Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
อิ่มเอมผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ กับกิจกรรมวันเด็กของวิทยาลัยดุสิตธานี
เป็นประจำทุกปีที่เมื่อถึงวันเด็กคราวใด แผนกกีฬาและกิจกรรม ศูนย์พัฒนานักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ที่จะต้องจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยเดียวกันกับวิทยาลัยดุสิตธานี บ้านใกล้เรือนเคียงกันจนเป็นเหมือนเพื่อนสนิท
ปีนี้ก็เช่นกัน เมื่อวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ที่ผ่านมา แผนกกีฬาและกิจกรรม ศูนย์พัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ก็ได้ไปจัดกิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์เช่นเคย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีของการเป็นผู้ให้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ
ทางแผนกจึงทำการเปิดรับบริจาคของขวัญและสื่อการเรียนการสอนจากทางนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร รวมไปถึงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมเพื่อนำไปมอบให้แก่ทางโรงเรียน อีกทั้งยังนำทีมนักศึกษาไปปรุงอาหารแจกน้องๆ นักเรียนด้วย โดยมี ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และรักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นตัวแทนจากวิทยาลัยมอบสิ่งของดังกล่าว
งานนี้จึงไม่เพียงนำความอิ่มเอมมาให้ผู้ให้ซึ่งก็คือนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย แต่ยังนำความอิ่มใจมาให้ผู้รับอย่างน้องๆ นักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ไปพร้อมๆ กัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3 อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th