Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
6 สถาบันจับมือร่วมลงนามส่งเสริมด้านการศึกษา กับวิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดยดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.วัชรากร มยุรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คุณรักเกล้า ตั้งกุลพานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักรับสมัครนักศึกษา คุณพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม และคุณสิทธิพล นุ่นสุข ผู้อำนวยการสำนักรับสมัครนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์ จาก 6 โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนแก่งคอย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยเป็นการ “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนแก่งคอย นำโดย นายดุลชิตร์ มงคล  ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. ณัฏฐวร ยิ้มสรวล  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนายอภิชาติ เถื่อนวงษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  นำโดย   ตัวแทนท่านผู้บริหาร  นายกันตพัฒน์ หิรัญญ์โชตเมธากุล ครูโครงการห้องเรียนพิเศษอาหาร การโรงแรม และภาษาเพื่อการสื่อสาร
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ  นำโดย  ดร.รุ่งสุรีย์  สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ พร้อมด้วยนายศรายุทธ  พุทธศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายปูรณ์  ณงค์อินทร์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ นำโดย  นายสมศักดิ์ แสวงการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ นิ่มนวล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวบุษกล เพ็ชรกลับ  หัวหน้างานแนะแนว
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พร้อมด้วยนายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุ้ย หัวหน้าแผนการเรียนคหกรรมศาสตร์
โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย นางฐิฏิภรณ์ สุคติศิริอุดม รองวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวสุทิศา รุจิวงศ์  ครูประสานงาน และครูภัทรวดี สว่างภพ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ  
ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้เดินเยี่ยมชมวิทยาลัยดุสิตธานี และแนะนำการเรียนการสอน สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร โดย อาจารย์ชรัตน์ บูรณะสมทบ  เลขาวิชาการหลักสูตร สาขาศิลปะการประกอบอาหารและทำกิจกรรม(Mixology) ผสมเครื่องดื่ม โดย อาจารย์วิพล โชติวรรณชูสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม  แล้วจึงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก่อนเดินทางกลับโรงเรียน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรไทย สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ และสาขาวิชาการจัดการการบริการ  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัด
งานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วย