Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
เซ็นทารา เสริมความรู้เพิ่มความแกร่ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ และธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (กลาง)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Corporate Sustainability การพัฒนาความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ จากวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล (ที่ 3 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ (ซ้ายสุด), ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ขวาสุด), มาร์คแลนด์ เบลคล็อค (ที่ 3 จากซ้าย) เข้าร่วมฟังด้วย ณ ห้องเอ็ม23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งวิทยากรพิเศษ คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคุณนรีรัตน์ สันธยาติ รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ Corporate Sustainability เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และความสำคัญของ ESG ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้เกิดการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มครอบคลุมมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การพัฒนาความยั่งยืนที่สร้างผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบให้กับสังคมส่วนรวมในระยะยาว ในการบรรยายครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังได้ทราบถึงเทรนด์การพัฒนาความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมในระดับสากล พร้อมทั้งเทคนิคการสื่อสารและการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรเพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย