Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
กลุ่มโรงแรมชาเทรียมและเรสซิเดนซ์ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์
กลุ่มโรงแรมชาเทรียมและเรสซิเดนซ์ มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำหรับผู้พิการ

มูลนิธิคุณพ่อเรย์เป็นองค์กรการกุศล ซึ่งให้ความดูแลช่วยเหลือ และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนที่พิการและด้อยโอกาสจำนวน 850 คน กลุ่มโรงแรมชาเทรียมและเรสซิเดนซ์ ได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมอาชีพ ให้แก่เยาวชนในมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 4 การมอบเงินให้แก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์นี้ เพื่อช่วยส่งเสริมผู้พิการให้มีอาชีพเป็นของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กลุ่มโรงแรมชาเทรียมและเรสซิเดนซ์ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ด้อยโอกาสทางร่างกาย และทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่เราเผชิญอยู่ทั่วโลกและในประเทศไทยในขณะนี้