Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พลเอก นิพันธ์ ทองเล็ก ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่4- ซ้าย) เป็นประธานในการเสวนา หัวข้อเรื่อง “การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” พร้อมด้วย ด.ร.อาภาภรณ์ ศิริพรประสาร นัก
วิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ (ที่2-ซ้าย) นายเจน นำชัยศิริ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่ 2 (ที่3-ซ้าย) นายสุพันธ์ มงคลสุธี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ (ที่5-ซ้าย) นาย
ธนา ยันตรโกวิทย์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น (ที่6-ซ้าย) และ นายอุดม เสถียนภาพพงษ์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า (ที่7-ซ้าย) ร่วมงานเสวนา โดยมี ดร.นงรัตน์ อิสโร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ที่1-ซ้าย) เป็นผู้ดำเนินรายการ จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. .... ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวโดย :  Royal Princess Larn Luang, Bangkok