Login
ลืมรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้? คลิกที่นี่
วิทยาลัยดุสิตธานี มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ภายใต้แคมเปญ “DTC: The Giving Project”
ถึงแม้จะมีประโยคเปรียบเปรยว่า "เด็กคืออนาคตของชาติ" และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างระดมกำลังตลอดจนทุนทรัพย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเสมอมา แต่จากข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กลับพบว่า ยังมีเด็กไทยมากกว่า 1.9 ล้านคน จากจำนวนราว 9 ล้านคน ที่จัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ ซึ่งนับเป็นจำนวนที่สูงมาก เด็กกลุ่มนี้จึงขาดแคลนทั้งทุนทรัพย์และอุปกรณ์การเรียน ส่งผลให้การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปอย่างยากลำบาก

ดังนั้น วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ซึ่งมีปณิธานทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของวิทยาลัย จึงได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยหนึ่งในพันธกิจดังกล่าวก็คือ การสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จึงร่วมกับตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ จัดแคมเปญ “DTC: The Giving Project” ขึ้น โดยมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของรางวัลสำหรับกิจกรรมการจับสลาก ให้แก่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี

“วิทยาลัยดุสิตธานีตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กไทยเสมอมา” ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว “จึงได้จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้เรายังเล็งเห็นว่า ไม่เพียงการศึกษา แต่เยาวชนยังสมควรมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีควบคู่กันไป จึงได้มอบอุปกรณ์กีฬาในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ แต่เราเชื่อว่าจะเป็นการจุดประกายให้สังคมตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้มากขึ้น”

นอกจากกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นต้นทางแบบอย่างในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไปเท่านั้น ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นผู้ให้และการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาด้วย ซึ่งนับเป็นการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยดุสิตธานีที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ที่ว่า ทุกคนควรมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน