Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ได้รับประกาศนียบัตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ HAS ปี 2567 จากสำนักงานสาธารณสุข จ.ระยอง
คุณกิตติเดช คุ้มม่วง ผู้จัดการโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง (ซ้าย) ให้การต้อนรับ คุณสุจิตรา จงปัตนา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง (ขวา) พร้อมรับมอบใบประกาศนียบัตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ HAS ประจำปี 2567 ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด (Healthy : H) ความเพียงพอ (Accessibility : A) และความปลอดภัย (Safety : S) ณ โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง

ข่าวโดย :  Cape & Kantary Hotels