Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MOU กับ Duy Tan University เวียดนามวิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MOU กับ Duy Tan University เวียดนาม
เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้มีโอกาสเปิดรั้วต้อนรับทีมบริหารจาก Duy Tan University เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยการมาเยือนครั้งนี้ของ Duy Tan University เพื่อมาทำความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU โดยในโอกาสดังกล่าวมี ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสติธานี พร้อมด้วย คุณพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักกิจการระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม และ ดร.ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยจากประเทศเวียดนาม
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในครั้งนี้ เพื่อขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุน รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนช่องทางและโอกาสสำหรับนักศึกษาที่สามารถไปฝึกปฏิบัติงาน หรือไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ การศึกษาดูงาน การร่วมกันจัดงานวิชาการของนักเรียนนักศึกษา การสนับสนุนโอกาสให้บุคลากรวิทยาลัยดุสิตธานีได้ให้ความรู้บรรยาย รวมทั้งการทำวิจัยต่างๆ ด้วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3 อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th