Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
"ปฏิบัติงานครบวาระ"
ดร.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่6-ซ้าย) เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติ แด่ ดร. กาต้อด ฮาริ ปรีวิยานโต ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO (ที่7-ซ้าย) พร้อมด้วยภริยา เนื่องในโอกาสที่ปฏิบัติงานครบวาระ โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่4-ซ้าย) ดร.เอเท็ล แอ็กเนส ปาสกัว วาเลนซูเอลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ-SEAMEO (ที่3-ซ้าย) ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร อดีตผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่5-ซ้าย) ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์-SEAMEO (ที่9-ซ้าย) รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน-SEAMEO (ที่10-ซ้าย) และคณะร่วมให้การต้อนรับ จัดโดย สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องอาหารจีน ดิเอมเพรส โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวโดย :  Royal Princess Larn Luang, Bangkok