Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
เรียนรู้การทำอาหารไทยแบบต้นตำรับ ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ (เรียนสิ่งที่รักอย่างมืออาชีพ เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี)
+++ รุ่นหน้าเหลือเพียง 4 ที่ สนใจสมัครด่วน+++

เรียนรู้การประกอบอาหารไทย แบบต้นตำรับ กว่า 60 เมนู
อาทิ อาหารว่าง แกงไทยโบราณ ขนมไทยพร้อมการแกะสลักผักผลไม้ พร้อมเรียนรู้เรื่องการวางแผนและคำนวณต้นทุนอาหารอย่างมืออาชีพ สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และชำนาญการด้านการประกอบอาหารไทยโดยตรง เราสอนตั้งแต่เริ่มต้นทุกขั้นตอน ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นพ่อครัวระดับมืออาชีพ หรือไปทำงานในต่างประเทศ
รวมทั้งผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะความสามารถในด้านการประกอบอาหารไทย

เรียนสิ่งที่รักอย่างมืออาชีพ เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี

เริ่มเรียนวันที่ 24 มีนาคม 2562 – 20 ตุลาคม 2562
อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ (26 วัน)
วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469 – 72
email: training@dtc.ac.th / Line: @dusit.edu


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. ใบตรวจสุขภาพ (ตามฟอร์มของวิทยาลัย)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
6. ใบ Pay-in

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 51,900บาท/ท่าน (ราคารวมเอกสารการสอน / ชุดเชฟ / อุปกรณ์ และ วัตถุดิบตลอดการอบรม) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.เช็คสั่งจ่าย วิทยาลัยดุสิตธานี

2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้

-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0


***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-7218476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้ไม่มีการฝึกงาน

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้