาหาร เพื่อให้อาหารเกิดความสวยงาม ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านอารมณ์ให้กับผู้บริโภค และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารและบริการได้ โดยการนำหลักทางศิลปะมาใช้ในการจัดวางและตกแต่ง โดยหลักสูตรดังกล่าวเปิดให้จองเข้าร่วมอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และมีการอบรมระหว่างวันที่ 6, 7, 13 และ 14 มกราคม 2564 “หลักสูตรการจัดตกแต่งอาหารแบบมือโปร - Food Stylist” จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคและศิลปะการตกแต่งอาหารประเภทต่าง ๆ ให้ดูหรูหราสวยงาม น่ารับประทาน เป็นการเพิ่มมูลค่าอาหารและกระตุ้นยอดขายให้ลูกค้าอยากสั่งเพิ่ม หรือ เข้ามาลิ้มลอง ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรมและร้านอาหารได้อย่างไม่น่าเชื่อ เนื้อหาของหลักสูตร ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ ประกอบไปด้วย ฟูชิลลี่หรือมะกะโรนี ผัดพริกแกงแดงปลาแซลมอน พาสต้าซอสมะเขือเทศ ลูกชิ้นหมูทำเอง พาสต้าชีสโฟม เอ็นข้อไก่ทอดแผ่นเมี่ยงเวียดนาม สามชั้นพะโล้ มันบดกระเทียม ไข่ยางมะตูมและแกงฮังเล กระหล่ำปลีทอดน้ำปลา เบคอนกรอบ ไข่เค็มขูด ข้าวผัดดอกกะหล่ำ ไข่ลาวา น้ำพริกลงเรือ อาหารว่างประยุคต์ ไข่แดงเค็มขูด แซนวิช Layer และแซนวิชหน้าเปิด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เชฟ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ที่รักการประกอบอาหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากมีความสามารถพิเศษในด้านนี้ ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 6, 7, 13 และ 14 มกราคม 2564 (4 วัน) เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วิทยาลัยดุสิตธานี โดยมีค่าใช้จ่าย 35,900 บาทต่อท่าน และฝึกสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าของรางวัลประกันคุณภาพทางด้านต่าง ๆ มากมาย และยังเป็นเชฟที่มีความเชี่ยวชาญที่สุดท่านหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มากประสบการณ์คร่ำหวอดในวงการอาหารระดับโลก เชฟเจ Nopparut Audkanta ปัจจุบันเป็น Sous Chef ของ Belga Restaurant ห้องอาหารระดับพรีเมี่ยมของโรงแรม Sofitel Bangkok หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวข้างต้นรวมเอกสารประกอบการสอน ผ้ากันเปื้อน หมวก อุปกรณ์และวัตถุดิบตลอดการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองโปรแกรมกรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 อีเมล [email protected] หรือ Line:@dusit.edu
19-11-20 18:45:58 | เปิดอ่าน 130 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี
ibis Styles, a design driven brand within the Accor group, has unveiled the 284-room ibis Styles Nagoya in the Chūbu region of Japan. Conveniently located within walking distance from Nagoya Station, the hotel is a perfect fit for business and leisure travellers seeking a trendy hotel experience with easy accessibility to nearby attractions and business districts. The design of the hotel draws inspiration from the vibrancy of the adjacent Yanagibashi Central Market, a renowned food market with over 400 shops, restaurants and food stalls where locals flock to gather fresh produce or grab a bite to eat. “We are delighted to introduce our first ibis Styles hotel in Nagoya. The ibis Styles brand is dedicated to providing a fun hotel experience with modern comforts and unique design to budget-conscious travellers. Apart from being the home of Japan’s automotive industry, Nagoya also boasts a rich history and dynamic culinary scene. The opening of ibis Styles Nagoya is an exciting step for our expansion across Japan’s top destinations,” said Patrick Basset, Chief Operating Officer of Accor, Upper Southeast & Northeast Asia and the Maldives. THE 284-ROOM IBIS STYLES NAGOYA BRINGS TRENDY HOSPITALITY TO NAGOYA’S BUSINESS DISTRICT The compact 18 square-metre Double Room and 20 square-metre Twin Room are stylishly decorated boasting the signature ibis Styles SweetBed for a restful night’s sleep. All rooms feature 49-inch 4K televisions, air purifiers with plasma cluster function, night tables equipped with power outlets and USB connectors, and rain showers. Interconnecting rooms are available for families and groups. Dining option includes MARKET St., a café style restaurant offering freshly brewed coffee and all-day dining which combines local and international flavours to offer an array of globally inspired dishes. The design of the restaurant was inspired by the local Yanagibashi Central Market, which has been serving food to local residents and international visitors for over 100 years. The restaurant features a multi-purpose area that can be used as a co-working and meeting space for up to 20 guests. “ibis Styles Nagoya captures the local spirit of our neighbourhood with a stylish and creative personality. Thanks to our prime location near the train station and local market, we believe this new hotel will become a favourite base among local and international guests to explore the city. We look forward to welcoming travellers looking for an economy-priced hotel with all the modern travel necessities,” said Takehisa Gunji, General Manager of ibis Styles Nagoya. For more information and reservations, please email [email protected] or visit: https://all.accor.com/hotel/B4F6/index.en.shtml. ibis Styles Nagoya is located at 4-22-24 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi, 4500002, Nagoya, Japan. ###
19-11-20 11:38:41 | เปิดอ่าน 136 ครั้ง
Accor
หนึ่งในเส้นพาสต้าที่เป็นที่นิยมในดินแดนแห่งสายน้ำ กับทิวทัศน์สุดโรแมนติก หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอิตาลีอย่าง เวนิส คือ เส้นบิโกลี พาสต้าเส้นกลม คล้ายกับเส้นสปาเกตตี เพียงแต่หนาและมีผิวหยาบกว่า ซึ่งสามารถเข้ากับซอสรสเข้มข้นได้เป็นอย่างดี และในเดือนพฤศจิกายนนี้ เชฟจิออดาโน รอสซินี จากห้องอาหารอิตาเลียน เทอราซซ่า ชั้น 8 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ได้รังสรรค์เมนูเลิศรสอย่าง “Bigoli All’anatra” หรือ พาสต้าโฮมเมด อย่าง เส้นบิโกลี คลุกเคล้ากับซอสเนื้อเป็ดนุ่มๆ หอมเครื่องปรุงสไตล์อิตาเลียน และส้มเพิ่มความสดชื่นทุกคำที่ทาน ราคาเพียงจานละ 300 บาทสุทธิเท่านั้น ห้องอาหารอิตาเลียน เทอราซซ่า ชั้น 8 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:00 – 22:00 น. โทร. 02 216 3700 ต่อ 20818
17-11-20 19:03:40 | เปิดอ่าน 146 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นเมนูใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ กับเซ็ตอาหารกลางวันน่าอร่อยที่ห้องอาหารเกาหลี คองจู ชั้น 2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เซ็ตอาหารกลางวันประกอบไปด้วยเมนูจานหลักให้คุณได้เลือกระหว่าง ข้าวยำเกาหลี ข้าวผัดกิมจิ และข้าวผัดผักสไตล์เกาหลีสำหรับมังสวิรัติ เสิร์ฟพร้อม หมูย่างบูลโกกิร้อนๆ ซุปสาหร่าย และเครื่องเคียงหลายชนิดอย่าง ผักยำในซอสงา กิมจิ ผักสด และนำจิ้มสูตรลับของทางร้าน เซ็ตอาหารกลางวันชุดนี้ ราคาเพียง 350 บาทสุทธิ คุ้มค่า คุ้มราคา ที่ห้องอาหารเกาหลี คองจู ห้องอาหารเกาหลี คองจู ชั้น 2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:30 น. – 14:00 น. สำหรับมื้อกลางวัน และ 17:30 น. – 22:00 น. โทร. 02 216 3700 ต่อ 20230
17-11-20 18:23:42 | เปิดอ่าน 164 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
กรุงเทพฯ ประเทศไทย – กลับมาอีกครั้ง “การประชุมนักลงทุนและผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในภูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (South East Asia Hotel Investors) หรืองาน SEAHIS จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563 นี้ ณ ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท ยกทัพสุดยอดกูรูด้านโรงแรมระดับโลกจากทั่วภูมิภาคกว่า 30 คน แชร์กลยุทธ์ความสำเร็จข้ามพรหมแดนผ่านวิดีโอออนไลน์ พลาดไม่ได้ กับงานสัมมนา SEAHIS งานสัมมนาเดียวแห่งปีที่ผู้เหล่าเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว การบริการ และอสังหาริมทรัพย์ จะมาให้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงแรมในปัจจุบัน รวมถึงความสมดุลของอุปสงค์ – อุปทาน บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของออนไลน์​ทราเวลเอเจนซี่ (Online Travel Agency – OTA) ความสมดุลของอำนาจระหว่างผู้จัดการโรงแรม เจ้าของแฟรนไชส์ และเจ้าของแบรนด์โรงแรม ความยั่งยืน และยานพาหนะที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นเจ้าของโรงแรม “กองทุนครอบครัวหรือบริษัทมหาชน” รวมถึงเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด (COVID) โดยหัวข้อที่เกี่ยวข้องจะรวมถึงกลยุทธ์ การลดต้นทุน โอกาสในการเข้าซื้อกิจการในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ การเปลี่ยนแปลง การออกแบบเพื่อตอบสนองต่อ “วิถีชีวิตใหม่” (New Normal) และวิธีการขายรีสอร์ตอย่างไรให้กับนักท่องเที่ยวในยุคหลังโควิด และหลังยุคหลังโทมัสคุก (Post-Thomas Cook) บริษัทท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกล้มละลายและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก ไขปัญหาวิกฤตธุรกิจโรงแรมในเอเชีย กัลวิทยากรทั้งหมด 50 คน ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท ซีอีโอ หรือเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมและการท่องเที่ยวชื่อดังในภูมิภาค รวมถึงได้รับเกียรติจาก คุณธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารการตลาด ผู้บริหารระดับสูง อาทิ บิล เบนสลีย์ (Bill Bensley) ผู้ก่อตั้งสตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรม “เบนสลีย์” (Bensley) สุชาติ เจียรานุสสติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสซี แคปปิตอล (SC Capital) ดิลิปรัจ ราชากาเรีย (Dillip Rajakarier) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Minor International) สเตฟาน ฟานเดน อาวาเล (Stephan Vanden Auweele) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (Asset World Corporation - TCC) เดิร์ก เดอ คุยเบอร์ (Dirk de Cuyper) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (S Hotels and Resorts) เจมส์ ไรลีย์ (James Riley) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล (Mandarin Oriental) ราจีฟ มีน่อน (Rajeev Menon) ประธานฝ่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriot International) แอนดรูว์ แลงดอน (Andrew Langdon) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาภูมิภาคเอเชียแอคคอร์ (Accor) ดีภัค โอหริ (Deepak Ohri) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงแรมเลอบัว โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (Lebua) แขกรับเชิญพิเศษของ SEAHIS ประจำปีนี้คือ มิสเตอร์เวิร์น อันสเวิร์ธ (Vern Unsworth) ฮีโร่นักสำรวจถ้ำผู้มีชื่อเสียงจากภารกิจกู้ภัยที่โลกต้องจดจำ ในการช่วยเหลือเยาวชนหมูป่าอะคาเดมีออกจากถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายในปี 2561 ซึ่งมิสเตอร์อันสเวิร์ธจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมงาน ด้วยเรื่องราวของความยืดหยุ่นในความทุกข์ยากซึ่งเป็นข้อความสำคัญในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ (ดูวิดีโอของอันสเวิร์ธ คลิกที่นี่) อันสเวิร์ธกล่าวว่า “ปี 2020 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับทุกคน แต่ก็อบอุ่นใจเช่นกันที่ได้เห็นว่าผู้คนปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างไรและอยู่ในเชิงบวก บ่อยครั้งการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดคือการต่อสู้ที่เกิดขึ้นภายในตัวเรา การมีทัศนคติที่ถูกต้องสามารถช่วยให้เราปรับตัวและอยู่รอดได้ในทุกสภาพแวดล้อม งานสัมมนา SEAHIS จะช่วยขยายมุมมองของเรา และทำให้เราเข้าใจว่า การทำตามขั้นตอนเล็ก ๆ ง่าย ๆ จะสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้” ไซม่อน เอลลิสัน (Simon Allison) ประธานกลุ่มพันธมิตรเจ้าของโรงแรม HOFTEL ซึ่งเป็นผู้จัดงาน SEAHIS กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดในความทรงจำสำหรับภาคโรงแรม ดังนั้นจึงมีเรื่องให้พูดถึงมากมาย โดยหัวข้อเรื่องโควิดส่วนใหญ่ที่ SEAHIS โควิดจะเป็นเหมือนน้ำปลาในการปรุงอาหารไทย แต่ไม่ใช่รสชาติที่เอาชนะได้ เราจะมองข้ามโรคระบาดนี้เพื่อดูว่าอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และปัญหาในระยะยาวจะพัฒนาไปอย่างไร ทุกปีที่ SEAHIS ผู้เข้าร่วมงานกว่า 40% มาจากกลุ่มที่เป็นเจ้าของหรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านการบริการ ผู้พัฒนาโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ พวกเขาอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากในขณะนี้ และกำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกว่าจะปรับตัวอย่างไรอยู่รอดและประสบความสำเร็จ ซึ่ง SEAHIS จะมีคำตอบเหล่านั้นให้อย่างครบถ้วน” SEAHIS 2020 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท (Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.seahis.com หรือโทร +44 7771 762274 อีเมล์ [email protected]
17-11-20 11:25:03 | เปิดอ่าน 145 ครั้ง
Deliveringasia
หัวหิน ประเทศไทย – หากกำลังมองหาที่พักในช่วงวันหยุดยาว 19-22 พฤศจิกายนนี้อยู่ มาพักที่ “บันยัน ไทยแลนด์ หัวหิน” (Banyan Thailand Hua Hin) อาณาจักรสำหรับการพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกในวันหยุด กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ “STAY & PLAY” แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน เข้าพักระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายนนี้ ได้ทั้ง ที่พักวิลล่า 2 ห้องนอน ขนาดกว้างขวาง เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร รายล้อมด้วยธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ มีให้เลือกทั้งแบบมีสระว่ายน้ำส่วนตัว (Pool Villa) และติดสระลากูน (Pool Lagoon Access) พร้อมอาหารเช้า และฟรีค่าธรรมเนียมตีกอล์ฟ 2 รอบ ที่ “บันยันกอล์ฟคลับ” (Banyan Golf Club) สนามกอล์ฟระดับโลก ราคาเพียง 7,400 บาทเท่านั้น (2 คืน สำหรับ 2 ท่าน) หรือจะเลือกแพ็คเกจที่พัก + เรียนกอล์ฟขั้นพื้นฐานกับโปรกอล์ฟ John Wither นักกอล์ฟมืออาชีพของ PGA ที่ได้รับรางวัล “Best Professional Golf Coach in Asia Pacific” ของ Asian Golf นี่เป็นโอกาสที่โดดเด่นในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ความหลงใหลตลอดชีวิต ราคา 7,700 บาทต่อคน หรือ 8,700 บาทต่อ 2 ท่าน ส่วนใครที่ไม่เล่นกอล์ฟ ก็สามารถดื่มด่ำกับวันหยุดสุดสัปดาห์ได้กับโปรโมชั่น “Perfect Weekend” ในราคาเริ่มต้นเพียง 4,200 บาท สำหรับ 2 คืน และ 6,300 บาท สำหรับ 3 คืน (รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน) ขณะที่กรุ๊ปครอบครัว 4 ท่าน สามารถเข้าพักได้ในราคาสุดพิเศษ 6,400 บาท สำหรับ 2 คืน และ 9,600 บาท สำหรับ 3 คืน (รวมอาหารเช้าสำหรับ 4 ท่าน) สุดคุ้ม เมื่อเข้าพักที่ “บันยัน ไทยแลนด์ หัวหิน” จะได้รับ Banyan Privilege Club Program เพื่อใช้เป็นส่วนลดร้านอาหารชื่อดัง บีชคลับสุดชิก และกิจกรรมอื่น ๆ มากมายในเมืองหัวหิน จองเลยวันนี้! หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ [email protected] หรือโทร. 032 538 888 เว็บไซต์ www.banyanthailand.com
17-11-20 11:02:16 | เปิดอ่าน 127 ครั้ง
Deliveringasia
17-11-20 09:59:50 | เปิดอ่าน 115 ครั้ง
Centra by Centara Government Complex Hotel &am
ห้องอาหารเกาหลี คองจู โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เรากลับมาแล้วพร้อมกับโปรโมชั่นยอดฮิตตลอดกาล คุ้มค่า คุ้มราคากับโปรโมชั่นบาร์บีคิวปิ้งย่าง All-You-Can-Eat À la carte บุฟเฟต์มีให้เลือกทั้ง เนื้อวัว เนื้อหมู ซี่โครงหมู ไก่ ปลาแซลมอน ปลากระพง ปลาหมึก หมูสามชั้น หมักด้วยซอสเกาหลีที่มีความโดดเด่นด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ย่างบนเตาถ่านร้อนๆ และจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมีเมนูขึ้นชื่อต้นตำรับชาววังแสนอร่อยอย่าง “เจ้าหญิงนพเก้า” ที่เป็นเมนูยอดนิยมมาหลายปีและ “ไก่ทอดพริก” ที่ชื่นชอบของทุกคน “กุ้งห่อผักกาดแก้ว” เมนูเพื่อสุขภาพ ตามด้วยซุปกิมจิ ซุปสาหร่าย เต้าหู้ทอด และข้าวผัดกระเทียม ตบท้ายด้วยขนมหวานดั้งเดิม “น้ำอบเชยโรยด้วยเมล็ดสนและพุทราจีนแห้ง” ทุกเมนูเราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพและบริการชั้นเลิศ พิเศษ! คองจู ขอมอบส่วนลดพิเศษให้คนที่ชื่นชอบบาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลีจากปกติ 1,250 บาทสุทธิ เหลือเพียง 750 บาทสุทธิ ต่อท่านเท่านั้น รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์แบบไม่อั้น อร่อยได้ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำไม่จำกัดเวลาแ ถมราคายังสบายกระเป๋าขนาดนี้ รีบชวนเพื่อนและครอบครัวมาร่วมสังสรรค์ความสุขและความอร่อยร่วมกัน สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ห้องอาหารเกาหลี คองจู ชั้น 2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:30 น. – 14:00 น. สำหรับมื้อกลางวัน และ 17:30 น. – 22:00 น. สำหรับมื้อค่ำ โทร. 02 216 3700 ต่อ 20230
16-11-20 15:20:10 | เปิดอ่าน 132 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ขยายระยะเวลาต่อถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 ยืดระยะเวลาแห่งความสุขให้คนไทยได้เต็มอิ่มกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ “กิน ดื่ม ชิลล์” ในแพ็กเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสที่นักกิน นักดื่ม ไม่ควรพลาด พร้อมพักผ่อนแบบสบายๆ ในโรงแรมสุดหรูท่ามกลางบรรยากาศใจกลางมหานคร ที่ห้องดีลักซ์ คลาสสิก ปกติราคา 2,500 บาทสุทธิต่อคืนรวมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน และรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าห้องพักถึง 40% จ่ายจริงราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาทสุทธิเท่านั้น • สายกินต้องไม่พลาดกับเมนูเด่นน่าลิ้มลองประจำห้องอาหารเกาหลี คองจูที่คัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีโดยเชฟผู้ชำนาญอาหารต้นตำรับชาววัง อาทิ เจ้าหญิงนพเก้า ไก่ทอดพริก ซุปโสมไก่เกาหลี ซุปกิมจิ บิบิมบับ อื่น ๆ อีกมากมาย หรือจะชวนครอบครัวและแก๊งเพื่อนสนิทมารับประทานบาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี All-You-Can-Eat à la carte บุฟเฟต์ราคาพิเศษเพียง 650 บาทสุทธิต่อท่าน จากปกติ 850 บาทสุทธิ (ไม่รวมเครื่องดื่ม) • หรือจะเปิดประสบการณ์กับเมนูอาหารรสชาติเข้มข้นถึงใจจากห้องอาหารอิตาเลียน เทอราซซ่า ที่ห้องพักของคุณ ในโปรโมชั่นพิเศษเซ็ตเมนูสุดคุ้ม “A Night Together” เพียง 999 บาทสุทธิต่อท่าน โดยแต่ละคอร์สจะมีเมนูดังต่อไปนี้ เครื่องดื่มพิเศษ 1 แก้ว สลัดปูและพิสตาชิโอ เสิร์ฟพร้อมบรูสเกตต้ามะเขือเทศ ซุปฟักทองกุ้งย่างพร้อมขนมปังกรอบรสแกงกะหรี่ ปลากะพงอบ และตบท้ายด้วยเค้กช็อกโกแลตลาวา • หรือจะเลือกนั่งดื่มเคล้าเสียงเพลงเพราะๆ กับเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่เข้าร่วมแคมเปญ ที่ที แอท ล็อบบี้ และสตูดิโอ บาร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักดื่มต้องมาเช็คอินสักครั้ง ราคาเริ่มต้นที่ 180 บาทสุทธิ • และพักผ่อนด้วยบริการเหนือระดับใจกลางกรุงเทพฯ ที่ห้อง “ดีลักซ์ คลาสสิก” ฟรี! สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน (รวมอาหารเช้า) จองวันนี้ – 31 มกราคม 2564 และเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 31 มกราคม พ.ศ. 2564พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย เช่น การเช็คอินและเช็คเอาท์เวลาใดก็ได้ภายใน 24 ชั่วโมงของวันถัดไป พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับท่านที่ลงทะเบียนร่วมกับรัฐบาลผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เรียบร้อยแล้วนั้นรับสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกับโครงการของรัฐบาลรับ *E-Voucher เพิ่มขึ้นอีก มูลค่า 900 บาทสำหรับวันธรรมดา และ 600 บาทสำหรับวันสุดสัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลและโรงแรมฯ กำหนด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองได้ที่เบอร์ 081 858 5357 และ 02 216 3700 ต่อ 20633
16-11-20 13:58:53 | เปิดอ่าน 136 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
ภูเก็ต, ประเทศไทย – ซีไนน์ โฮเทลเวิร์คส์ (C9 Hotelworks) บริษัทผู้นำด้านการวิจัยธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ เปิดเผยข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของ “ภูเก็ต” ช่วงไฮซีซั่นปี 2563 นี้ ที่ยังคงไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ อันเนื่องมากจากการรื้อถอน ‘ภูเก็ตโมเดล’ (Phuket Model) ของภาครัฐ และการให้ความสำคัญของรัฐบาลในการใช้กรุงเทพฯ เป็นประตูสู่นานาชาติเพียงแห่งเดียว ส่งผลกระทบมหาศาลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นในวงกว้าง ซีไนน์ โฮเทลเวิร์คส์ ระบุข้อมูลเปรียบเทียบปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาว่า จากข้อมูลของท่าอากาศยานไทย (ทอท.) พบว่า ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีผู้โดยสาร 121,530 คนเดินทางมายังภูเก็ตโดยเครื่องบิน หรือมากกว่า 4,000 คนต่อวัน โดยส่วนหนึ่งของจำนวนนี้รวมผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและนักธุรกิจ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับปี 2562 ที่รวมนักเดินทางต่างชาติ เข้ามายังเกาะภูเก็ตสูงกว่าปี 2563 ถึง 5 เท่า ในขณะที่ช่วงฤดูท่องเที่ยว หรือ ไฮซีซั่น (High Season) ที่ปกติตัวเลขจะพุ่งสูงขึ้นในช่วง 6 เดือน (เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน) ซึ่งช่วงไฮซีซั่นของปีที่แล้วมีมากกว่า 1 ใน 3 ของอุปสงค์ต่อปี จำนวนผู้โดยสารขาเข้าทั้งในและต่างประเทศที่สนามบินมีจำนวนมากกว่า 9 ล้านคนในปี 2562 สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่า นักท่องเที่ยวกว่าครึ่งหนึ่งของภูเก็ตหลั่งไหลเข้ามาในช่วงหกเดือนนี้ และช่วงฤดูท่องเที่ยวเป็นผลกระทบที่สำคัญทางเศรษฐกิจของภูเก็ต ด้านข้อมูลอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยว ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในส่วนประสมทางการตลาด โดยที่ระยะเวลาการเข้าพักโดยเฉลี่ยของโรงแรมที่นำโดยลูกค้ากลุ่มคนในประเทศ (domestic market) ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.8 วัน ในขณะที่ผ่านมานักเดินทางชาวต่างชาติจะมีจำนวนมากกว่าสองเท่า สิ่งนี้หมายความว่า อุปสงค์ของโรงแรมจะลดลงอย่างมากในภาคที่พักทั้งหมดของเกาะ ทั้งนี้ ปัจจุบันอัตราการเข้าพักเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 10% และพุ่งสูงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ในโรงแรมระดับบน เนื่องจากนักเดินทางในประเทศให้ความสนใจกับข้อเสนอที่ถูกลงของโรงแรมระดับบนหรือลักชัวรี่ ส่งผลให้ที่พักในระดับกลางและชั้นประหยัด (budget hotel) ที่เป็นตลาดที่ใหญ่กว่า ประสบปัญหาจำนวนผู้เข้าพักลดลง รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กและธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นยังทรุดหนักอีกด้วย บิล บาร์เน็ต กรรมการผู้จัดการ ซีไนน์โฮเทลเวิร์คส์ (C9 Hotelworks) “ตอนนี้เกือบสองเดือนแล้วในกรอบเวลาดังกล่าว สิ่งที่เห็นได้ชัดคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรักษาช่วงไฮซีซั่น เจ้าของโรงแรมในปี 2564 จะถูกบังคับให้ต่อสู้กับเดือนที่มีการซื้อขายต่ำที่สุดในอดีตของปีภายในเดือนพฤษภาคม ด้วยแนวโน้มที่น่ากลัวเหล่านี้ เรากำลังคาดการณ์การสูญเสียงานจำนวนมาก และการปิดกิจการเนื่องจากไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เกิดการระบาด ซึ่งความต้องการภายในประเทศที่ถูกจำกัดก็ไม่สอดคล้องการจำนวนอุปทานในภูเก็ต ซึ่งมี จำนวนที่พักที่จดทะเบียนในปัจจุบันและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมีขนาด 90,267 ห้องในโรงแรมและสถานประกอบการท่องเที่ยว 1,773 แห่ง ตั้งแต่โครงการระดับกลาง ระดับบน และลักซัวรี่ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 25% ของจำนวนห้องทั้งหมด” อนึ่ง ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งในภูเก็ตได้ตั้งความหวังในช่วงไฮซีซั่นไว้ที่ “ภูเก็ตโมเดล” ที่ขณะนี้ถูกยกเลิกไปแล้วนั้น เพื่อเปิดทางให้กับวีซ่านักท่องเที่ยวพิเศษ (STV) ซึ่งมุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาว หรือกลุ่มนักเที่ยวเที่ยวจากตลาด “Snowbird” ในฤดูหนาวจากยุโรปเหนือและรัสเซีย หลายโรงแรมในภูเก็ตจึงเบนเข็มเข้าสู่โปรแกรม Alternative State Quarantine (ASQ) โดยโรงแรมในภูเก็ต 17 แห่งได้รับการอนุมัติ ขณะที่ 21 แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา โดยผู้ประกอบการเหล่านี้ต่างดำเนินการทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำให้ที่พักมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ ASQ ก่อนที่โครงการดังกล่าวถูกปิดตัวลงในภูเก็ตอีกครั้งเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลไทยได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นจุดเข้าออกเพียงแห่งเดียวสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศในจำนวนจำกัด บิล บาร์เน็ต แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ไม่ชัดเจนคือตรรกะของรัฐบาลต่อนโยบายการรื้อถอนโครงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะภูเก็ต อย่าง "ภูเก็ตโมเดล" ซึ่งในที่สุดก็ล้มเหลวในการเปิดตัว ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องได้รับความเชื่อมั่นจากมาตรฐานสากล เช่น มัลดีฟส์ เกาะที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับภูเก็ต ซึ่งในเดือนตุลาคมจุดหมายปลายทางดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง 21,514 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน (ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวมัลดีฟส์) เกาะใกล้เคียงอีกแห่งหนึ่ง ได้แก่ สิงคโปร์ มีกำหนดจะเปิด Overseas Travel Bubble ภายในเดือนนี้ไปยังฮ่องกง Hong Kong (SAR) “การสูญเสียช่วงไฮซีซั่นนี้จะยิ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเจ้าของธุรกิจของเกาะและการดำรงชีวิตของผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ ด้วยขนาดที่แท้จริงของจำนวนห้องพักของโรงแรมจึงไม่สามารถอยู่ได้เฉพาะกับนักท่องเที่ยวในประเทศ (domestic market) ราคาตั๋วเครื่องบินที่ถูกลง หรือโดยการเพิ่มวันหยุดราชการ!”
16-11-20 13:09:08 | เปิดอ่าน 136 ครั้ง
Deliveringasia
InterContinental Bangkok has been rated as ASIA’S LEADING CITY HOTEL, THAILAND’S LEADING HOTEL, and THAILAND’S LEADING BUSINESS HOTE in this year’s World Travel Awards 2020. The World Travel Awards brand, currently celebrating its 27th anniversary, is recognised globally as the ultimate hallmark of excellence across all key sectors of the travel, tourism and hospitality industries. The voting process is online and a yearlong communications campaign encourages global participation. The votes come from qualified executives working within travel and tourism and from the consumer travel buyer. Business Traveller magazine has ranked InterContinental Bangkok at number two as the BEST BUSINESS HOTEL IN THAILAND in its Asia-Pacific Awards 2020. The annual poll, now in its 29th year, marks the best in the region’s travel and hospitality industry as voted by 30,000-plus individuals who are frequent travellers. Although there hasn’t been much travelling this year, readers still voted for their favourite airlines, hotels and airports. A voting poll was sent to Business Traveller’s Asia-Pacific subscribers between April and June, and market research company Business Intelligence independently compiled the results. InterContinental Bangkok is situated right in the heart of the Ratchaprasong area, the core of Bangkok’s business and commercial districts. Nearby are many international companies, numerous embassies, and top-flight medical facilities. The banqueting, meeting and convention facilities are amongst the city’s most spacious and versatile. The hotel has 19 function rooms, the largest an elegant Grand Ballroom accommodating up to 1,000 guests for cocktail style events, weddings and similar occasions. The hotel’s dedicated exhibition area takes in a spacious hall with capacity of up to 2,000 visitors and exhibitors. For more information, please call +66 (0) 2656 0444
13-11-20 18:54:30 | เปิดอ่าน 161 ครั้ง
InterContinental Bangkok
สมุทรปราการ, 11 พ.ย. 63 - โรงแรมโนโวเทล สุวรรรภูมิ แอร์พอร์ต เปลี่ยนบาร์เงียบที่ปิดให้บริการชั่วคราวจากสถานการณ์ช่วงล็อกดาวน์ เป็นแกลอรี่อาร์ตแสงไฟนีออนสีสะดุดตา ให้บาร์กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ผ่านนิทรรศการภาพ “The Silence Project” โดยคุณแก๊ป - เทพรักษ์ จันทร์อำนวยชัย ร่วมกับโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต และบริษัทแคนนอน ประเทศไทย จำกัด นำเสนอภาพเมืองกรุงเทพฯในอีกมุมมองตั้งแต่ช่วงเริ่มล็อกดาวน์จนถึงสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ผ่านภาพถ่ายสไตล์นีออนที่สะท้อนสีสันผ่านการตีความของศิลปิน และสื่อถึงบรรยากาศของเมืองกรุงเทพฯ ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย ทั้งในแง่การเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตของผู้คน สังคม เมืองและการปรับตัวที่เกิดขึ้นในชั่วขณะหนึ่งในกรุงเทพฯและพื้นที่อื่น ๆ ทั่วไป นิทรรศการภาพถ่าย “The Silence Project” จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. ที่เอเทรี่ยม เล้าจน์ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต สามารถชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพ มอบให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
12-11-20 18:56:54 | เปิดอ่าน 125 ครั้ง
Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel
นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนขวา) ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี (คนกลาง) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ให้เกียรติมาเปิดการประชุมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคประชาชนชี้แจงนโยบาย “ยกระดับบัตรทอง 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่” ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
12-11-20 16:52:07 | เปิดอ่าน 145 ครั้ง
Centra by Centara Government Complex Hotel &am
เทรนด์ออกกำลังกายลงทุนกับร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้ากำลังมาแรง สำหรับผู้ใหญ่สูงวัยที่กำลังมองหาสถานที่ดี ๆ กว้างขวาง พร้อมอุปกรณ์ครบครันทันสมัย แวะมาได้ที่ดิ โอลิมปิค คลับ แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆ สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปี หรือผู้สูงอายุ “Senior Class Package” ที่ให้คุณได้เลือกเรียนระหว่างสองคลาส ได้แก่ • Aqua Exercise for Senior เวลา 60 นาที การออกกำลังกายในสระน้ำเหมาะสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้ออักเสบส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อลดอาการบาดเจ็บขณะออกกำลังกาย สร้างความยืดหยุ่น ให้การคาร์ดิโอที่เพิ่มความสดชื่นในการออกกำลังในน้ำ • Yoga for Senior เวลา 60 นาที การออกกำลังกายด้วยโยคะ ที่ปรับประยุกต์ท่วงท่าให้ง่าย ช่วยสร้างความสมดุลของจิตใจ และการยึดเหยียดร่างกายไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะออกกำลังกายในน้ำ สร้างความยืดหยุ่น และความสดชื่น ะยะเวลา 60 นาที เพื่อเสริมสร้างความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน ทั้งแพ็กเกจราคาเพียง 3,424 บาทสุทธิ ใช้ได้ถึง 8 ครั้ง ระยะเวลา 60 วัน อยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้ อย่ารอช้าโทรเลย 02 147 5858 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดิ โอลิมปิค คลับ แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ เปิดบริการทุกวัน 06:00 น. – 22:00 น. โทร. 02 147 5858
11-11-20 16:02:00 | เปิดอ่าน 117 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
ดิ โอลิมปิค คลับ แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ชวนน้อง ๆ มาออกกำลังกายพร้อมความสนุกกับ Kid Class แพ็กเกจ กิจกรรมสนุกสนานเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงมีให้น้อง ๆ ได้เลือกสนุก 2 คลาส ได้แก่ 1. Circuit for Kid น้อง ๆ จะได้ทำกิจกรรมออกกำลังกายตามฐานต่าง ๆ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างง่ายที่ได้ประโยชน์ในเรื่องการออกกำลังแบบคาร์ดิโอและแอโรบิคในขั้นพื้นฐานรวมถึงการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ภายในเวลา 60 นาที 2. SH’BAM การออกกำลังกายด้วยการเต้นประกอบกับเสียงเพลงด้วยท่าเต้นแบบง่ายไม่ซับซ้อน สนุกสนานทั้งจังหวะดนตรีแบบแอโรบิก แจ็ส ฮิปฮอป ฟังก์ ลาตินอเมริกัน และบัลเลต์ ภายใน 60 นาที คลาสออกกำลังกายสนุกกับแพ็กเกจสุดคุ้ม Kid Class Package สำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปี ราคาเพียง 3,210 บาทสุทธิ เท่านั้น สามารถใช้ได้ 12 ครั้ง ระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่สมัครแพ็กเกจ รีบชวนเพื่อน ๆ มาออกกำลังกายที่ ดิ โอลิมปิค คลับ แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ กันด่วน! สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดิ โอลิมปิค คลับ แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ เปิดบริการทุกวัน 06:00 น. – 22:00 น. โทร. 02 147 5858
11-11-20 11:12:47 | เปิดอ่าน 124 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
สร้างสรรค์ธุรกิจเบเกอรี่ ก้าวสู่การเป็นสุดยอดเชฟ เอาใจผู้ที่รัก ชื่นชอบการทำขนมเค้ก และขนมอบ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย ได้จัด “หลักสูตรการทำขนมเค้ก และขนมอบมืออาชีพขั้นสูง” เป็นการเรียนรู้ศิลปะการทำขนมเค้กและขนมอบ เรียนรู้การทำช็อคโกแลต พร้อมด้วยการตกแต่งที่เข้มข้นและครอบคลุมเทคนิคในการทำขนม ลงรายละเอียดในทุกขั้นตอน อัดแน่นด้วยความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดการทำขนมอบเบเกอรี่ได้อีกหลากหลายเมนู ให้ได้มาตรฐานตามหลักของการทำเบเกอรี่ เพื่อสามารถนำไปประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านสามารถทำเค้ก รสชาติอร่อยหน้าตาสวยงาม ที่ขายในร้านอาหารหรู ๆ และในโรงแรมระดับ 5 ดาว ได้มากกว่า 9 ชนิด รวมถึงขนมอบที่ทำได้ยาก และไม่ค่อยมีผู้ถ่ายทอดความรู้ในประเทศไทย เรียนรู้เทคนิคและเพิ่มทักษะการทำเค้ก ให้สวยงามมีเอกลักษณ์ โดยหลักสูตรดังกล่าวเปิดให้จองเข้าร่วมอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และมีการอบรมระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 เนื้อหาของหลักสูตร “การทำขนมเค้ก และขนมอบมืออาชีพขั้นสูง” ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ประกอบไปด้วย Chocolate Work Decorations, Macarons with Variety Filling, Charlotte Russe Dessert, Concord Cake, Chocolate Mousse, Confection Pate de Fruits ,Marshmallow, Strawberry Jam, Galette Puff Almond Cream, Lemon Meringue Éclair Sandwich Cream Caramel, Cream Caramel Mousse, Dark Chocolate Mousse, Chocolate Tart, Caramel Mousse, Milk Chocolate Mousse หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีพื้นฐานด้านการทำเบเกอรี่เบื้องต้น ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (อบรมเฉพาะวันเสาร์ 8 วัน) ณ วิทยาลัยดุสิตธานี โดยมีค่าใช้จ่าย 42,900 บาทต่อท่าน หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวข้างต้นรวมเอกสารการสอน ชุดเชฟ อุปกรณ์ และวัตถุดิบตลอดการอบรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองโปรแกรมกรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 อีเมล [email protected] หรือ Line:@dusit.edu
10-11-20 16:48:19 | เปิดอ่าน 113 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี
นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนขวา) ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี (คนกลาง) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ให้เกียรติมาเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และการบรรยายวิชาการ เรื่อง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ” สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
10-11-20 13:37:54 | เปิดอ่าน 141 ครั้ง
Centra by Centara Government Complex Hotel &am
เซบาสเตียน บาแซ็ง (Sébastien Bazin) ประธานกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร แอคคอร์ (Accor) ให้ทรรศนะดังนี้: “ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่สามชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวของธุรกิจในช่วงฤดูร้อน เราได้ผ่านช่วงวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดมาแล้ว แต่ตลาดหลักๆ ของเรายังคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากมาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพื่อต่อสู้กับวิกฤตการณ์ มีเพียงตลาดจีนเท่านั้นที่รายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและคาดว่าจะฟื้นตัวกลับสู่ช่วงก่อนเกิดวิกฤตอย่างรวดเร็ว ในช่วงที่สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนขณะนี้ วินัยการปรับตัวและการควบคุมต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ เราได้ปฏิรูปองค์กรของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คล่องตัวมากขึ้น และมุ่งเน้นไปที่ตลาดและกลุ่มตลาดที่ทำกำไรและมีแนวโน้มที่ดีที่สุด เราได้กำลังจัดสรรแหล่งรายได้เพิ่มเติมทั้งในโรงแรมและในโปรแกรมสมาชิกของเรา ความพยายามเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและดำเนินการตามแผนการพัฒนาบริษัทที่เรามุ่งมั่นต่อไป" รายได้รวมในไตรมาสที่สาม ปี 2563 อยู่ที่ 329 ล้านยูโร ลดลง 68.7% ตามรายงาน และลดลง 63.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบของวิกฤตด้านสุขภาพ RevPAR ลดลง 62.8% ในไตรมาสที่สามของปี 2563 ซึ่งดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากไตรมาสที่สองอันยากลำบาก (RevPAR ลดลง 88.2%) ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของธุรกิจในทุกภูมิภาคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดยุโรปในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตามการชะลอตัวของแขกที่เดินทางมาเพื่อการพักผ่อน ในช่วงที่มีประกาศข้อจำกัดใหม่หลังจากสิ้นเดือนสิงหาคม ส่งผลให้การฟื้นตัวลดลงในเดือนกันยายน ในไตรมาสที่สามของปี 2563 แอคคอร์ได้เปิดโรงแรมทั้งหมด 57 แห่ง รวมเป็นจำนวนห้องพัก 7,800 ห้อง ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าพอใจและสอดคล้องกับไตรมาสแรก (58 โรงแรม และ 8,000 ห้อง) ทั้งนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 ทางบริษัทมีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 750,135 ห้อง (5,121 โรงแรม) และมีโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาทั้งสิ้น 208,000 ห้อง (1,192 โรงแรม) โดย 75% อยู่ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 โรงแรมในเครือ 90% หรือกว่า 4,600 โรงแรม ได้กลับมาเปิดให้บริการ
10-11-20 12:57:50 | เปิดอ่าน 119 ครั้ง
Accor
10-11-20 12:34:41 | เปิดอ่าน 174 ครั้ง
Centra by Centara Government Complex Hotel &am
09-11-20 18:25:36 | เปิดอ่าน 134 ครั้ง
โรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์
เดอะซเลท (The Slate) ลักซัวรี่ดีไซน์รีสอร์ตริมทะเล คว้ารางวัล Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นรีสอร์ทยอดนิยมในประเทศไทยอันดับที่ 20 โดยรางวัล Condé Nast Traveler Readers ’Choice Awards เป็นรางวัลที่จัดขึ้นมายาวนานและมีชื่อเสียงที่สุดรางวัลหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับการโหวตจากผู้อ่าน Condé Nast Traveler มากกว่า 715,000 คน เดอะซเลท ตั้งอยู่บนหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบ One-one-a-kind ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นอาร์ตอยู่ทุกอณู ทั้งการตกแต่งและการบริการที่ผสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ภายใต้คอนเซ็ปต์สถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “เหมืองแร่ดีบุก” ซึ่งเป็นตำนานต้นกำเนิดของที่แห่งนี้ บวกรวมกับฝีมือนักออกแบบร่วมสมัยระดับโลกอย่าง Bill Bensley ที่เนรมิตให้ “เดอะซเลท” กุมหัวใจผู้มาเยือนได้อยู่หมัดตั้งแต่ก้าวแรก ให้บริการห้องสวีททั้งหมด 177 ห้อง ไปจนถึงพูลวิลล่า (Pool Villa) อีก 7 หลัง ล้วนตกแต่งอย่างประณีตและครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะ Amenity ที่เป็นแบรนด์ของ “เดอะซเลท” เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสง่างามและศิลปะสมัยใหม่ มาพักที่ “เดอะซเลท” ไม่มีคำว่าน่าเบื่อ นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลอันเงียบสงบและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าพักเลือกเพลิดเพลินมากมาย อาทิ Cocoon Spa สปาสวรรค์แห่งการผ่อนคลายที่อยู่กลางสวนทรอปิคอล อบอวลด้วยไอดินกลิ่นต้นไม้ที่เขียวขจีของธรรมชาติ สระว่ายน้ำ 3 สระ ฟิตเนสสตูดิโอ คิดส์คลับ (Tin Box Kids’ club) คลาสทำอาหารไทย (Moo’s Kitchen) ร้านขายของแต่งบ้านและของที่ระลึก (Stockroom and Blue Diamond Book) และศูนย์ดำน้ำลึก PADI โดยทุกกิจกรรมจะแฝง “ศิลปะ” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของรีสอร์ต รวมถึงการรังสรรค์ศิลปะด้านอาหารของห้องอาหารและบาร์ทั้ง 7 แห่งของ “เดอะซเลท” นับเป็นไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ สำรองแพ็คเกจหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 076-327-006 อีเมล์ [email protected] หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.theslatephuket.com/
08-11-20 22:27:00 | เปิดอ่าน 150 ครั้ง
Deliveringasia
เดอะซเลท (The Slate) ลักซัวรี่ดีไซน์รีสอร์ตริมทะเล คว้ารางวัล Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นรีสอร์ทยอดนิยมในประเทศไทยอันดับที่ 20 โดยรางวัล Condé Nast Traveler Readers ’Choice Awards เป็นรางวัลที่จัดขึ้นมายาวนานและมีชื่อเสียงที่สุดรางวัลหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับการโหวตจากผู้อ่าน Condé Nast Traveler มากกว่า 715,000 คน เดอะซเลท ตั้งอยู่บนหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบ One-one-a-kind ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นอาร์ตอยู่ทุกอณู ทั้งการตกแต่งและการบริการที่ผสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ภายใต้คอนเซ็ปต์สถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “เหมืองแร่ดีบุก” ซึ่งเป็นตำนานต้นกำเนิดของที่แห่งนี้ บวกรวมกับฝีมือนักออกแบบร่วมสมัยระดับโลกอย่าง Bill Bensley ที่เนรมิตให้ “เดอะซเลท” กุมหัวใจผู้มาเยือนได้อยู่หมัดตั้งแต่ก้าวแรก ให้บริการห้องสวีททั้งหมด 177 ห้อง ไปจนถึงพูลวิลล่า (Pool Villa) อีก 7 หลัง ล้วนตกแต่งอย่างประณีตและครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะ Amenity ที่เป็นแบรนด์ของ “เดอะซเลท” เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสง่างามและศิลปะสมัยใหม่ มาพักที่ “เดอะซเลท” ไม่มีคำว่าน่าเบื่อ นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลอันเงียบสงบและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าพักเลือกเพลิดเพลินมากมาย อาทิ Cocoon Spa สปาสวรรค์แห่งการผ่อนคลายที่อยู่กลางสวนทรอปิคอล อบอวลด้วยไอดินกลิ่นต้นไม้ที่เขียวขจีของธรรมชาติ สระว่ายน้ำ 3 สระ ฟิตเนสสตูดิโอ คิดส์คลับ (Tin Box Kids’ club) คลาสทำอาหารไทย (Moo’s Kitchen) ร้านขายของแต่งบ้านและของที่ระลึก (Stockroom and Blue Diamond Book) และศูนย์ดำน้ำลึก PADI โดยทุกกิจกรรมจะแฝง “ศิลปะ” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของรีสอร์ต รวมถึงการรังสรรค์ศิลปะด้านอาหารของห้องอาหารและบาร์ทั้ง 7 แห่งของ “เดอะซเลท” นับเป็นไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.theslatephuket.com/
08-11-20 20:04:29 | เปิดอ่าน 129 ครั้ง
Thai Hospitality News
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท เป็นเจ้าภาพจัดงาน “โกลว์เฟสต์กระบี่” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในงานมีกิจกรรมหลายหลาย เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 – 22.00 น. อาทิ กิจกรรมโยคะ ร่วมวิ่งบนหาดทรายระยะทาง 3 กิโลเมตร และผ่อนคลายไปกับบรรยากาศแห่งความสุขและเสียงเพลงอันไพเราะภายใต้แสงจันทร์หน้าหาดคลองม่วง การจัดงานโกลว์เฟสต์กระบี่ เป็นการจัดงานที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร กลุ่มผู้ร่วมให้การสนับสนุนหรือหุ้นส่วนของการจัดกิจกรรมได้อุทิศแรงกาย แรงใจ และให้การสนับสนุนงานในครั้งนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดในราคาต้นทุนเท่านั้น เพื่อต้องการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและได้ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะมอบให้โรงเรียนบ้านคลองม่วงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน งานโกลว์เฟสต์กระบี่ ยังได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ทุกการซื้อบัตร 1 ใบของท่าน จะเป็นการร่วมปลูกป่าโกงกาง 1 ต้น เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่น ขณะนี้ บัตรเข้าร่วมงานวิ่งได้จำหน่ายไปหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีบัตรผ่านเข้าร่วมงานจำหน่ายในราคา 250 บาท ซึ่งสามารถใช้ผ่านเข้างาน, ใช้สระว่ายน้ำ Breeze Pool และบาร์, เข้าร่วมกิจกรรมโยคะ, พายเรือคายัคและแพดเดิลบอร์ด นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรจะได้รับผ้าบัฟ และคูปองแลกอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท บัตรผ่านมีจำหน่ายหน้างานตั้งแต่เวลา 14.00 น. หรือสามารถซื้อบัตรล่วงหน้าได้ทาง Facebook Messenger ข้อมูลเพิ่มเติม www.glowfestkrabi.com และ Facebook: glowfestkrabi
04-11-20 17:58:53 | เปิดอ่าน 168 ครั้ง
MBK Hotels & Tourism Co.,Ltd.
“คามาลายา เกาะสมุย” ฉลองครบรอบ 15 ปี ชวนคนไทยมาสัมผัสสวรรค์แห่งเวลเนสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก “คามาลายา เกาะสมุย” หรือ Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa ฉลองครบรอบ 15 ปี ชูความสำเร็จแบรนด์รีสอร์ทเพื่อสุขภาพในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก จัดโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุดถึง 70% พร้อมเปิดตัวโปรแกรมใหม่ “บิวตี้ แอนด์ โกลว์” (Beauty & Glow) แพ็คเกจสุดคุ้มค่าที่จะช่วยให้ได้พบกับความงามผ่านการผ่อนคลายและบำบัดที่แท้จริง “คามาลายา เกาะสมุย” อาณาจักรเวลเนสกลางเกาะสมุย เนรมิตขึ้นเมื่อปี 2005 โดย จอห์น และ คาริน่า สจ๊วต (John & Karina Stewart) ผู้ก่อตั้งที่หลงใหลในความเงียบ สงบ และการบำบัดด้วยการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ โดยนำเสนอแนวคิดรีสอร์ทสุขภาพสำหรับการพักผ่อนวันหยุดที่แท้จริง ผ่านประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผสานศาสตร์การบำบัดจากตะวันออกและตะวันตก เข้ากับธรรมชาติที่สวยงามน่าทึ่ง อาหารเพื่อสุขภาพเลิศรส รวมถึงโปรแกรมเฉพาะที่มีเลือกแตกต่างกันถึง 16 โปรแกรม ตั้งแต่การดีท็อกซ์ไปจนถึงการควบคุมน้ำหนักที่เหมาะสม (Detox and Ideal Weight to Relaxation) การจัดการความเครียดและความเหนื่อยหน่าย (Anti-Stress and Burnout) การเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับ การปรับสมดุลทางอารมณ์และไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพ (Emotional Balance or Healthy Lifestyle) อายุรเวทแพทย์แผนจีน ธรรมชาติบำบัด โยคะซีนเนอร์จี้ (Yoga Synergy) โปรแกรมเพิ่มภูมิคุ้มกัน (Immunity & Resilience) และทรีตเมนต์ออกแบบเองได้อีกมากกว่า 100 รายการ ยังมีชั้นเรียนออกกำลังกายให้บริการฟรีทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น พิลาทิส โยคะ ไคกง ไทชิ สมาธิ แอโรบิคในน้ำ และคลาสตัวต่อตัว ฯลฯ ภายใต้บรรยากาศรีสอร์ทบนเนินเขามีมองเห็นทะเลอ่าวไทยแบบพาโรน่าม่า และมีชายหาดส่วนตัวที่เงียบสงบ รายล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ บวกรวมกับความสง่างามที่เรียบง่ายของการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่มีองค์ประกอบของหินแกรนิตโบราณ ลำธารไหลเอื่อยพาดกลางรีสอร์ท ตกแต่งด้วยสิ่งทอเอเชียและชิ้นงานศิลปะที่คัดสรรมาอย่างดี ห้องพักแบบสวีทและวิลล่าขนาดกว้างขวาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย หรูหรา และครบครัน เรียกได้ว่า เป็นสวรรค์สำหรับการพักผ่อนพร้อมฟื้นฟูสุขภาพและจิตใจที่ไม่เหมือนใคร ในโอกาสสุดพิเศษนี้ “คาลามายา เกาะสมุย” ชวนคนไทยมาสัมผัส “สวรรค์แห่งคนรักสุขภาพบนเกาะสมุย” คืนความอ่อนเยาว์และความงามให้ชีวิต ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพและทรีทเมนต์บำบัดร่างกาย พร้อมดื่มด่ำกับธรรมชาติรายล้อม ทั้งวิวภูเขาเขียวขจี และวิวทะเลอ่าวไทยแบบพาโรนาม่า กับ โปรโมชั่น “Kamalaya’s 15th Birthday” ลดสูงสุด 70% สำหรับผู้ที่จองและเข้าพักภายในเดือนพฤจิกายนนี้ ราคาเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทต่อคืน ส่วนผู้ที่สำรองห้องพักภายในเดือนพฤศจิกายน แต่เข้าพักภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 จะได้รับส่วนลดสูงสุด 60% ราคาเริ่มต้น 3,800 บาทต่อคืน โปรโมชั่นนี้ยังเพิ่มความคุ้มค่าด้วยส่วนลดอีก 45% สำหรับค่าอาหาร ค่าทรีทเมนท์ และบริการรถรับส่งจากสนามบินเกาะสมุย และสามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “Expat Bonus” ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งจะทำให้ประหยัดได้มากขึ้น สำหรับผู้ที่อยากเปล่งประกายทั้งภายในและภายนอก สุขภาพดี มีความสุข และสวยขึ้น! พบกับ โปรแกรมใหม่ “บิวตี้ แอนด์ โกลว์” (Beauty & Glow) แพ็คเกจสุดคุ้มค่าที่จะช่วยให้ได้พบกับความงามผ่านการผ่อนคลายและบำบัดที่แท้จริง โดย “คามาลายา” ได้รวมเอาศาสตร์จากการวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการรักษาแบบโบราณเข้าด้วยกัน เช่น การนวดหน้าท้องชิเนจัง (Chi Nei Tsang) ศาสตร์นวดไทย-จีนที่จะช่วยบรรเทาความตึงเครียดผ่านท้อง การฝังเข็มที่ใบหน้าเพื่อกระตุ้นช่องพลังงานในร่างกายคลายความเมื่อยล้า การทำลิมฟาติก เดรนเนจ เธอราพี (Lymphatic Drainage Theraphy) การบำบัดเน้นไปที่ระบบไหลเวียนน้ำเหลืองทำให้ผิวดูเปล่งประกายมีชีวิตชีวา รวมไปถึงการทำทรีทเมนท์ดูแลผิวหน้าแบบพิเศษ ควบคู่ไปกับการฝึกโยคะใบหน้า และการฝึกหายใจแบบปราณายามะ เพื่อช่วยลดความเครียดและทำให้จิตใจและร่างกายของกลับสู่สมดุล และคำแนะนำด้านอาหารเฉพาะบุคคลที่เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสวยงามที่เปล่งประกายจากภายใน แลดูกระจ่างใสในทุกระดับ โปรแกรมบิวตี้ แอนด์ โกลว์ ประกอบด้วย อาหารเพื่อสุขภาพ และความงาม 3 มื้อต่อวัน เครื่องดื่มทุกชนิด (ยกเว้นเครื่องดื่มนำเข้าจากต่างประเทศและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) รถรับส่งไป-กลับจากสนามบินสมุย การเข้ารับคำปรึกษาทางด้านโภชนาการพร้อมคู่มือการดูแลตัวเองต่อที่บ้าน การเข้ารับคำปรึกษาเพื่อประเมินผลตอนจบโปรแกรม การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bio-impedance Analysis) อาหารเสริมสมุนไพร และการรักษา การใช้บริการสระว่ายน้ำ สระแช่ตัว ถ้ำอบสมุนไพร ศูนย์ฟิตเนส และคลาสโยคะ การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามตารางกิจกรรมเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมที่จัดไว้ และ เวลเนสกิ๊ฟแพ็ค 1 ชุด ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 49,369 บาท (3 คืน), 73,011 บาท (5 คืน) และ 89,498 บาท (7 คืน) สำรองห้องพักหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 077 429 800 อีเมล์ [email protected] หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kamalaya.com “คามาลายา เกาะสมุย” 102/9 หมู่ 3 ถนนแหลมเส็ต ตำบลหน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140 รูปภาพเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ลิงก์ Click Here หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.kamalaya.com/media Username: media Password: kamalaya สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: สุนิสา (จูบี้) Delivering Asia Communications โทร. 087 690 1620 อีเมล์ [email protected]
04-11-20 15:16:35 | เปิดอ่าน 159 ครั้ง
Deliveringasia
เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย นางสาวฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดี ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรม “วดธ. ร่วมใจบริจาคโลหิต” ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ ของวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายขององค์การอนามัยโลกและความต้องการใช้โลหิตที่ยังขาดแคลนอยู่ โดยโลหิตทุกยูนิตที่ได้ในครั้งนี้จะถูกเก็บไว้ในธนาคารเลือดเพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราชต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 - 3 อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th
03-11-20 18:28:35 | เปิดอ่าน 156 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี
MULTI AWARD-WINNING THAI FOOD FRANCHISE ENTREPRENEUR FORESEES MAJOR OPPORTUNITIES FOR THAI CULINARY CONCEPTS POST COVID-19 Thailand franchise pioneer and Exquisine Global Managing Partner, Trevor MacKenzie predicts spike in demand for singular Thai culinary concepts across Asia BANGKOK, THAILAND Pioneering Thai food entrepreneur, Trevor MacKenzie, is predicting a major change in how Thai cuisine is sold and marketed around the world as demand for single culinary concepts fast outstrips traditional formats - offering great export opportunities for Thai food concepts overseas. Say goodbye to large in-depth sharing menus, says the entrepreneur behind the Mango Tree and COCA Restaurants international franchise success stories that number 71 outlets across the region in 15 countries, and hello to quick service, on-the-go dining that focuses on a single culinary offering. “It has been coming for a few years but has been greatly accelerated by Covid-19 where speed and specialization are the new nutrients of growth,” said Exquisine Global managing partner, Trevor MacKenzie. “There are huge new opportunities now for Thai brands focusing on singular items to embrace a franchise model – and we are looking to take new Thai food brands across Asia. “Specialist items have been the root of Thailand’s culinary heritage for years that first saw food carts gathering to sell in the Phra Nakhon districts of Bangkok. This is street food, where vendors only sell Khao Kaa Moo, Guay Jap and Khao Man Gai for example and of course noodles, and this is the source of our inspiration.” The award-winning culinary impresario, who has won four top franchise entrepreneur accolades in Thailand and consulted to the Ministry of Commerce and Department of Business Development, saw and prepared for the trend and tiered the Mango Tree brand two years ago. He created the Mango Tree Kitchen concept focusing on Krapao and Khao Man Gai, and currently has 13 Kitchen formats currently in operation in Japan and China. The suki hotpot brand COCA is undergoing a similar tiering process currently. “We developed Mango Tree Kitchen as a result of feedback from our franchise partners and we will grow this considerably. But there are other opportunities too with desserts for example. Who has not fallen in love with Mango Sticky Rice? The quick-service, single-item outlet is a really hot space and Thai food is ideally placed to expand rapidly in the coming years across Asia and build their businesses by adopting a franchise model.” Mr MacKenzie is actively looking for other Thailand-based culinary brands to take overseas – ones that are specialists in a single product – and ones that have ambitions to grow. “The game is changing. Authentic flavours and organic ingredients are important but they are a given. What is new is how regional markets have matured and embraced Thai food as an option eaten by urban residents across Asia’s capitals and secondary cities multiple times each week,” said Mr MacKenzie. Other brands in Mango Tree’s brand tiers are the flagship Mango Tree modern dining concept; Mango Tree Bistro, which is a younger, more casual after work hangout format with cocktails; Mango Tree Caf, which is are fun, cosy formats typically found in shopping malls; Mango Tree Kitchen, inspired by Thai street food’ and Mango Tree Grab & Go kiosks both found at airports and other transit hubs. Mango Tree and COCA Restaurants are almost all back open and continue to grow at a rate of one opening per month. Five new outlets opened before Covid lockdowns and another three opened subsequently, including COCA Park in Shenzhen last week. The award-winning group also continues to win accolades across all formats – such as Mango Tree Guangzhou, which last month won a Michelin Plate for the second year running.
03-11-20 15:39:23 | เปิดอ่าน 155 ครั้ง
Deliveringasia
โปรโมชั่นเลขสวยแห่งปีต้องไม่พลาด โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จัดโปรโมชั่น “11.11 Singles Day” ร่วมกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่รัฐบาลช่วยสนับสนุน 40% สำหรับห้องพักให้กับทุกโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อสำรองห้องพักระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2563 และเข้าพักในโรงแรมระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 2,400 บาทสุทธิ จ่ายจริงเพียง 1,440 บาทสุทธิ เท่านั้น พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน นอกจากนี้โรงแรมปทุมวัน ปทุมวัน ปริ๊นเซส ยังมอบสิทธิประโยชน์ดีๆ ให้แก่ผู้เข้าพัก อาทิเช่น สามารถเข้าพักได้ก่อนเวลาเช็คอินและเช็คเอาท์หลังเวลาปกติ มอบส่วนลด 20% เฉพาะค่าอองาหารสำหรับที่ห้อาหารภายในโรงแรม (ยกเว้นภัตตาคารปิงไทย-แต้จิ๋ว ปิงฮอตพอตและทัตซึมิ) ฟรี Wi-Fi 30+ Mbps อย่ารอช้ารีบสำรองห้องพักได้ที่เว็บไซต์ของโรงแรมฯ ได้โดยตรง www.pprincess.com หรือ 02 216 3700
03-11-20 15:24:35 | เปิดอ่าน 169 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
Grand Hyatt Erawan Bangkok is delighted to present “Grand Orchestra Night” in collaboration with the Thai Youth Fund, an international award-winning youth orchestra under the baton of esteemed conductor Akkarawat Paye Srinarong. Elevate a Grand dining experience with an unforgettable night of music on November 13 at the Hotel lobby. All proceeds will go to charity to assist with multiple projects benefiting underprivileged youth. This event will be a night of happiness and excitement with plenty of delightful food and drinks to celebrate. Tickets are on sale now for THB 2,990 net per person and include an International Buffet Dinner at The Dining Room with one sparkling wine welcome drink. To make the night extra special, our special Dinner and Stay offer, for THB 3,990 net per person (with government campaign, THB2,394nett), also includes a one-night stay in a Grand King Room. For this memorable night, we have aligned with STEINWAY & SONS, the finest piano makers in the world. Handmade with the greatest care and best materials, Steinway pianos are world renowned for their premium sound since 1953. We would like to extend a special thanks to all our other sponsors that are a part of this grand event: Baker & McKenzie, Acqua Panna, Studio Temple, Dok Bua Ku, Triton, and Italasia. Seating is limited. Please visit https://www.hyatterawanshop.com/product/grand-orchestra/ and buy your ticket now or contact the hotel directly at 02 254 1234. This is a magical evening that will linger in your memory for a lifetime.
30-10-20 15:00:08 | เปิดอ่าน 186 ครั้ง
Grand Hyatt Erawan Bangkok
โอเชียนแมน ประเทศไทย เป็นการแข่งขันว่ายน้ำซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของการแข่งขันว่ายน้ำโอเชียนแมนระดับโลก กำหนดระยะทางในการแข่งขัน 3 ระยะ ได้แก่ 10 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 2 กิโลเมตร และการแข่งว่ายน้ำระยะทาง 1 กิโลเมตรสำหรับเด็ก ในปี 2562 การแข่งขันโอเชียนแมน ประเทศไทยจัดขึ้นที่หาดคลองม่วง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท และในปี 2563 โอเชียนแมน ประเทศไทย จะจัดขึ้นที่หาดคลองม่วง บริเวณหน้าโรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท อีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ในปีที่แล้ว มีนักว่ายน้ำกว่า 500 คนจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันโอเชียนแมนที่เต็มไปด้วยความท้าทายและสนุกสนาน โดยมีเด็กจำนวนมากลงแข่งด้วย แต่ไม่มีเด็กจากโรงเรียนบ้านคลองม่วงได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันเนื่องจากปัญหาทางการเงินและขาดทักษะการว่ายน้ำที่เพียงพอ ในการแข่งขันโอเชียนแมน ประจำปี 2563 โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ทมอบโอกาสให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองม่วง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ โดยในเดือนมกราคมโรงแรมฯ สนับสนุนเงินจำนวน 30,000 บาท ผ่านแคมเปญ GoGetFunding เพื่อจัดหาแว่นว่ายน้ำ หมวก ชุดว่ายน้ำ และค่าสมัครให้กับเด็กๆ และโรงแรมฯ ยังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ครูสอนว่ายน้ำ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมโครงการด้วย ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โรงแรมฯ สนับสนุนการฝึกซ้อมของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองม่วง จำนวน 15 คน เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้เด็กๆ มีความมั่นใจ เพิ่มพูนทักษะความสามารถสำหรับการลงแข่งขันว่ายน้ำในทะเล โดยมีเป้าหมายเพื่อการลงแข่งว่ายน้ำของเด็กในระยะทาง 1 กิโลเมตร มร. อูร์ส ลีนฮาร์ด ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาค (ภาคใต้) กล่าวว่า “แม้ว่าโอเชียนแมนจะเป็นโครงการเพื่อชุมชนที่ท้าทายที่สุดโครงการหนึ่งที่โรงแรมเคยดำเนินการมา แต่ก็เป็นโครงการที่มีคุณค่ามาก การได้มีโอกาสติดตามและเฝ้าดูความก้าวหน้าของเด็กนักเรียน และได้เห็นพวกเขาประสบความสำเร็จทำให้พวกเราทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความทุ่มเทและสนับสนุนจากโรงเรียนคลองม่วง คุณครูสมศักดิ์ฯ ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน และทีมฟิตเนสและสันทนาการของโรงแรมฯ” นักเรียนจำนวน 12 คน เข้าร่วมการแข่งขัน และ 12 คนสามารถเข้าเส้นชัยในระยะทาง 1 กิโลเมตร นับเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งหากย้อนนึกว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถว่ายน้ำในทะเลเช่นนี้ได้ ติดตามชมการเดินทางของทีมจูเนียร์โอเชียน ได้ที่: https://youtu.be/910FB6ogY6M
30-10-20 10:15:33 | เปิดอ่าน 158 ครั้ง
MBK Hotels & Tourism Co.,Ltd.
โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 บริหารโดยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ชวนพักผ่อนอย่างปลอดภัย มีสไตล์ใจกลางกรุงเทพกับแพ็กเกจกักตัวทางเลือกหรือ ASQ สุดคุ้มค่า หลังจากผ่านการตรวจประเมินโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) หรือ ASQ โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมแล้ว โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 พร้อมเสนอตัวเป็นสถานที่กักตัวทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังเดินทางกลับจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย ด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีมาตรฐานระดับสากล ลูกค้าจะอุ่นใจกับบริการที่ดีที่สุดจากโรงแรม นอกจากนี้ยังได้รับการดูแล การคัดกรอง การกักตัวเฝ้าระวังอาการ การตรวจหาเชื้อจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการของโรงพยาบาลคู่สัญญาตลอดระยะเวลาที่กักตัว ราคาสุทธิเริ่มต้นที่ 49,500 บาทต่อแพ็กเกจต่อการเข้าพัก 16 วัน 15 คืนต่อ 1 ท่าน โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 นำเสนอแพ็กเกจ ASQ ที่หลากหลาย ได้แก่ • ห้อง Chic กว้าง 32 ตารางเมตร ราคาสุทธิ 49,500 บาท • ห้อง Urban กว้าง 32 ตารางเมตรพร้อมวิวกรุงเทพ ราคาสุทธิ 54,500 บาท • ห้องสูท Stylish suite กว้าง 60 ตารางเมตรมีห้องพักผ่อนแยกออกไป ราคาสุทธิ 89,000 บาท • ห้องสูท Savvy suite กว้าง 142 ตารางเมตรพร้อมลานระเบียงด้านนอกและอ่างจากุซชี่ ราคาสุทธิ 135,000 บาท • ห้องสูท Ultra Savvy suite กว้าง 112 ตารางเมตรแบบ 2 ห้องนอนพร้อมระเบียงด้านนอก ราคาสุทธิ 165,000 บาท ทุกแพ็กเกจมาพร้อมกับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบ ได้แก่ บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็น แบบเซ็ททุกวันโดยเลือกจากอาหารไทย เอเชีย ตะวันตก อาหารเจหรือมังสวิรัติ บริการน้ำดื่ม ชาและกาแฟ บริการเสื่อโยคะจัดให้เมื่อมีการร้องขอ โทรทัศน์แอลซีดีชนาด 42 นิ้วพร้อมช่องโทรทัศน์หลากหลาย ฟรีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการพื้นที่พักผ่อนที่สระว่ายน้ำ ส่วนลด 20% อาหารและเครื่องดื่มและบริการซักรีดและสมาชิกแมริออท บอนวอยสามารถสะสมคะแนนได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าพักยังจะได้รับการบริการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญา เช่น บริการรถลิมูซีนแบบฆ่าเชื้อรับส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินนานาชาติดอนเมืองสู่โรงแรมฯ บริการตรวจโควิด-19 (RT-PCR) 2 ครั้งในพื้นที่ที่โรงแรมฯ จัดหาให้ บริการตรวจเช็คอุณหภูมิ 2 ครั้งต่อวัน บริการสื่อสารทางไกลทางการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพให้บริการที่โรงแรมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าพักเพิ่มเติมราคา 32,000 บาทสุทธิต่อผู้ใหญ่ 1 ท่านและ 25,000 บาทสุทธิต่อเด็ก 1 ท่าน (ต่ำกว่า 12 ปี) เข้าพักต่อห้องสูงสุดไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ห้องหรือผู้ใหญ่ 2 ท่านและเด็ก 1 ท่านหากเข้าพักในห้องสูท ราคาห้องสูท Ultra Savvy suite สำหรับ 2 ท่านรวมบริการตรวจทางการแพทย์และอาหารทุกมื้อ ผู้เข้าพักต้องจ่ายเต็มจำนวนในขั้นตอนการจองห้องพัก กรุณาดูข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม ด้วยทำเลทองใจกลางถนนสุขุมวิท โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพพร้อมต้อนรับทุกท่านกลับบ้านอย่างอบอุ่น มีสไตล์ ให้บริการห้องพักและห้องสูทพร้อมเทคโนโลยีทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและอาหารรสเลิศ ปลอดภัยด้วยมาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพระดับสากลโดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาที่พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการเข้าพักของท่าน ดูรายละเอียดแพ็กเกจกักตัวทางเลือกหรือ ASQ ต่าง ๆ ของโรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท ได้ที่ http://bit.ly/ASQAloftBangkok หากต้องการจองแพ็กเกจ กรุณาติดต่อคุณอุมาพร โทรศัพท์ 095 391 0824 คุณวิศรุดา โทรศัพท์ 081 334 3093 โทรศัพท์ 02 207 7000 หรืออีเมล [email protected]
29-10-20 19:21:21 | เปิดอ่าน 204 ครั้ง
Aloft Bangkok - Sukhumvit 11
โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ขยายระยะเวลาต่อถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 ยืดระยะเวลาแห่งความสุขให้คนไทยได้เต็มอิ่มกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ “กิน ดื่ม ชิลล์” ในแพ็กเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสที่นักกิน นักดื่ม ไม่ควรพลาด พร้อมพักผ่อนแบบสบายๆ ในโรงแรมสุดหรูท่ามกลางบรรยากาศใจกลางมหานคร ที่ห้องดีลักซ์ คลาสสิก ปกติราคา 2,500 บาทสุทธิต่อคืนรวมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน และรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าห้องพักถึง 40% จ่ายจริงราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาทสุทธิเท่านั้น • สายกินต้องไม่พลาดกับเมนูเด่นน่าลิ้มลองประจำห้องอาหารเกาหลี คองจูที่คัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีโดยเชฟผู้ชำนาญอาหารต้นตำรับชาววัง อาทิ เจ้าหญิงนพเก้า ไก่ทอดพริก ซุปโสมไก่เกาหลี ซุปกิมจิ บิบิมบับ อื่น ๆ อีกมากมาย หรือจะชวนครอบครัวและแก๊งเพื่อนสนิทมารับประทานบาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี All-You-Can-Eat à la carte บุฟเฟต์ราคาพิเศษเพียง 650 บาทสุทธิต่อท่าน จากปกติ 850 บาทสุทธิ (ไม่รวมเครื่องดื่ม) • หรือจะเปิดประสบการณ์กับเมนูอาหารรสชาติเข้มข้นถึงใจจากห้องอาหารอิตาเลียน เทอราซซ่า ที่ห้องพักของคุณ ในโปรโมชั่นพิเศษเซ็ตเมนูสุดคุ้ม “A Night Together” เพียง 999 บาทสุทธิต่อท่าน โดยแต่ละคอร์สจะมีเมนูดังต่อไปนี้ เครื่องดื่มพิเศษ 1 แก้ว สลัดปูและพิสตาชิโอ เสิร์ฟพร้อมบรูสเกตต้ามะเขือเทศ ซุปฟักทองกุ้งย่างพร้อมขนมปังกรอบรสแกงกะหรี่ ปลากะพงอบ และตบท้ายด้วยเค้กช็อกโกแลตลาวา • หรือจะเลือกนั่งดื่มเคล้าเสียงเพลงเพราะๆ กับเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่เข้าร่วมแคมเปญ ที่ที แอท ล็อบบี้ และสตูดิโอ บาร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักดื่มต้องมาเช็คอินสักครั้ง ราคาเริ่มต้นที่ 180 บาทสุทธิ • และพักผ่อนด้วยบริการเหนือระดับใจกลางกรุงเทพฯ ที่ห้อง “ดีลักซ์ คลาสสิก” ฟรี! สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน (รวมอาหารเช้า) จองวันนี้ – 31 มกราคม 2564 และเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 31 มกราคม พ.ศ. 2564พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย เช่น การเช็คอินและเช็คเอาท์เวลาใดก็ได้ภายใน 24 ชั่วโมงของวันถัดไป พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับท่านที่ลงทะเบียนร่วมกับรัฐบาลผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เรียบร้อยแล้วนั้นรับสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกับโครงการของรัฐบาลรับ *E-Voucher เพิ่มขึ้นอีก มูลค่า 900 บาทสำหรับวันธรรมดา และ 600 บาทสำหรับวันสุดสัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลและโรงแรมฯ กำหนด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองได้ที่เบอร์ 081 858 5357 และ 02 216 3700 ต่อ 20633
28-10-20 10:19:05 | เปิดอ่าน 142 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
อีกหนึ่งรางวัลแห่งความสำเร็จของโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส รางวัล Agoda’s 2020 Customer Review Awards ที่แสดงให้เห็นถึงเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยม ด้วยเรทรีวิว 8.9 คะแนน กับการให้บริการชั้นเลิศทั้งในด้านห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวก และอาหารคับคุณภาพ เมื่อพูดถึงการห้องพักออนไลน์ อโกด้า คือหนึ่งในเอเจนซี่ท่องเที่ยวรายใหญ่เป็นที่รู้จักระดับโลกที่ให้บริการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซึ่งมีโรงแรมให้บริการมากกว่า 2.5 ล้านโรงแรม และได้รับรีวิวจากนักท่องเที่ยวสูงสุดถึง 35 ล้านรีวิวในทุกๆ ปี การบริการที่ดี ความสะดวกสบาย ความสะอาดและปลอดภัยคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสำคัญในทุกก้าวระหว่างการท่องเที่ยว ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สำคัญนอกเหนือชีวิตประจำวันที่ได้พบเจอ ที่ควรค่าแก่การแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงประสบการณ์ที่น่าค้นหาเหล่านี้ คะแนนรีวิวจากนักท่องเที่ยวจึงถือเป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันว่า โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ยังคงมีมาตรฐานการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับ 5 ดาว
28-10-20 09:40:14 | เปิดอ่าน 133 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เมื่อเร็วๆ นี้ เอ็กเซคคิวทีฟเชฟ แพทริค วิทที้ จากลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปาคว้าตำแหน่งสุดยอดเชฟผู้พิชิต (อาหารเมดิเตอร์เรเนียน) จากรายการเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย ซึ่งเมนูเด็ดที่เชฟแพทริครังสรรค์ขึ้นโดยใช้ปลาหมึกยักษ์เป็นวัตถุดิบหลัก และเอาชนะใจกรรมการ ได้แก่ สามสหายแห่งท้องทะเล, หมึกยักษ์สองใจ, โอเชียนทวิสต์ และทะเลหวาน ได้กลายมาเป็นเมนูยอดนิยมที่ห้องอาหารซี สกายแล้ว ห้องอาหารซี สกาย เปิดให้บริการสำหรับแขกที่พักในโรงแรมและลูกค้าทั่วไป ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 ลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา ยินดีมอบส่วนลด 30% สำหรับทุกเมนูของสุดยอดเชฟผู้พิชิต ให้คุณได้ลิ้มลองอาหารรสเลิศริมทะเลท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม ห้องอาหารซี สกาย เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.30 น. – 22.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 075 607 100
27-10-20 15:50:10 | เปิดอ่าน 137 ครั้ง
MBK Hotels & Tourism Co.,Ltd.
กรุงเทพฯ 27 ตุลาคม 2563 - ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านบริหารจัดการโรงแรมในภูมิภาคเอเชีย ร่วมลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับบริษัท รัตนากร แอสเซท จำกัด บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย เพื่อรับบริหารโครงการใหม่สามแห่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศไทย การร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดให้บริการยู บีชคลับแห่งแรกของโลก ที่หาดนาจอมเทียน ยูทูแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และชามา ฮับแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่หาดวงศ์อมาตย์ บริษัท รัตนากร แอสเซท จำกัด ได้มอบหมายให้ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เป็นผู้บริหารจัดการโครงการแห่งใหม่ทั้งสามแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อบริหารจัดการบีชคลับและโรงแรมดังกล่าวที่มีการลงนามร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ ยู บีช คลับ และยูทู จะได้รับการออกแบบโดยยู สตูดิโอ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยจะเป็นแบรนด์บีชคลับ และโรงแรมภายใต้เครือ ยู โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจด้านการบริการของ ยู กรุ๊ป บริษัทที่เน้นการออกแบบตกแต่งระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยฟิลลิปป์ สตาร์ค ดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และจอห์น ฮิชค็อกซ์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยแนวคิดยกระดับการใช้ชีวิตผ่านการพักผ่อนในพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ ยู บีชคลับ ได้รับการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์เพื่อเป็นหนึ่งในบีชคลับอันดับต้นๆ ของโลก จะเป็นบีชคลับแห่งแรกของโลกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นริมชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของเมืองพัทยา ติดกับโรงแรมอมารี จอมเทียน พัทยา ที่ให้บริการห้องพักทั้งหมด 400 ห้อง ปัจจุบันโรงแรมแห่งนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยู บีชคลับและอมารี จอมเทียน พัทยา จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (mixed-use) ริมทะเล ที่ประกอบไปด้วยศูนย์การค้าและพื้นที่จัดกิจกรรม มีกำหนดเปิดให้บริการในปีพ.ศ. 2567 นอกจากนี้ยูทู และชามา ฮับ จะได้รับการพัฒนาเป็นสองโรงแรมแบรนด์คู่ (dual-branded) ที่ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกัน ริมหาดวงศ์อมาตย์ โดยโรงแรมทั้งสองแบรนด์จะมอบบริการและประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในแต่ละแบรนด์ให้กับแขกผู้เข้าพัก ยูทู พัทยา จะได้รับการพัฒนาเป็นโรงแรมที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 100 ห้อง ที่นำเอาอิทธิพลจากท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตกแต่งภายในล็อบบี้ โดยจัดแสดงดนตรีจากดีเจประจำพัทยา และผลงานศิลปะจากศิลปินชาวพัทยา มุ่งเป้ามอบประสบการณ์เข้าพักที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม อาทิ สกายล็อบบี้ ห้องอาหารและห้องประชุมที่เปิดโอกาสให้เห็นวิวจากมุมสูง รูฟท็อป พูล บาร์ การแสดงดนตรีจากดีเจทุกวัน บริการทำเล็บ และการออกวิ่งรับอรุณ นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเติมความสดชื่นในการออกกำลังกายกลางแจ้ง และเปิดโอกาสให้สัมผัสประสบการณ์ออกสำรวจสถานที่รอบๆโรงแรม โรงแรมภายใต้แบรนด์ยูทูจึงเป็นแบรนด์ผู้นำที่มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ชาญฉลาด สนุกกับการทำความรู้จักสิ่งใหม่ๆ และชื่นชอบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ชามา ฮับ พัทยา เป็นโรงแรมที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 250 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ ล็อบบี้ที่ให้บริการพื้นที่นั่งทำงานร่วมกัน (co-working space) บริการอาหารว่างสำหรับซื้อและนำกลับ (grab-and-go) และห้องพักแบบอพาร์ทเมนต์ ที่แขกผู้เข้าพักสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ในห้องพักให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทำงาน สังสรรค์ รับประทานอาหาร และนอนพักผ่อน โรงแรมแห่งนี้จะผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นเข้ากับการออกแบบที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้แขกผู้เข้าพักได้สัมผัสกับเสน่ห์ของพื้นที่รอบๆ ที่พัก ปัจจุบันออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีโรงแรมภายใต้แบรนด์ ชามา ฮับ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อยู่สองแห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ที่เมืองฉางชุน และแห่งที่สองตั้งอยู่ที่เมืองไหโขว่ ประเทศจีน ซึ่งสองโครงการนี้มีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงกลางปีพ.ศ. 2564 นายดักลาส มาร์เทล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “พัทยานับเป็นจุดหมายปลายทางในดวงใจของพวกเราเสมอ และที่แห่งนี้ก็เป็นจุดกำเนิดของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เมื่อ50 ปีก่อน ด้วยการก่อตั้งโรงแรมแห่งแรก ที่เปิดให้บริการอยู่จนถึงปัจจุบันและประสบความสำเร็จด้วยดีอย่างอมารี พัทยา และโอโซ่ นอร์ธ พัทยา ที่เปิดให้บริการแห่งใหม่ล่าสุด ตั้งตระหง่านอยู่เคียงข้างอมารี พัทยา ด้วยประสบการณ์ในการขยายเครือข่ายและบริหารจัดการโรงแรมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมายาวนานกว่า 50 ปี ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป สร้างสรรค์แบรนด์โรงแรมใหม่ๆ และขยายเครือข่ายไปยังจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท รัตนากร แอสเซทในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสนำเสนอโรงแรมภายใต้แนวคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมด้วยโรงแรมภายใต้แบรนด์ยูแห่งแรกๆ ที่จะเปิดให้บริการในพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย” นายจักรรัตน์ เรืองรัตนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัตนากร แอสเซท จำกัด กล่าวว่า “นับตั้งแต่การลงนามในสัญญาบริหารจัดการโรงแรมร่วมกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ปใน ปีที่ผ่านมา เราติดต่อพูดคุยและรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทีมงานของออนิกซ์ฯ อย่างต่อเนื่อง และรู้สึกประทับใจในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์และดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวมายังโรงแรมในเครือออนิกซ์ฯ ที่เปิดให้บริการในพัทยา รวมถึงจุดหมายปลายทางอื่นๆ ในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ จากการที่เราเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตในอนาคต เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตร ทางธุรกิจกับออนิกซ์ฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาโรงแรมที่มีแนวคิดและประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ ที่จะเปิดให้บริการภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ได้แก่ ยู บีชคลับ ยูทู และชามา ฮับ ที่เปิดโอกาสให้เราได้ร่วมงานกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และยู กรุ๊ป อย่างใกล้ชิด นายริช มิลลาร์ รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยู กรุ๊ป กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะร่วมเปิดให้บริการยู บีชคลับ แห่งแรกของโลก พร้อมด้วยโรงแรมยูทูแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในเขตพัทยาเหนือ เป้าหมายหลักของยู (Yoo) คือ การยกระดับชีวิตผ่านการออกแบบตกแต่งและสร้างพื้นที่ชุมชนที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิต จากการร่วมมือกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป พันธมิตรด้านการบริหารจัดการโรงแรมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบริษัท รัตนากร แอสเซท จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีวิสัยทัศน์ที่เราต้องการร่วมงานด้วย เรามั่นใจได้ว่าการเปิดให้บริการโรงแรมทั้งสามแห่ง ในภูมิภาคนี้จะประสบความสำเร็จได้ด้วยดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสสำหรับการร่วมมือครั้งต่อไปในอนาคตอันใกล้”
27-10-20 15:44:56 | เปิดอ่าน 177 ครั้ง
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป
นายศักดา กาญจนวนาวัลย์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผนึกกำลังจิตอาสาร่วมกันนำอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ของใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค ส่งมอบให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 สำหรับกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวัน และการมอบของใช้จำเป็นต่อสถานสงเคราะห์นั้น วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา เดินหน้าจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้วอย่างต่อเนื่อง และยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นการส่งมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม และยังถือเป็นการปลูกฝังด้านจริยธรรมอันดีให้กับนักศึกษารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรอีกด้วยเช่นกัน โดยนอกเหนือจากการมอบทุนการศึกษาและของใช้จำเป็นแล้ว จิตอาสาของวิทยาลัยยังได้ร่วมกันจัดเตรียมเมนูอาหารกลางวัน นั้นคือข้าวผัดอเมริกัน และชานมไข่มุก ปรุงโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และการจัดการโรงแรม ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นำมาจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารและสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ มาจากการตั้งกล่องรับบริจาคของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยทั้งสิ้น www.dtc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 - 3 อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th
26-10-20 14:49:21 | เปิดอ่าน 149 ครั้ง
วิทยาลัยดุสิตธานี
ห้องอาหารเกาหลี คองจู โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เรากลับมาแล้วพร้อมกับโปรโมชั่นยอดฮิตตลอดกาล คุ้มค่า คุ้มราคากับโปรโมชั่นบาร์บีคิวปิ้งย่าง All-You-Can-Eat a la carte บุฟเฟต์มีให้เลือกทั้ง เนื้อวัว เนื้อหมู ซี่โครงหมู ไก่ ปลาแซลมอน ปลากระพง ปลาหมึก หมูสามชั้น หมักด้วยซอสเกาหลีที่มีความโดดเด่นด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ย่างบนเตาถ่านร้อนๆ และจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมีเมนูขึ้นชื่อต้นตำรับชาววังแสนอร่อยอย่าง “เจ้าหญิงนพเก้า” ที่เป็นเมนูยอดนิยมมาหลายปีและ “ไก่ทอดพริก” ที่ชื่นชอบของทุกคน “กุ้งห่อผักกาดแก้ว” เมนูเพื่อสุขภาพ ตามด้วยซุปกิมจิ ซุปสาหร่าย เต้าหู้ทอด และข้าวผัดกระเทียม ตบท้ายด้วยขนมหวานดั้งเดิม “น้ำอบเชยโรยด้วยเมล็ดสนและพุทราจีนแห้ง” ทุกเมนูเราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพและบริการชั้นเลิศ พิเศษ! คองจู ขอมอบส่วนลดพิเศษให้คนที่ชื่นชอบบาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลีจากปกติ 850 บาทสุทธิ(เฉพาะอาหาร) เหลือเพียง 650 บาทสุทธิ ต่อท่านเท่านั้น อร่อยได้ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ โปรโมชั่นอร่อยเลือกสั่งได้แบบไม่อั้นไม่จำกัดเวลาแถมราคายังสบายกระเป๋าขนาดนี้ รีบชวนเพื่อนและครอบครัวมาด่วนก่อนหมดโปรโมชั่น สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ห้องอาหารเกาหลี คองจู ชั้น 2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:30 น. – 14:00 น. สำหรับมื้อกลางวัน และ 17:30 น. – 22:00 น. สำหรับมื้อค่ำ โทร. 02 216 3700 ต่อ 20230
22-10-20 14:18:48 | เปิดอ่าน 165 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เชฟจิออดาโน รอซซินี หรือ เชฟโจ และทีมเชฟที่มากความสามารถนำเสนอเมนูอิตาเลียนที่คุ้นเคย เพิ่มเติมรสชาติความเข้มข้น อร่อยยั่วยวนให้ทุกท่านติดใจในรสชาติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบอาหารทะเลเราจัดเต็มทุกเมนู อาทิเช่น สลัดปูอะโวคาโด สปาเกตตี้กุ้งแม่น้ำ และพาสต้าเส้นดำกับเนื้อปูและหอยเชลล์ เป็นต้น และอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของเชฟโจอีกเมนูนั้นคือพิซซ่า เนื่องในโอกาสที่เราเปิดห้องอาหารอีกครั้งขอแนะนำพิซซ่าน้องใหม่คือ “พิซซ่าหน้ากะเพรากุ้ง” รับรองรสชาติต้องถูกปากถูกใจทุกคนแน่นอน และเพื่อฉลองก้าวแรกให้กับเมนูใหม่ของห้องอาหารฯ ห้องอาหารอิตาเลียน เทอราซซ่าขอมอบส่วนลด 40 % สำหรับทุกเมนูอาหารและเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์ ให้แก่ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563 นอกจากนี้เรายังเปิดตัวเครื่องดื่มม็อกเทลตัวใหม่ (เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์) สีสันสดใส “ยูนิคอร์น” ที่คุณต้องไม่พลาดเพียง 140 บาทสุทธิ และอย่าลืมแวะมาเพลิดเพลิดยามเย็นกับเครื่องดื่มหลากหลายรวมทั้งไวน์ในราคาแค่ 150 บาทสุทธิต่อแก้วเท่านั้น ห้องอาหารเทอราซซ่าเป็นห้องอาหารที่คุณจะได้สัมผัสในบรรยากาศที่เป็นกันเองเพลิดเพลินสนุกสนานกับการได้รับประทานอาหารนอกบ้านและอร่อยไปกับเมนูใหม่มากมายในราคาที่น่าสนใจไม่แพงอย่างที่คิด เหมาะที่จะชวนทั้งครอบครัวและเพื่อนสนิทมารับประทานอาหารร่วมกันแบ่งปันความอร่อยแบบไม่ซ้ำ ห้องอาหารของเรายังมีห้องที่เหมาะสำหรับการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอีกด้วย สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ห้องอาหารอิตาเลียน เทอราซซ่า ชั้น 8 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:00 น. – 22:00 น. โทร 02 216 3700 ต่อ 20818
22-10-20 11:48:34 | เปิดอ่าน 161 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เป็นอีกครั้งที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสได้รับรางวัลทรงคุณค่าในปี พ.ศ. 2563 กับรางวัล Haute Grandeur Hotel Awards โรงแรมฯ ได้เข้าชิงและชนะรางวัลทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ - Best General Manager on a Global Level - Best Activity Hotel in Asia - Best Restaurant Hotel in Thailand รางวัล Haute Grandeur Global Awards เป็นรางวัลชั้นนำระดับโลก ที่ยกย่องและให้รางวัลแก่โรงแรมชั้นนำที่มีความโดดเด่นโดยพิจารณาจากการตอบรับและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ โดยทั่วไปโรงแรมที่ได้รับรางวัลนี้ จะถูกรับรองว่าเป็นโรงแรมที่ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมโรงแรม พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้า และขอขอบคุณแขกทุกท่านที่ไว้ใจเข้ามาใช้บริการที่โรงแรมและโหวตให้โรงแรมฯ ได้รับเกียรตินี้
22-10-20 11:26:55 | เปิดอ่าน 144 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 คุณอาทร วนาสันตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็ม บี เค แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด และ มร.สเตฟาน ไฮซ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสเข้ารับรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ประเภท สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ และการบริหารแผนงานและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในสถานประกอบการ
22-10-20 11:15:40 | เปิดอ่าน 139 ครั้ง
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
THAILAND’S MANGO TREE AND COCA RESTAURANTS BRANDS RETOOL GLOBAL FRANCHISE BUSINESS BY LAUNCHING CULINARY RETAIL SPACES Restaurant group packages up many of its closest guarded culinary secrets in retail strategy aimed at domestic diners and frequent visitors to Thailand who cannot currently visit with borders closed BANGKOK, THAILAND Mango Tree and COCA Restaurants, two Thailand-based franchise success stories that have grown to a total of 71 restaurants across the region, are setting a new benchmark for Asia’s F&B market by introducing dedicated culinary retail spaces into all outlets. The two restaurant chains, one the renowned Thai Mango Tree brand and the other the wildly popular Chinese hotpot chain COCA, are for the first time lifting the lid on some of their most closely guarded culinary secrets as the company continues create opportunities in the new market conditions. The newly launched Market Place corners in each outlet will sell a wide range of sauces and snacks, as diners and outside visitors are encouraged to take a little piece of Thailand home with them and experience the group’s time honoured culinary flavours in the comfort of their own abodes. “Borders remain closed so many people can’t travel to Thailand, the fourth largest tourism destination in the world and one truly loved for its food. So, we are unveiling some of our closest guarded recipes, encouraging customers to try them at home and keep the dream alive of their next trip to Thailand when they can travel again,” said Mango Tree and COCA Restaurants Managing Partner, Trevor MacKenzie. “We also need to be nimble to the needs of the market and look at new ways of generating revenue. So, we are leveraging the very heart of our business – the consistently original tastes in our cuisine – and bringing that into the retail space,” Mr MacKenzie added. “It’s a logical brand extension for us.” Pioneered in the Bangkok outlets and extending to all 10 countries’ in which the two restaurant franchise powerhouses operate throughout Asia, Market Place is divided up into several different categories. These are led by ‘We Prep, You Cook’ meal kits which offer cooking sets of fresh raw ingredients, sauces and spices; dried sets for dishes such as tom yam and phad thai; ready to use sauces, that just need protein and fresh vegetables adding, such as the iconic COCA Suki sauce, gaeng kiew wan (green curry) and gaeng ped (red curry) and gaeng massaman (southern curry). Drinks to go include cold brew teas such as lemongrass and the famous Thai milk tea, while snacks include durian chips, salmon skin tom yam and mango sticky rice, ideal to eat right away or as gift sets. The launch of Market Place follows other highly successful innovations this year for the restaurant group, with the launch of delivery services by its own team of bike riders who can service to the same standards and deliver an equivalent price as its restaurants. Mango Tree and COCA Restaurants have now opened all of their restaurants in Asia as demand increases and brand loyalty becomes a key differentiating factor in future growth. “In many ways we are returning to our roots,” said Mr MacKenzie. “Original and high-quality food is at the core of what we deliver and we are looking to reach new market segments while retain the loyalty of existing ones.” For further information and high-resolution photography, please contact: Trevor MacKenzie Managing Director Exquisine System (Mango Tree & COCA Restaurants Worldwide) Tel: +668 1550 3150 E-mail: [email protected] Website: www.exquisinethai.com Notes to Editors The Mango Tree group is a dynamic, innovative and fast-growing company that has a vision to bring authentic Thai cuisine with a creative twist to the world, and to plant a Mango Tree in every major world city. At the vanguard of the global Thai food explosion, the Mango Tree group comprises the Mango Tree, Mango Tree Bistro and Mango Tree Cafe brands, as well as Coca, the contemporary steamboat suki concept. The group's heritage dates back to 1957, when Khun Srichai Phanphensophon opened the first Coca restaurant in Surawong, launching the suki trend in Thailand. The pioneering spirit continued when the group's CEO and celebrity chef Pitaya Phanphensophon, Srichai's son, opened the first Mango Tree restaurant in the heart of Silom in 1994. Today, the group operates more than 71 restaurants and cafes in 15 countries in Asia and the Middle East. Part cultural ambassador and part culinary innovator, Mango Tree has charted a course to become the premier global Thai cuisine brand, delivering quality Thai cuisine, stylish design, and intuitive
20-10-20 13:55:00 | เปิดอ่าน 150 ครั้ง
Deliveringasia